Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. lapkričio 28 d.

Europa pradeda svarstyti Stiprios ir veiksmingos ekonominės ir pinigų sąjungos projektą

Briuselis, 2012 m. lapkričio 28 d. Šiandien Europos Komisija priėmė Stiprios ir veiksmingos ekonominės ir pinigų sąjungos projektą, kuriame pateikiama vizija, kaip sustiprinti ir stabilizuoti finansų, fiskalinį, ekonomikos ir politikos sektorius.

Kalbėdamas apie šį projektą, Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso sakė: „Tam, kad įveiktume pasitikėjimo krizę, nuo kurios kenčia mūsų šalių ekonomika ir piliečių gerovė, mums reikalinga stipri ir veiksminga ekonominė ir pinigų sąjunga. Turime labai įtikinamai parodyti, kad europiečiai nusiteikę susitelkti ir ryžtingai veikti, kad sustiprėtų finansų, fiskalinis, ekonomikos ir politikos sektoriai, nuo kurių priklauso euro ir visos Sąjungos stabilumas“.

Stiprioje ir veiksmingoje ekonominėje ir pinigų sąjungoje (EPS) svarbiausi valstybių narių ekonomikos ir fiskalinės politikos sprendimai būtų geriau koordinuojami, jiems taikomos Europos lygmens patvirtinimo ir priežiūros procedūros. Projekte išdėstyta, kaip bus įgyvendinama stipri ir veiksminga EPS – numatytos trumpalaikės, vidutinio laikotarpio ir ilgalaikės augimo skatinimo priemonės. Dalį šios darbotvarkės galima įgyvendinti remiantis dabartinėmis Sutartimis, tačiau tam tikrais atvejais Sutartis reikia iš dalies keisti.

  1. Trumpuoju laikotarpiu (per 6–18 mėn.) pirmiausia turėtų būti įgyvendinamos valdymo reformos, dėl kurių jau susitarta (šešių dokumentų rinkinys) ar baigiama susitarti (dviejų dokumentų rinkinys). Be to, valstybės narės turėtų pasistengti iki metų pabaigos susitarti dėl bendro bankų priežiūros mechanizmo. Kad bankų sąjunga būtų veiksminga, reikia ne tik parengti ir priimti Bendrą priežiūros mechanizmą, bet ir bendrą bankų pertvarkymo mechanizmą, skirtą sunkumų patiriantiems bankams. Susitarus dėl daugiametės finansinės programos, reikėtų toliau stiprinti ekonomikos valdymo sistemą – ES biudžete, tačiau ne daugiametėje finansinėje programoje, numatyti konvergencijos ir konkurencingumo priemonę, kuri padėtų laiku įgyvendinti struktūrines reformas, reikalingas valstybėms narėms ir sklandžiam EPS veikimui. Tokia parama būtų teikiama remiantis įsipareigojimais pagal valstybių narių ir Komisijos susitarimus.

  2. Vidutiniu laikotarpiu (per 18 mėn.–5 metus) bus toliau stiprinamas bendras biudžeto ir ekonomikos politikos – taip pat mokesčių ir užimtumo politikos – vykdymas kartu stiprinant fiskalinį pajėgumą. Atskiras euro zonos fiskalinis pajėgumas turėtų būti grindžiamas nuosavais ištekliais, kurie leistų tinkamai paremti svarbias struktūrines reformas, kai didelės ekonomikos valstybėse iškiltų sunkumų. Jį būtų galima kurti pasinaudojant konvergencijos ir konkurencingumo priemone, tačiau nauji specialūs Sutarčių pakeitimai suteiktų tam geresnį pagrindą. Skolos grąžinimo fondas, naudojamas itin griežtomis sąlygomis ir taikant euro vekselius, galėtų būti dar viena priemonė skolai mažinti ir finansų rinkoms stabilizuoti. Fiskalinio pajėgumo ir kitų priemonių stebėjimo ir valdymo funkciją galėtų vykdyti už EPS iždą atsakingas Komisijos padalinys.

  3. Ilguoju laikotarpiu (daugiau kaip per 5 metus), tinkamai derinant savarankiškumą, atsakomybę ir solidarumą Europos lygmeniu, turėtų būti įmanoma sukurti nepriklausomą euro zonos biudžetą, kuris EPS suteiktų fiskalinių išteklių paremti valstybėms narėms, patyrusioms ekonominį sukrėtimą. Labiau integruota ekonomikos ir fiskalinio valdymo sistema leistų vykdyti bendrą valstybės skolos vertybinių popierių emisiją, kuri palengvintų rinkų veikimą ir pinigų politikos vykdymą. Taip ekonominė ir pinigų sąjunga būtų visiškai įgyvendinta.

Kai kurias šių priemonių galima priimti ir remiantis dabartinėmis Sutartimis. Dėl kitų teks iš dalies keisti dabartines Sutartis ir suteikti Sąjungai naujų įgaliojimų. Tai turėtų būti daroma vadovaujantis toliau išdėstytais pagrindiniais principais.

  1. Pirma, EPS turėtų būti stiprinama taikant Sutartyse nustatytą institucinę ir teisinę sistemą.

  2. Antra, euro zona turi būti pajėgi greičiau ir labiau integruoti visą ES, išsaugodama 27 ES narių įgyvendinamos politikos vientisumą, t. y. bendrąją rinką. Todėl tam tikrais atvejais kitoms valstybėms narėms turėtų būti sudaryta galimybė taip pat taikyti euro zonai skirtas priemones.

  3. Sutartyse nustatyta, kad tam tikros nuostatos taikytinos tik euro zonos valstybėms narėms, tačiau esama euro zonos sudėtis yra laikina – Sutartyse taip pat numatyta, kad visos valstybės narės, išskyrus Daniją ir Jungtinę Karalystę, ateityje bus visavertės jos narės.

  4. Darant bet kokius Sutarties pakeitimus, kuriais ES suteikiamos dar didesnės viršvalstybinės galios, reikia numatyti ir didesnę demokratinę atskaitomybę. Vienas iš būdų padidinti ES teisėtumą – išplėsti Teisingumo Teismo kompetenciją.

Tolesni veiksmai

Šis projektas – Komisijos indėlis į keturių pirmininkų ataskaitą dėl tolesnių veiksmų įgyvendinant ekonominę ir pinigų sąjungą. Galutinę šios ataskaitos versiją kartu su Komisijos Pirmininku J. M. Barroso, Europos Centrinio Banko pirmininku ir Euro grupės pirmininku rengia Europos Vadovų Tarybos pirmininkas. Ji bus aptarta gruodžio 13–14 d. įvyksiančiame Europos Vadovų Tarybos susitikime.

Projekto priėmimo aplinkybės

Diskusijos apie tai, kaip reikėtų toliau stiprinti ekonomikos valdymą, ypač suaktyvėjo 2010 m. gegužės mėn. Komisijai pasiūlius Europos ekonomikos valdymo stiprinimo strategiją (MEMO/10/204). Galiausiai buvo priimtas pasiūlymas dėl šešių dokumentų rinkinio, įsigaliojęs 2011 m. gruodžio mėn. (MEMO/11/898). Komisija, kartu su Europos Vadovų Tarybos pirmininku, taip pat padėjo rengti kelias EPS ataskaitas: 2010 m. spalio mėn. Ekonomikos valdymo darbo grupės ataskaitą, 2011 m. gruodžio mėn. ataskaitą „Siekiant tvirtesnės ekonominės sąjungos“ ir 2012 m. spalio mėn. keturių pirmininkų tarpinę ataskaitą „Siekis sukurti tikrą ekonominę ir pinigų sąjungą“.

Daugiau informacijos galima rasti:

Komisijos Pirmininko J. M. Barroso interneto svetainėje

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

MEMO/12/909 Stiprios ir veiksmingos ekonominės ir pinigų sąjungos projektas. Klausimai ir atsakymai.

Asmenys ryšiams:

Pia Ahrenkilde Hansen, tel. (+32 2) 295 30 70

Sarah Collins, tel. (+32 2) 296 80 76

Simon O'Connor, tel. (+32 2) 296 73 59


Side Bar