Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 28. november 2012

Tiheda ja toimiva majandus- ja rahaliidu loomise tegevuskava: käivitatakse arutelu Euroopa tasandil

Brüssel, 28. november 2012. Euroopa Komisjon võttis täna vastu tiheda ja toimiva majandus- ja rahaliidu loomise tegevuskava, milles nähakse ette rahandus-, eelarve-, majandus- ja poliitikavaldkonna tugev ja stabiilne struktuur.

Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso ütles tegevuskava kommenteerides: „Meil on vaja tihedat ja toimivat majandus- ja rahaliitu, et lahendada usalduskriis, mis kahjustab meie majandust ja vähendab kodanike toimetulekuvõimalusi. Peame andma käegakatsutavad tõendid eurooplaste soovi kohta kokku hoida ja otsustavalt edasi liikuda, et tugevdada rahandus-, eelarve-, majandus- ja poliitikavaldkonna struktuuri, mis on euro ja Euroopa Liidu kui terviku stabiilsuse alustala.”

Tihedas ja toimivas majandus- ja rahaliidus koordineeritaks liikmesriikide kõiki tähtsamaid majanduslikke ja eelarvepoliitilisi valikuid Euroopa tasandil paremini ning need kinnitataks ja nende üle teostataks järelevalvet. Tegevuskavas esitatakse tiheda ja toimiva majandus- ja rahaliidu kava, mis sisaldab täiendavaid lühiajalisi, keskpika perioodi ja pikemaajalisi meetmeid. Osa tegevuskavast on võimalik ellu viia praeguste aluslepingute põhjal, kuid osa nõuab aluslepingu muutmist.

  1. Lühiajaliselt (6–18 kuu jooksul) tuleks esmatähtsaks pidada juba kokkulepitud (majanduse juhtimise pakett) või peagi kokkulepitavate (teine majanduse juhtimise pakett) majanduse juhtimise reformide rakendamist. Liikmesriigid peaksid aasta lõpuks saavutama kokkuleppe pankade ühtse järelevalvemehhanismi küsimuses. Toimiva pangandusliidu eelduseks oleks mitte ainult ühtse järelevalvemehhanismi loomine, vaid pärast selle vastuvõtmist ka ühtse kriisilahendusmehhanismi loomine raskustes pankade jaoks. Kui mitmeaastase finantsraamistiku suhtes on kokkuleppele jõutud, tuleks veelgi tugevdada majanduse juhtimise raamistikku, luues eraldiseisvana mitmeaastasest finantsraamistikust ELi eelarves lähenemise ja konkurentsivõime toetamise vahendi, et toetada liikmesriikide ja majandus- ja rahaliidu häireteta toimimise jaoks oluliste struktuurireformide õigeaegset elluviimist. Toetus põhineks kohustustel, mis on kindlaks määratud liikmesriikide ja komisjoni vahel sõlmitud kokkulepetes.

  2. Keskpika perioodi jooksul (18 kuud kuni 5 aastat) tuleks paralleelselt tugevdatud fiskaalvõimekusega veelgi tõhusamalt ühiselt ellu viia eelarve- ja majanduspoliitikat, sealhulgas maksu- ja tööhõivepoliitikat. Euroala ühtne fiskaalvõimekus peaks põhinema omavahenditel ja andma piisavat toetust surve all olevatele suurtele majandusjõududele oluliste struktuurireformide elluviimiseks. Selle võiks luua lähenemise ja konkurentsivõime toetamise vahendi alusel, kuid oleks kasulik, kui selle õiguslikuks aluseks oleksid aluslepingu uued sätted. Samuti võiks kaaluda rangetele tingimustele allutatud võlalunastamisfondi loomist ja euroala võlakirjade kasutuselevõtmist, et aidata vähendada võlga ja stabiliseerida finantsturge. Fiskaalvõimekuse ja muude vahendite järelevalve ja haldamine tuleks teha ülesandeks komisjonis loodavale majandus- ja rahaliidu riigikassale.

  3. Pikemaajaliselt (rohkem kui 5 aasta pärast) peaks olema võimalik koostada euroala autonoomne eelarve, mille aluseks on suveräänsuse, vastutuse ja solidaarsuse piisav koondamine Euroopa tasandil, ning millega nähakse ette majandus- ja rahaliidu fiskaalvõimekus, et toetada liikmesriike, keda mõjutavad majandusvapustused. Tihedalt integreeritud majandusjuhtimise ja eelarvehalduse raamistik peaks võimaldama riigivõlainstrumentide ühtset emiteerimist, mis parandaks turgude toimimist ja rahapoliitika elluviimist. See oleks majandus- ja rahaliidu viimane etapp.

Osa meetmetest on võimalik vastu võtta praeguste aluslepingute alusel. Osa eeldab aga muudatuste tegemist praegustes aluslepingutes ja liidule uute pädevuste andmist. Selle aluseks peavad olema järgmised põhimõtted.

  1. Esiteks peaks majandus- ja rahaliidu tihendamine põhinema aluslepingute institutsioonilisel ja õiguslikul raamistikul.

  2. Teiseks peaks euroala suutma integreeruda kiiremini ja tihedamalt kui EL tervikuna, tagades 27 liikmesriigi tegevuspõhimõtete, eelkõige siseturu terviklikkuse. See tähendab, et vajaduse korral peaks teistel liikmesriikidel olema võimalik euroala meetmetes osaleda.

  3. Aluslepingutes nähakse ette, et teatavaid nõudeid kohaldatakse ainult euroala liikmesriikide suhtes, kuid euroala praegune koosseis on ajutine, sest kõik liikmesriigid peale kahe (Taani ja Ühendkuningriik) peavad aluslepingute kohaselt saama täisliikmeteks.

  4. Suurem demokraatlik vastutus peab kaasnema aluslepingu iga muudatusega, millega antakse ELile täiendavad rahvusülesed volitused. ELi legitiimsuse suurendamise üks võimalusi oleks Euroopa Kohtu pädevuse laiendamine.

Edasised sammud

Tegevuskava on komisjoni panus nelja juhi aruandesse, mis käsitleb edasisi meetmeid seoses majandus- ja rahaliiduga. Aruande lõpliku versiooni koostab Euroopa Ülemkogu eesistuja koostöös president Barroso, Euroopa Keskpanga presidendi ja eurorühma esimehega ning seda arutatakse 13.–14. detsembril toimuval Euroopa Ülemkogu kohtumisel.

Taust

Arutelu majanduse juhtimise tugevdamise võimaluste üle on elavnenud pärast seda, kui komisjon esitas 2010. aasta mais strateegia majanduse juhtimise tugevdamiseks Euroopas (MEMO/10/204). Selle tulemusel võeti vastu majanduse juhtimise pakett, mis jõustus 2011. aasta detsembris (MEMO/11/898). Komisjon on koostöös Euroopa Ülemkogu eesistujaga samuti osalenud mitme aruande koostamises, mis käsitlevad majandus- ja rahaliitu: majanduse juhtimise rakkerühma aruanne (oktoober 2010), vahearuanne „Tugevama majandusliidu suunas” (detsember 2011) ja nelja juhi vahearuanne „Tõelise majandus- ja rahaliidu suunas” (oktoober 2012).

Lisateave:

President Barroso veebileht:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

MEMO/12/909 Tiheda ja toimiva majandus- ja rahaliidu loomise tegevuskava: korduvad küsimused

Kontaktisikud :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)


Side Bar