Navigation path

Left navigation

Additional tools

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2012

Σχέδιο στρατηγικής για μια βαθιά και ουσιαστική Οικονομική και Νομισματική Ένωση: έναρξη συζήτησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2012 – Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ένα Σχέδιο στρατηγικής για μια βαθιά και ουσιαστική Οικονομική και Νομισματική Ένωση που προσφέρει ένα όραμα για μια εύρωστη και σταθερή αρχιτεκτονική στον χρηματοπιστωτικό, τον δημοσιονομικό, τον οικονομικό και τον πολιτικό τομέα.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, José Manuel Barroso, έκανε την εξής δήλωση σχετικά με το Σχέδιο στρατηγικής: «Χρειαζόμαστε μια βαθιά και ουσιαστική Οικονομική και Νομισματική Ένωση για να ξεπεράσουμε την κρίση εμπιστοσύνης που βλάπτει τις οικονομίες μας και τον βιοπορισμό των πολιτών μας. Πρέπει να δώσουμε απτές αποδείξεις της βούλησης των Ευρωπαίων να συσπειρωθούν και να προχωρήσουν με αποφασιστικότητα για να ενισχυθεί η αρχιτεκτονική στον χρηματοπιστωτικό, τον δημοσιονομικό, τον οικονομικό και τον πολιτικό τομέα, στους οποίους βασίζεται η σταθερότητα του ευρώ και της Ένωσής μας ως συνόλου.»

Σε μια βαθιά και ουσιαστική ΟΝΕ, όλες οι μείζονες οικονομικές και δημοσιονομικές επιλογές πολιτικής των κρατών μελών θα υπόκεινται σε βαθύτερο συντονισμό, έγκριση και εποπτεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Σχέδιο στρατηγικής καθορίζει την πορεία προς μια βαθιά και ουσιαστική ΟΝΕ, πράγμα το οποίο συνεπάγεται τη σταδιακή λήψη μέτρων σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Μέρος του προγράμματος αυτού μπορεί να επιτευχθεί βάσει των ισχυουσών Συνθηκών, αν και για ορισμένες πτυχές του απαιτείται τροποποίηση των Συνθηκών.

  1. Βραχυπρόθεσμα (εντός 6 έως 18 μηνών), πρέπει να δοθεί άμεση προτεραιότητα στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που αφορούν τη διακυβέρνηση που έχουν ήδη συμφωνηθεί (εξάπτυχο) ή πρόκειται να συμφωνηθούν σύντομα (δίπτυχο). Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να επιδιώξουν τη σύναψη συμφωνίας για έναν Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό για τις τράπεζες έως τα τέλη του έτους. Μια αποτελεσματική τραπεζική ένωση όχι μόνον θα απαιτούσε τη σύσταση ενός Ενιαίου εποπτικού μηχανισμού, αλλά μετά την έγκρισή του και τη σύσταση ενός Ενιαίου μηχανισμού εξυγίανσης για τις προβληματικές τράπεζες. Αφ' ης στιγμής επιτευχθεί συμφωνία για το ΠΔΠ, το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω μέσω της σύστασης ενός «μέσου σύγκλισης και ανταγωνιστικότητας» εντός του προϋπολογισμού της ΕΕ, χωριστού από το Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, για τη στήριξη της έγκαιρης εφαρμογής διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που είναι σημαντικές για τα κράτη μέλη και για την ομαλή λειτουργία της ΟΝΕ. Η στήριξη αυτή θα βασίζεται σε δεσμεύσεις που θα περιλαμβάνονται σε «συμβατικές ρυθμίσεις» που συνάπτονται μεταξύ κρατών μελών και της Επιτροπής.

  2. Μεσοπρόθεσμα (εντός 18 μηνών έως 5 ετών), η περαιτέρω ενίσχυση της συλλογικής άσκησης δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής – περιλαμβανομένης της φορολογικής πολιτικής και της πολιτικής απασχόλησης - θα συμβαδίζει με τη δημιουργία του κατάλληλου δημοσιονομικού δυναμικού. Ένα ειδικό δημοσιονομικό δυναμικό για τη ζώνη του ευρώ θα πρέπει να βασίζεται σε ίδιους πόρους και να παρέχει επαρκή στήριξη για σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε μεγάλες οικονομίες που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε μεν να αναπτυχθεί βάσει του μέσου σύγκλισης και ανταγωνιστικότητας, αλλά θα ήταν καλό να θεμελιώνεται σε νέες και ειδικές βάσεις στο πλαίσιο των Συνθηκών. Ένα ταμείο απόσβεσης χρέους το οποίο θα υπόκειται σε αυστηρούς όρους και η έκδοση ευρωγραμματίων θα μπορούσαν επίσης να εξετασθούν ως βοηθητικά μέσα για τη μείωση του χρέους και τη σταθεροποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών. Την παρακολούθηση και τη διαχείριση του δημοσιονομικού δυναμικού και άλλων μέσων θα πρέπει να αναλάβει ένα Ταμείο της ΟΝΕ στους κόλπους της Επιτροπής.

  3. Μακροπρόθεσμα (πέραν των 5 ετών), εφόσον υπάρχει επαρκής συνένωση από άποψη κυριαρχίας, ευθύνης και αλληλεγγύης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα ήταν δυνατή η κατάρτιση ενός αυτόνομου προϋπολογισμού για τη ζώνη του ευρώ ο οποίος θα παρέχει δημοσιονομικό δυναμικό στην ΟΝΕ για τη στήριξη κρατών μελών που πλήττονται από οικονομικούς κλυδωνισμούς. Ένα βαθιά ολοκληρωμένο πλαίσιο οικονομικής και δημοσιονομικής διακυβέρνησης θα επέτρεπε την από κοινού έκδοση δημόσιου χρέους, πράγμα το οποίο θα ενίσχυε τη λειτουργία των αγορών και την άσκηση νομισματικής πολιτικής. Αυτό θα ήταν το τελευταίο στάδιο της ΟΝΕ.

Ορισμένα από τα απαιτούμενα βήματα μπορούν να θεσπιστούν εντός των ορίων των ισχυουσών Συνθηκών. Ορισμένα άλλα θα απαιτήσουν τροποποιήσεις των ισχυουσών Συνθηκών και νέες αρμοδιότητες για την Ένωση. Αυτό πρέπει να έχει ως έρεισμα τις ακόλουθες βασικές αρχές.

  1. Πρώτον, η εμβάθυνση της ΟΝΕ θα πρέπει να βασιστεί στο θεσμικό και νομικό πλαίσιο που παρέχουν οι Συνθήκες.

  2. Δεύτερον, η ζώνη του ευρώ πρέπει να είναι σε θέση να ολοκληρωθεί με ταχύτερο ρυθμό και σε μεγαλύτερο βάθος από την ευρύτερη ΕΕ, και παράλληλα να διαφυλαχθεί η ακεραιότητα των πολιτικών που ασκούνται σε επίπεδο 27 κρατών μελών και ιδίως της ενιαίας αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι, στις περιπτώσεις που κρίνεται σκόπιμο, τα μέτρα για τη ζώνη του ευρώ θα πρέπει να επιτρέπουν και τη συμμετοχή και άλλων κρατών μελών.

  3. Πράγματι, ενώ οι Συνθήκες προβλέπουν ότι ορισμένοι κανόνες ισχύουν μόνον για τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, η τρέχουσα έκταση της ζώνης αυτής είναι μόνον προσωρινή, δεδομένου ότι όλα τα κράτη μέλη πλην δύο (της Δανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου) προορίζονται να καταστούν πλήρη μέλη βάσει των Συνθηκών.

  4. Η αύξηση της δημοκρατικής λογοδοσίας πρέπει να συνοδεύει οποιαδήποτε τροποποίηση των Συνθηκών που συνεπάγεται την ανάθεση περαιτέρω υπερεθνικών εξουσιών στο επίπεδο της ΕΕ. Ένας τρόπος για την ενίσχυση της νομιμοποίησης της ΕΕ θα ήταν η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Δικαστηρίου.

Επόμενα στάδια

Το Σχέδιο στρατηγικής αποτελεί τη συνεισφορά της Επιτροπής στην έκθεση των «τεσσάρων προέδρων» όσον αφορά τα επόμενα βήματα σε σχέση με την οικονομική και νομισματική ένωση. Την τελική μορφή της έκθεσης επιμελείται ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε συντονισμό με τον Πρόεδρο Barroso, τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τον Πρόεδρο της Ευρωομάδας. Η έκθεση θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί στις 13-14 Δεκεμβρίου.

Ιστορικό

Η συζήτηση για τον τρόπο περαιτέρω ενίσχυσης της οικονομικής διακυβέρνησης έχει σημειώσει πρόοδο από τον Μάιο του 2010, όταν η Επιτροπή πρότεινε μια στρατηγική για την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρώπης (MEMO/10/204). Αυτό οδήγησε τελικά στην έγκριση του εξάπτυχου προτάσεων, που τέθηκε σε ισχύ τον Δεκέμβριο του 2011 (MEMO/11/898). Η Επιτροπή συμμετείχε επίσης στην σύνταξη διαφόρων εκθέσεων όσον αφορά την ΟΝΕ σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: της έκθεσης της ειδικής ομάδας για την οικονομική διακυβέρνηση (Οκτώβριος 2010), της έκθεσης με τίτλο «Προς μια ισχυρότερη οικονομική ένωση» (Δεκέμβριος 2011) και της ενδιάμεσης έκθεσης των «τεσσάρων προέδρων» με τίτλο «Προς μια ουσιαστική Οικονομική και Νομισματική Ένωση» (Οκτώβριος 2012).

Για περισσότερες πληροφορίες:

Δικτυακός τόπος του προέδρου Barroso:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

MEMO/12/909 Σχέδιο στρατηγικής για μια βαθιά και ουσιαστική Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ): Συχνές ερωτήσεις

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)


Side Bar