Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 28. november 2012

Plan for en omfattende og egentlig Økonomisk og Monetær Union: Lancering af en europæisk debat

Bruxelles, den 28. november 2012 – Europa-Kommissionen har i dag vedtaget en plan for en omfattende og egentlig Økonomisk og Monetær Union, som tegner visionen for en stærk og stabil struktur for de finansielle, finanspolitiske, økonomiske og politiske områder.

I en kommentar til planen udtaler José Manuel Barroso, formand for Europa-Kommissionen: "Vi har behov for en omfattende og egentlig Økonomisk og Monetær Union for at overvinde den tillidskrise, som skader vores økonomier og borgernes levebrød. Vi skal levere et håndgribeligt bevis for, at europæerne er villige til at stå sammen og gøre effektive fremskridt for at styrke den struktur, som på de finansielle, finanspolitiske, økonomiske og politiske områder understøtter euroens stabilitet og vores Union som helhed."

I en omfattende og egentlig ØMU bør alle medlemsstaternes afgørende økonomiske og finanspolitiske valg være genstand for en mere omfattende koordinering, godkendelse og overvågning på europæisk niveau.

Planen viser vejen til en omfattende og egentlig ØMU, som kræver, at der træffes foranstaltninger på kort, mellemlang og lang sigt. En del af denne dagsorden kan gennemføres på baggrund af de nuværende traktater, mens andre dele vil kræve traktatændringer.

  1. På kort sigt (mellem 6 og 18 måneder) bør det prioriteres højt at gennemføre de reformer af den økonomiske styring, der allerede er opnået enighed om (første pakke om økonomisk styring), eller dem, der snart vil blive opnået enig om (anden pakke om økonomisk styring). Medlemsstaterne bør også stræbe efter at nå til enighed om en fælles tilsynsmekanisme for banker inden årets udgang. En stærk bankunion vil ikke blot kræve, at der oprettes en fælles tilsynsmekanisme, men også at der indføres en afviklingsmekanisme, som skal håndtere problemramte banker. Når man først er nået til enighed om den flerårige finansielle ramme, bør rammerne for den økonomiske styring styrkes yderligere gennem oprettelsen i EU's budget af et "konvergens- og konkurrenceinstrument", der er adskilt fra den flerårige finansielle ramme, og som skal understøtte rettidig gennemførelse af strukturreformer, der er vigtige for medlemsstaterne og for en velfungerende ØMU. Denne støtte skal være baseret på de forpligtelser, som medlemsstaterne og Kommissionen har aftalt.

  2. På mellemlang sigt (mellem 18 måneder og 5 år) vil en styrkelse af den kollektive gennemførelse af den budgetmæssige og økonomiske politik, herunder skatte- og beskæftigelsespolitikken, gå hånd i hånd med en forstærket finanspolitisk kapacitet. En særlig finanspolitisk kapacitet for euroområdet bør have egne ressourcer og kunne yde tilstrækkelig støtte til vigtige strukturreformer i store økonomier under pres. Den kunne udvikles på baggrund af konvergens- og konkurrenceinstrumentet, men vil have gavn af et nyt og specifikt traktatgrundlag. Man kunne også overveje at oprette en gældsindfrielsesfond, som er underlagt strenge betingelser og baseret på eurogældsbeviser, for at hjælpe med at reducere gæld og stabilisere de finansielle markeder. Overvågning og forvaltning af den finanspolitiske kapacitet og andre instrumenter bør foretages af en ØMU-finansafdeling i Kommissionen.

  3. På lang sigt (mere end 5 år) bør det, på baggrund af en passende sammenlægning af suverænitet, ansvar og solidaritet på europæisk niveau, være muligt at etablere et selvstændigt budget for euroområdet, som sikrer en finanspolitisk kapacitet for ØMU’en, der kan støtte medlemsstater, som er ramt af økonomiske omvæltninger. En stærkt integreret økonomisk og finanspolitisk styringsramme muliggør fælles obligationsudstedelse, hvilket vil forbedre markedernes virkemåde, samt give mulighed for at gennemføre monetær politik. Dette vil være sidste etape i ØMU'en.

Visse af de krævede skridt kan tages inden for rammerne af de nuværende traktater. Andre vil kræve ændringer af de nuværende traktater og nye beføjelser til Unionen. Disse skal bygge på følgende grundlæggende principper:

  1. For det første bør en mere omfattende ØMU bygge på traktaternes institutionelle og juridisk ramme.

  2. For det andet skal euroområdet kunne blive en integreret enhed hurtigere og i mere omfattende grad end EU overordnet set, alt imens integriteten i de politikker, som alle 27 medlemslande gennemfører, navnlig det indre marked, bevares. Det betyder, at tiltag i euroområdet skal være åbne for, at andre medlemsstater kan deltage, hvor dette kan lade sig gøre.

  3. Selvom traktaterne foreskriver, at en række regler kun finder anvendelse for de medlemsstater, der deltager i euroområdet, er den nuværende sammensætning af euroområdet kun af midlertidig karakter, da alle medlemmer på nær to (Danmark og Det Forenede Kongerige) på sigt skal være fuldgyldige medlemmer i henhold til traktaterne.

  4. Øget demokratisk ansvarlighed skal ledsage enhver traktatændring, som giver yderligere overstatslige beføjelser på EU-niveau. En måde at styrke EU's legitimitet på kunne være at udvide Domstolens beføjelser.

Næste skridt

Planen er Kommissionens bidrag til rapporten fra "de fire formænd" om næste skridt for Den Økonomiske og Monetære Union. Den endelige udgave af rapporten er ved at blive klargjort af formanden for Det Europæiske Råd i samarbejde med formanden for Kommissionen, José Manuel Barroso, formanden for Den Europæiske Centralbank og formanden for Eurogruppen, og den vil blive debatteret på Det Europæiske Råds møde den 13.-14. december.

Baggrund

Debatten om, hvordan den økonomiske styring skal styrkes yderligere, er taget til i styrke siden maj 2010, hvor Kommissionen foreslog en strategi til at øge den økonomiske styring i Europa (MEMO/10/204). Dette førte til vedtagelsen af forslaget til den første pakke om økonomisk styring, som trådte i kraft i december 2011 (MEMO/11/898). Kommissionen har ligeledes bidraget til adskillige rapporter om ØMU’en i samarbejde med formanden for Det Europæiske Råd: "Rapporten fra taskforcen om økonomisk styring" (oktober 2010), "Mod en stærkere økonomisk union" (december 2011) og den foreløbige rapport fra de fire formænd: "Hen imod en egentlig økonomisk og monetær union" (oktober 2012).

Yderligere oplysninger:

Hjemmeside for Europa-Kommissionens formand José Manuel Barroso:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

MEMO/12/909 Plan for en omfattende og egentlig monetær union (ØMU): Ofte stillede spørgsmål.

Kontaktpersoner:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)


Side Bar