Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 28. listopadu 2012

Plán na vytvoření prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse

Brusel 28. listopadu 2012 – Evropská komise dnes schválila plán na vytvoření prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie (HMU), který představuje vizi silné a stabilní struktury ve finanční, rozpočtové, hospodářské a politické oblasti.

José Manuel Barroso, předseda Evropské komise, uvedl: „Potřebujeme prohloubenou a skutečnou hospodářskou a měnovou unii, abychom dokázali překonat krizi důvěry, která poškozuje naše hospodářství i každodenní život občanů. Musíme prokázat, že Evropané jsou ochotni držet pospolu a odhodlaně prohlubovat struktury ve finanční, rozpočtové, hospodářské a politické oblasti, které jsou základem stability eura a Unie jako takové.“

Všechna významná rozhodnutí v oblasti hospodářské a rozpočtové politiky, jež budou činit členské státy účastnící se prohloubené a skutečné HMU, by podléhala větší koordinaci, schválení a dohledu na evropské úrovni. Plán vytyčuje cestu k prohloubené a skutečné HMU v podobě postupných opatření v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu. Některá lze provést na základě stávajících Smluv, jiná však vyžadují jejich změnu.

  1. V krátkodobém horizontu (do 6 až 18 měsíců) by mělo být bezprostřední prioritou provedení již dohodnutých reforem (balíček šesti právních aktů) nebo reforem, o nichž má být dohoda teprve dosažena (balíček dvou právních aktů). Členské státy by se také měly do konce tohoto roku dohodnout na jednotném mechanismu dohledu nad bankami. Pro účinnou bankovní unii je třeba vytvořit tento jednotný mechanismus dohledu a po jeho schválení i jednotný mechanismus pro řešení problémů bank v obtížích. Po dosažení dohody na víceletém finančním rámci by se měl posílit rámec pro hospodářskou správu vytvořením „nástroje pro konvergenci a konkurenceschopnost“ v rámci rozpočtu EU. Tento nástroj by byl od víceletého finančního rámce oddělen a napomáhal by včasnému provedení strukturálních reforem důležitých jak pro členské státy samotné, tak pro hladké fungování HMU. Fungoval by na základě smluvních ujednání uzavřených mezi členskými státy a Komisí.

  2. Ve střednědobém horizontu (18 měsíců až 5 let) by se posílilo společné provádění rozpočtové a hospodářské politiky (včetně daňové politiky a politiky zaměstnanosti) realizované spolu se zvýšenou rozpočtovou kapacitou. Zvláštní rozpočtová kapacita eurozóny by měla mít vlastní zdroje a poskytovat dostatečnou podporu podstatným strukturálním reformám rozsáhlých hospodářství v obtížné situaci. Tato kapacita by se mohla vytvořit na základě nástroje pro konvergenci a konkurenceschopnost, byl by však pro ni užitečný nový, zvláštní právní základ ve Smlouvě. K snížení zadluženosti a stabilizaci finančních trhů by mohly přispět evropské pokladniční poukázky a fond pro umoření dluhu, jehož využívání podléhalo by přísným podmínkám. Rozpočtovou kapacitu a další nástroje by měla monitorovat a spravovat pokladní správa HMU v rámci Komise.

  3. V dlouhodobém horizontu (nad 5 let) by na základě odpovídajícího sdílení suverenity, odpovědnosti a solidarity na evropské úrovni mělo být možné sestavit samostatný rozpočet eurozóny, který HMU poskytne rozpočtovou kapacitu na podporu členských států zasažených otřesy. Pevně integrovaný rámec hospodářské a rozpočtové správy by navíc mohl umožnit společné vydávání veřejných dluhopisů, což by zlepšilo fungování trhů a provádění měnové politiky. To by byla konečná fáze HMU.

Některé nutné kroky lze přijmout v rámci současných Smluv, jiné si vyžádají jejich úpravy a svěření nových pravomocí Unii. Musí se přitom vycházet z těchto základních zásad:

  1. Za prvé, prohlubování HMU by mělo vycházet z institucionálního a právního rámce Smluv.

  2. Za druhé, eurozóna musí být schopna rychlejší a hlubší integrace než EU jako celek, ale zároveň by se měla zachovat soudržnost politik prováděných všemi 27 členskými státy (především pokud jde o jednotný trh). Pokud to bude vhodné, možnost zapojit se do opatření pro eurozónu by tedy měli mít i ostatní členské státy.

  3. Smlouvy sice stanoví, že se řada pravidel vztahuje pouze na členské státy eurozóny, ale současná konfigurace eurozóny je pouze dočasná, protože podle Smluv se řádnými členy mají stát všechny členské státy kromě dvou (Dánsko a Spojené království).

  4. Každou změnu Smlouvy, která svěří orgánům EU další nadnárodní pravomoci, musí doplňovat zvýšená demokratická odpovědnost. Jedním ze způsobů, jak posílit legitimitu EU, by mohlo být rozšíření pravomocí Soudního dvora.

Další kroky

Tento plán je příspěvkem Komise ke zprávě čtyř předsedů o dalších krocích ohledně hospodářské a měnové unie. Konečnou verzi zprávy připravuje předseda Evropské rady ve spolupráci s předsedou Evropské komise Barrosem, prezidentem Evropské centrální banky a předsedou euroskupiny. O zprávě bude jednat Evropská rada ve dnech 13.–14. prosince.

Souvislosti

Diskuse o dalším posilování hospodářské správy se zintenzivňuje od května 2010, kdy Komise předložila návrh strategie pro posilování správy ekonomických záležitostí v Evropě (MEMO/10/204). Na jejím základě byl přijat balíček šesti právních aktů, které vstoupily v platnost v prosinci 2011 (MEMO/11/898). Komise se také ve spolupráci s předsedou Evropské rady podílela na několika zprávách týkajících se HMU: zprávě pracovní skupiny pro správu ekonomických záležitostí (říjen 2010), zprávě „K silnější hospodářské unii“ (prosinec 2011) a průběžné zprávě čtyř předsedů s názvem „Směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii“ (říjen 2012).

Další informace:

Internetová stránka předsedy Barrosa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

MEMO/12/909 Plán na vytvoření prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie (HMU): časté otázky

Kontaktní osoby:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)


Side Bar