Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 29 november 2012

Miljö: kommissionen redogör för hur EU kan skapa välfärd inom vår planets ekologiska gränser

I dag lade Europeiska kommissionen fram ett förslag till ett miljöhandlingsprogram som ska ligga till grund för EU:s miljöpolitik fram till 2020. Handlingsplanen följer tätt på kommissionens rekommendation om tillväxt på kort sikt [se IP/12/1274], där det betonas att man inte bara måste säkra tillväxten i dag, utan också för morgondagen. Nu lägger kommissionen fram förslag för att skydda naturen, främja hållbar tillväxt, skapa nya jobb och få in EU på en kurs som leder till välfärd och hälsa inom de gränser vår planet sätter.

EU delar ansvaret för uppnåendet av programmets mål med medlemsstaterna. Till de konkreta insatser som ska göras hör utfasningen av miljöfarliga ämnen, en övergång från beskattning av arbete till beskattning av föroreningar, partnerskapsarrangemang mellan medlemsstater och kommissionen om genomförandet av EU:s miljölagstiftning, och utveckling av ett system för att spåra miljörelaterade utgifter i EU:s budget.

– Det nya handlingsprogrammet visar vägen för hur Europa kan erbjuda sin befolkning en säker och hälsosam naturlig miljö där ekonomisk tillväxt grundas på en hållbar, grön ekonomi och där en sund ekologi har uppnåtts, sa miljökommissionären Janez Potočnik.

Vi får inte vänta tills den ekonomiska krisen är över med att ta itu med resurs-, miljö- och klimatkriserna. Vi måste ta itu med alla dessa problem samtidigt och få med klimat- och miljöaspekterna i all vår politik. denna strategi ger företagen och politikerna den långsiktiga översikt de behöver om vi ska kunna klara övergången till ett hållbart samhälle med låga koldioxidutsläpp i Europa, sa kommissionären med ansvar för klimatfrågor, Connie Hedegaard.

Ett program för handling

I handlingsprogrammet pekar kommissionen ut nio prioriterade mål, bland annat följande:

  • Naturskydd och ökad ekologisk motståndskraft.

  • Främjande av hållbar, resurseffektiv tillväxt med låga koldioxidutsläpp.

  • Konkreta lösningar på miljörelaterade hälsorisker.

I programmet skissas ramarna för hur dessa mål ska kunna uppnås med hjälp av bland annat bättre genomförande av EU:s miljölagstiftning, spetsforskning, tillhandahållande och främjande av de investeringar som behövs till stöd för miljö- och klimatförändringspolitiken och en förbättrad hantering av miljöproblem och miljökrav i annan politik.

Programmet ska också driva på insatserna för att hjälpa EU:s städer att bli mer hållbara och för att öka EU:s möjligheter att lösa regionala och globala miljö- och klimatproblem.

Nästa steg

Kommissionens förslag kommer att behandlas i Europaparlamentet och Europeiska unionens råd. När det antagits kommer det nya miljöhandlingsprogrammet att bli EU-rätt.

Bakgrund

Det föreslagna programmet är nummer sju i ordningen, och bygger på de stora framgångar som uppnåtts under de 40 år som EU haft en miljöpolitik. Det bygger också på en rad nyligen framlagda strategiska initiativ på miljöområdet, bland annat färdplanen för resurseffektivitet, strategin för biologisk mångfald 2020 och färdplanen för ett utsläppssnålt samhälle. Det ska garantera att EU-institutionerna, medlemsstaterna och de regionala och lokala förvaltningarna, men också andra berörda parter är aktivt engagerade i en gemensam strategi för miljöpolitiken fram till 2020.

Ända sedan tidigt sjuttiotal har EU:s miljöpolitik styrts av allmänna miljöhandlingsprogram: det sjätte miljöhandlingsprogrammet omfattade perioden 2002-2012.

Många medlemsstater kämpar visserligen för att klara den ekonomiska krisen, men behovet av strukturreformer i samband med detta ger samtidigt EU nya möjligheter att snabbt slå in på en mer hållbar kurs. Det nya miljöhandlingsprogrammet visar hur man kan göra det mesta möjliga av dessa chanser.

Ytterligare upplysningar:

Kommissionens webbplats om det nya miljöhandlingsprogrammet fram till 2020: http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm.

MEMO/12/908

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar