Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 29. novembra 2012

Okolje: Komisija določila pot Evrope k blaginji znotraj ekoloških meja našega planeta

Evropska komisija je danes predstavila predlog okoljskega akcijskega programa za usmerjanje okoljske politike EU do leta 2020. Komisija je kmalu po svojih priporočilih za kratkoročno rast [glej IP/12/1274], v katerih poudarja potrebo po zagotovitvi rasti ne samo danes, ampak tudi v prihodnosti, zdaj pripravila predloge, katerih cilj je varstvo narave, spodbujanje trajnostne rasti, ustvarjanje novih delovnih mest in usmerjanje Evrope k blaginji in zdravju znotraj meja našega planeta.

EU in njene države članice si delijo odgovornost za doseganje ciljev programa. Konkretni ukrepi, ki jih je treba sprejeti, vključujejo opuščanje okolju škodljivih subvencij, preusmeritev obdavčenja z dela na onesnaževanje, pripravo sporazumov o partnerstvu med državami članicami in Komisijo o izvajanju okoljske zakonodaje EU ter razvoj sistema za sledenje odhodkom, povezanih z okoljem, v proračunu EU.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je povedal: „Novi akcijski program določa pot za Evropo, da postane kraj, kjer ljudje živijo v varnem in zdravem naravnem okolju, kjer gospodarski napredek temelji na trajnostnem, zelenem gospodarstvu in kjer je zagotovljena ekološka odpornost.“

Evropska komisarka za podnebne ukrepe Connie Hedegaard je dejala: „Ne moremo čakati na konec gospodarske krize, da bi začeli reševati krize na področju virov, okolja in podnebja. Z vsemi se moramo soočiti sočasno ter vprašanja s področja podnebja in okolja vključiti v vse politike. Ta strategija podjetjem in politikom zagotavlja dolgoročno perspektivo, ki jo nujno potrebujemo za prehod na trajnostno, nizkoogljično družbo v Evropi.“

Akcijski program

Komisija v akcijskem programu opredeljuje devet prednostnih ciljev, med katerimi so tudi:

  • varstvo narave in krepitev ekološke odpornosti;

  • spodbujanje trajnostne, z viri gospodarne in nizkoogljične rasti ter

  • učinkovito obravnavanje tveganj za zdravje, ki so povezana z okoljem.

Program določa okvir za podporo doseganju teh ciljev, med drugim prek boljšega izvajanja okoljske zakonodaje EU, najnovejših znanstvenih spoznanj, zagotavljanja potrebnih naložb v podporo politikam na področju okolja in podnebnih sprememb ter izboljšanja načina odražanja okoljskih vprašanj in zahtev v drugih politikah.

Program naj bi tudi povečal prizadevanja za bolj trajnostna mesta v EU in izboljšal zmogljivost EU za soočanje z regionalnimi in globalnimi izzivi na področju okolja in podnebja.

Naslednji koraki

Predlog Komisije bosta obravnavala Evropski parlament in Svet Evropske unije. Ko bo dosežen dogovor, bo novi okoljski akcijski program postal zakonodaja EU.

Ozadje

Predlagani program, ki je sedmi po vrsti, temelji na pomembnih dosežkih v 40 letih okoljske politike EU. Upošteva številne najnovejše strateške pobude na področju okolja, med drugim časovni okvir za gospodarnost z viri, strategijo za biotsko raznovrstnost do leta 2020 in načrt za gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika. Zagotovil bi naj zavezanost institucij EU, držav članic, regionalnih in lokalnih uprav ter drugih zainteresiranih strani k skupnemu programu za ukrepe okoljske politike do leta 2020.

Splošni okoljski akcijski programi usmerjajo razvoj okoljske politike EU že od začetka sedemdesetih let 20. stoletja. Šesti okoljski akcijski program EU je zajemal obdobje 2002–2012.

Čeprav se veliko držav članic EU spopada z gospodarsko krizo, ima EU zaradi nujnih strukturnih reform nove priložnosti, da hitro ubere bolj trajnostno pot. Nov okoljski akcijski program kaže, kako najbolje izkoristiti te možnosti.

Več informacij:

Spletna stran Komisije o novem okoljskem akcijskem programu EU do leta 2020: http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm.

MEMO/12/908

Kontakti:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar