Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 29. novembra 2012

Životné prostredie: Komisia vytýčila pre Európu cestu k prosperite s prihliadnutím na ekologické obmedzenia

Európska komisia dnes predložila návrh akčného programu v oblasti životného prostredia (Environment Action Programme, EAP), ktorého úlohou bude usmerňovať politiku EÚ v oblasti životného prostredia do roku 2020. Krátko po svojich odporúčaniach týkajúcich sa krátkodobého rastu [pozri IP/12/1274], v ktorých zdôrazňuje potrebu zabezpečenia súčasného, ale najmä budúceho rastu, prichádza Európska komisia s návrhmi zameranými na ochranu prírody, podporu udržateľného rastu a vytváranie nových pracovných miest, vďaka ktorým sa Európa môže vydať na cestu k prosperite a zdravému životnému prostrediu v rámci možností našej planéty.

EÚ a jej členské štáty spoločne nesú zodpovednosť za dosahovanie cieľov tohto programu. Medzi konkrétne kroky, ktoré sa majú v tejto súvislosti podniknúť, patrí postupné zrušenie dotácií činností poškodzujúcich životné prostredie, presun daňového zaťaženia z práce na oblasť znečistenia životného prostredia, príprava dohôd o partnerstve medzi členskými štátmi a Komisiou pri vykonávaní právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia a rozvoj systémov na sledovanie environmentálnych výdavkov v rámci rozpočtu EÚ.

Komisár zodpovedný za oblasť životného prostredia Janez Potočnik v tejto súvislosti uviedol: „Nový akčný program ukazuje cestu, vďaka ktorej sa Európa stane miestom, kde môžu ľudia žiť v bezpečnom a zdravom prírodnom prostredí. Miestom, kde je hospodársky pokrok založený na udržateľnom, zelenom hospodárstve a kde sa podarilo dosiahnuť ekologickú rovnováhu.“

Komisárka zodpovedná za opatrenia v oblasti klímy Connie Hedegaardová povedala: „Riešenie kríz súvisiacich s energetickými zdrojmi, životným prostredím či zmenou klímy nemôžeme odkladať, až kým sa skončí hospodárska kríza. Všetky tieto problémy musíme riešiť súbežne, a preto treba otázky klímy a životného prostredia zaradiť do všetkých našich politík. Táto stratégia umožňuje podnikom a politickým predstaviteľom vnímať danú problematiku z dlhodobého hľadiska, a to v súvislosti s prechodom na udržateľné nízkouhlíkové hospodárstvo v Európe veľmi potrebujeme.“

Akčný program

V akčnom programe Komisia vymedzuje deväť prioritných cieľov vrátane:

  • ochrany prírody a posilnenia ekologickej odolnosti,

  • rozvoja a ďalšieho rastu udržateľného a zdrojovo efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva a

  • účinných opatrení v súvislosti s ohrozením zdravia verejnosti v dôsledku environmentálnych problémov.

V programe je zakotvený rámec na podporu dosahovania týchto cieľov, okrem iného aj prostredníctvom lepšieho vykonávania právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia, využívania najnovších vedeckých poznatkov, zabezpečovania nevyhnutných investícií na podporu životného prostredia a politiky v oblasti zmeny klímy a prostredníctvom lepšieho zohľadňovania environmentálnych problémov a požiadaviek v ďalších politikách.

Ďalšou ambíciou programu je podpora miest EÚ v úsilí o dosiahnutie vyššej úrovne udržateľnosti a zlepšenie schopnosti EÚ riešiť regionálne i globálne problémy v súvislosti so životným prostredím a zmenou klímy.

Ďalšie kroky

Návrh Komisie posúdi Európsky parlament a Rada Európskej únie. Po jeho odsúhlasení sa nový EAP stane právnym predpisom EÚ.

Súvislosti

Navrhovaný program je v poradí už siedmym programom tohto druhu. Čerpá z významných úspechov, ktoré sa podarilo EÚ dosiahnuť za 40 rokov jej politiky v oblasti životného prostredia a vychádza aj z niekoľkých nedávnych strategických iniciatív týkajúcich sa životného prostredia vrátane plánu pre Európu efektívne využívajúcu zdroje (Resource Efficiency Roadmap), stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 (2020 Biodiversity Strategy) a plánu prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo (Low Carbon Economy Roadmap). Týmto programom by sa malo posilniť odhodlanie inštitúcií EÚ, členských štátov, regionálnych a miestnych orgánov verejnej správy a ďalších zainteresovaných strán do roku 2020 realizovať spoločný program v oblasti politiky životného prostredia.

Všeobecné environmentálne akčné programy sa na formovaní environmentálnej politiky EÚ podieľajú od začiatku sedemdesiatych rokov. V rokoch 2002 až 2012 sa uskutočňoval šiesty akčný program EÚ v oblasti životného prostredia.

V súčasnosti mnohé členské štáty EÚ zápasia s hospodárskou krízou. Z aktuálnej potreby štrukturálnych reforiem však vyplývajú aj nové príležitosti, vďaka ktorým EÚ dokáže pevne vykročiť smerom k udržateľnejšiemu rozvoju. Nový akčný program v oblasti životného prostredia ukazuje cestu k maximálnemu využitiu týchto príležitostí.

Viac informácií:

Webová stránka Komisie venovaná novému akčnému programu EÚ v oblasti životného prostredia do roku 2020: http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm.

MEMO/12/908

Kontaktné osoby:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar