Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 29 listopada 2012 r.

Środowisko: Komisja przedstawia drogę Europy do dobrobytu z poszanowaniem ekologicznych ograniczeń naszej planety

Komisja Europejska przedstawiła dziś wniosek w sprawie programu działań w zakresie środowiska (EAP), który ma kształtować unijną politykę ochrony środowiska do roku 2020. Komisja wydała niedawno zalecenia dotyczące krótkoterminowego wzrostu [zob. IP/12/1274], w których podkreśliła potrzebę zapewnienia wzrostu nie tylko obecnie, ale również w przyszłości. Teraz natomiast przedstawiła wnioski, których celem jest ochrona przyrody, stymulowanie zrównoważonego wzrostu, tworzenie nowych miejsc pracy i skierowanie Europy na ścieżkę prowadzącą do dobrobytu i zdrowia przy jednoczesnym poszanowaniu ograniczeń naszej planety.

Odpowiedzialność za realizację celów programu spoczywa na UE i jej państwach członkowskich. Konkretne działania, które należy podjąć, obejmują stopniowe wycofywanie szkodliwych dla środowiska dotacji, przesuwanie opodatkowania z pracy na zanieczyszczenie, sporządzanie umów o partnerstwie między państwami członkowskimi i Komisją w sprawie wdrażania unijnego prawodawstwa dotyczącego ochrony środowiska i rozwój systemu monitorowania wydatków związanych z ochroną środowiska w budżecie UE.

Komisarz ds. środowiska Janez Potočnik powiedział: „Nowy program działań wyznacza drogę dla Europy, aby stała się ona miejscem, w którym ludzie żyją w bezpiecznym i zdrowym środowisku naturalnym, gdzie postęp gospodarczy opiera się na zrównoważonej, ekologicznej gospodarce i gdzie osiągnięto odporność ekologiczną”.

Komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu Connie Hedegaard stwierdziła: „Nie możemy czekać na koniec kryzysu gospodarczego, zanim stawimy czoła problemowi zasobów, ochrony środowiska i klimatu. Musimy im sprostać w tym samym czasie, włączając kwestie dotyczące klimatu i ochrony środowiska do wszystkich dziedzin naszej polityki. Strategia ta daje przedsiębiorstwom i politykom długoterminową perspektywę, która jest tak potrzebna do przejścia w kierunku zrównoważonego i niskoemisyjnego społeczeństwa w Europie”.

Program działań

W programie działań Komisja określiła dziewięć celów priorytetowych, obejmujących:

  • ochronę przyrody i wzmocnienie odporności ekologicznej;

  • pobudzenie zrównoważonego, zasobooszczędnego i niskoemisyjnego wzrostu;

  • skuteczne rozwiązywanie kwestii zagrożeń dla zdrowia związanych ze środowiskiem.

Program wyznacza ramy, aby pomóc w realizacji tych celów m.in. poprzez lepsze wdrażanie unijnych przepisów dotyczących ochrony środowiska, najnowsze osiągnięcia naukowe, zapewnienie koniecznych inwestycji na rzecz wsparcia polityki ochrony środowiska i polityki przeciwdziałania zmianie klimatu, a także poprawę sposobu, w jaki problemy i wymagania dotyczące środowiska są odzwierciedlane w innych obszarach polityki.

Program ma również na celu wsparcie działań mających nadać miastom UE bardziej zrównoważony charakter i zwiększyć zdolność UE do stawiania czoła regionalnym i globalnym wyzwaniom w zakresie środowiska i zmiany klimatu.

Kolejne działania

Wniosek Komisji zostanie poddany pod obrady Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. Po jego przyjęciu nowy EAP stanie się prawem unijnym.

Kontekst

Proponowany, siódmy z kolei tego typu program opiera się na najistotniejszych sukcesach osiągniętych w ciągu 40 lat realizacji unijnej polityki ochrony środowiska. Odwołuje się on do szeregu niedawnych inicjatyw strategicznych w dziedzinie środowiska, w tym Planu działania na rzecz zasobooszczędnej Europy, strategii ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. i Planu działania prowadzącego do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną. Program ma zapewnić zaangażowanie instytucji unijnych, państw członkowskich, władz regionalnych i lokalnych oraz innych zainteresowanych stron w realizację wspólnych działań na rzecz polityki ochrony środowiska do 2020 r.

Ogólne programy działań w zakresie środowiska od wczesnych lat siedemdziesiątych wskazywały kierunek rozwoju unijnej polityki ochrony środowiska. Szósty unijny program działań w zakresie środowiska obejmował lata 2002-2012.

Chociaż wiele państw członkowskich UE z trudem radzi sobie z kryzysem gospodarczym, konieczność reform strukturalnych oferuje nowe możliwości, aby UE szybciej obrała bardziej zrównoważoną drogę. Nowy program działań w zakresie środowiska wyznacza kierunek, który pozwoli na jak najlepsze wykorzystanie tych możliwości.

Dodatkowe informacje:

Strona internetowa Komisji na temat nowego unijnego programu działań w zakresie środowiska do 2020 r.: http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm.

Notatka/12/908

Kontakt:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar