Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 29 november 2012

Milieu: De Commissie wijst de weg naar welvaart binnen de ecologische grenzen van de planeet

De Europese Commissie heeft vandaag een voorstel ingediend voor een milieuactieprogramma (MAP) dat de leidraad moet vormen voor het milieubeleid van de EU tot 2020. Kort na haar aanbevelingen voor groei [IP/12/1274], op de korte termijn, waarin de noodzaak wordt benadrukt om niet enkel de groei van vandaag, maar ook die van morgen, te waarborgen, heeft de Commissie nu voorstellen gedaan die erop gericht zijn de natuur te beschermen, duurzame groei te stimuleren, nieuwe banen te scheppen en Europa op weg te zetten naar welvaart en gezondheid binnen de grenzen van onze planeet.

De verwezenlijking van de doelstellingen van het programma is een gedeelde verantwoordelijkheid van de EU en haar lidstaten. Tot de concrete stappen die moeten worden genomen, behoren het uitfaseren van milieuonvriendelijke subsidies, het verschuiven van belastingen op arbeid naar belastingen op vervuiling, het opstellen van partnerschapsovereenkomsten tussen de lidstaten en de Commissie over de uitvoering van het EU-milieurecht en het ontwikkelen van een systeem voor het traceren van milieugerelateerde uitgaven in de EU-begroting.

Milieucommissaris Janez Potočnik: "Dit nieuwe actieprogramma geeft aan welke koers Europa moet volgen om een plaats te worden waar mensen in een veilige en gezonde natuurlijke omgeving kunnen wonen, waar economische vooruitgang op een duurzame, groene economie is gebaseerd en waar ecologische veerkracht is gerealiseerd".

EU-commissaris voor Klimaat Connie Hedegaard: "We kunnen niet wachten tot de economische crisis voorbij is om de crises op het gebied van hulpbronnen, milieu en klimaat aan te pakken. Al deze crises moeten tegelijkertijd worden aangepakt en dus moet in al onze beleidsmaatregelen rekening worden gehouden met klimaat- en milieuoverwegingen. Deze strategie biedt bedrijven en politici het langetermijnperspectief dat hard nodig is om de overgang naar een duurzame, koolstofarme samenleving in Europa te maken".

Een programma voor actie

In het actieprogramma wijst de Commissie negen prioritaire doelstellingen aan, waaronder:

  • de natuur beschermen en de ecologische veerkracht versterken;

  • duurzame, hulpbronnenefficiënte, koolstofarme groei bevorderen; en

  • milieugerelateerde gezondheidsrisico's doeltreffend aanpakken.

Het programma schept een kader om de verwezenlijking van deze doelstellingen te ondersteunen door middel van onder meer een betere uitvoering van het milieurecht van de EU, de meest geavanceerde wetenschappelijke methoden, het veiligstellen van de nodige investeringen ten behoeve van het beleid inzake milieu en klimaatverandering en het verbeteren van de wijze waarop milieuoverwegingen en ‑vereisten in andere beleidsmaatregelen aan bod komen.

Het programma is ook gericht op de bevordering van inspanningen om de steden van de EU te helpen duurzamer te worden en het vermogen van de EU te verbeteren om regionale en mondiale milieu- en klimaatuitdagingen aan te gaan.

Volgende stappen

Het voorstel van de Commissie wordt voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie. Zodra het MAP is goedgekeurd, behoort het tot het recht van de EU.

Achtergrond

Het voorgestelde programma, het zevende van zijn soort, bouwt voort op de aanzienlijke verwezenlijkingen van 40 jaar EU-milieubeleid en op recente strategische initiatieven op milieugebied, waaronder het stappenplan voor efficiënt hulpbronnengebruik, de biodiversiteitsstrategie voor 2020 en de routekaart naar een concurrerende koolstofarme economie. Het moet de betrokkenheid van de EU-instellingen, de lidstaten, regionale en lokale overheden en andere belanghebbenden bij een gemeenschappelijke agenda voor milieubeleidsmaatregelen tot 2020 garanderen.

Sinds begin jaren 70 worden algemene milieuactieprogramma's gebruikt als leidraad bij de vorming van het milieubeleid van de EU. Het zesde EU-milieuactieprogramma bestreek de periode 2002-2012.

Terwijl veel lidstaten van de EU met de economische crisis worstelen, biedt de daarmee gepaard gaande behoefte aan structurele hervormingen de EU nieuwe mogelijkheden om snel een duurzamer pad in te slaan. Het nieuwe milieuactieprogramma geeft aan hoe deze mogelijkheden optimaal kunnen worden benut.

Nadere informatie:

De website van de Commissie over het nieuwe EU-milieuactieprogramma tot 2020:

http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm.

MEMO/12/908

Contact:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar