Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 29. novembrī

Vide: Komisija ieskicē Eiropas virzību uz labklājību planētas ekoloģisko iespēju robežās

Eiropas Komisija šodien nāca klajā ar priekšlikumu Vides rīcības programmai (VRP), kuras mērķis ir virzīt ES vides politiku laikposmā līdz 2020. gadam. Neilgi pēc ieteikumiem par īstermiņa izaugsmi [sk. IP/12/1274], kuros uzsvērta nepieciešamība nodrošināt izaugsmi ne tikai šodien, bet arī rīt, Komisija nu ir sagatavojusi priekšlikumus, kuru mērķis ir aizsargāt dabu, veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, radīt jaunas darbvietas un nostādīt Eiropu uz labklājības un veselības ceļa, kas ejams, nepārsniedzot planētas iespējas.

Par programmas mērķu sasniegšanu kopīgi atbild ES un tās dalībvalstis. Konkrēti veicamie pasākumi ir, piemēram, pakāpeniski atcelt videi kaitīgas subsīdijas, novirzīt nodokļus no darbaspēka uz piesārņojumu, izstrādāt dalībvalstu un Komisijas partnerības nolīgumus par ES vides tiesību aktu īstenošanu un izstrādāt sistēmu ar vidi saistīto izdevumu uzraudzībai ES budžetā.

Vides komisārs Janess Potočniks sacīja: “Jaunajā rīcības programmā ir izklāstīts plāns, kā Eiropai kļūt par vietu, kurā cilvēki dzīvo drošā un veselīgā dabas vidē, ekonomiskā attīstība balstās uz ilgtspējīgu un “zaļu” ekonomiku un ir sasniegta ekoloģiskā izturētspēja.”

Klimata politikas komisāre Konnija Hēdegorda sacīja: “Mēs nevaram gaidīt, līdz būs beigusies ekonomikas krīze, pirms pievēršamies resursu, vides un klimata krīzei. Visi minētie problēmjautājumi mums jārisina vienlaikus, un klimata un vides apsvērumi jāiestrādā visās rīcībpolitikās. Šī stratēģija sniedz uzņēmumiem un politiķiem ilgtermiņa skatījumu, kas ir ļoti nepieciešams, lai Eiropa pārietu uz ilgtspējīgu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni.”

Rīcības programma

Rīcības programmā Komisija ir izvirzījusi deviņus prioritāros mērķus, tostarp:

  • aizsargāt dabu un stiprināt ekoloģisko izturētspēju,

  • sekmēt ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu izaugsmi ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni un

  • efektīvi novērst ar vidi saistītus veselības apdraudējumus.

Programmā izklāstīta sistēma, kas iecerēta šo mērķu sasniegšanas atbalstam, cita starpā palīdzot labāk īstenot ES vides tiesību aktus, izmantojot jaunākos sasniegumus zinātnē, nodrošinot vajadzīgos ieguldījumus vides un klimata pārmaiņu politikas atbalstā un uzlabojot veidu, kādā vides apsvērumi un prasības tiek atspoguļoti citās politikas jomās.

Programmas mērķis ir arī veicināt centienus padarīt ES pilsētas ilgtspējīgākas un uzlabot ES spēju stāties pretī reģionālām un globālām vides un klimata problēmām.

Nākamie soļi

Komisijas priekšlikumu izskatīs Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome. Tiklīdz par to būs panākta vienošanās, tas kļūs par ES tiesību aktu.

Vispārīga informācija

Ierosinātā programma – septītais šāda veida dokuments – pamatojas uz ievērojamiem sasniegumiem ES vides politikā 40 gadu laikā un balstās uz vairākām nesenām stratēģiskajām iniciatīvām vides jomā, tostarp Ceļvedi par resursu efektīvu izmantošanu, Bioloģiskās daudzveidības stratēģiju līdz 2020. gadam un Ceļvedi virzībai uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni. Tam būtu jānodrošina ES iestāžu, dalībvalstu, reģionālo un vietējo pārvaldes iestāžu un citu ieinteresēto personu iesaistīšanās kopīgā vides politikas rīcības programmā laikposmam līdz 2020. gadam.

Vispārējas vides rīcības programmas kopš septiņdesmito gadu sākuma ir virzījušas ES vides politikas attīstību. Sestā ES vides rīcības programma aptvēra laikposmu no 2002. līdz 2012. gadam.

Lai gan daudzas ES dalībvalstis visus spēkus velta ekonomikas krīzes pārvarēšanai, aktuālā vajadzība veikt strukturālas reformas paver ES jaunas iespējas strauji nostāties uz ilgtspējīgākas attīstības ceļa. Jaunā vides rīcības programma norāda veidu, kā gūt vislielāko labumu no šīm iespējām.

Plašāka informācija

Komisijas tīmekļa vietne par jauno ES vides rīcības programmu līdz 2020. gadam: http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm.

MEMO/12/908

Kontaktpersonas:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar