Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. lapkričio 29 d., Briuselis

Aplinka. Komisija mano, kad Europos gerovė turi būti kuriama atsižvelgiant į planetos ekologines galimybes

Europos Komisija šiandien pateikė pasiūlymą dėl Aplinkosaugos veiksmų programos, kuria remiantis iki 2020 m. būtų vykdoma ES aplinkos politika. Neseniai paskelbusi artimiausio laikotarpio augimo rekomendacijas [žr. IP/12/1274], kuriose pabrėžiamas poreikis užtikrinti augimą ne tik dabar, bet ir ateityje, Komisija teikia pasiūlymus dėl gamtos apsaugos, tvaraus augimo skatinimo, naujų darbo vietų kūrimo ir prielaidų Europos gerovei ir sveikatai sudarymo, atsižvelgiant į planetos galimybes.

Programos uždavinių įgyvendinimo atsakomybė tenka ES ir jos valstybėms narėms. REIKĖTŲ imtis tokių konkrečių veiksmų: laipsniškai panaikinti aplinkai žalingas subsidijas, pereiti nuo darbo jėgos apmokestinimo prie taršos apmokestinimo, sudaryti valstybių narių ir Komisijos partnerystės susitarimus dėl ES aplinkos teisės akto įgyvendinimo ir kurti aplinkos išlaidų ES biudžete stebėjimo sistemą.

Už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Naujojoje veiksmų programoje nurodoma, kokiu keliu turėtume eiti, kad natūrali Europos aplinka būtų saugi ir sveika gyventi žmonėms ir kad joje ekonominė pažanga būtų pagrįsta tvaria bei ekologiška ekonomika ir ekologiniu atsparumu“.

Už klimato politiką atsakinga Europos Komisijos narė Connie Hedegaard sakė: „Negalime laukti, kol pasibaigs ekonominis sunkmetis, ir tik tada spręsti išteklių, aplinkos ir klimato krizes. Visos šios krizės turi būti sprendžiamos tuo pačiu metu, o klimato ir aplinkos klausimai įtraukti į visų sričių politiką. Ši strategija suteikia verslui ir politikai ilgalaikę perspektyvą, kuri mums yra labai reikalinga norint Europoje sukurti tvarią, anglies dioksido kiekio mažinimu grindžiamą visuomenę.“

Veiksmų programa

Veiksmų programoje Komisija išskiria devynis prioritetinius tikslus, įskaitant:

  • gamtos apsaugos ir ekologinio atsparumo didinimo,

  • tvaraus, veiksmingu išteklių naudojimu ir anglies dioksido kiekio mažinimu grindžiamo augimo skatinimo ir

  • veiksmingo aplinkos sukeliamų sveikatos pavojų šalinimo.

Programoje pristatoma sistema, kuri padėtų siekti šių tikslų inter alia geriau įgyvendinant ES aplinkos teisės aktus, įdiegiant naujausius mokslo laimėjimus, užtikrinant būtinas aplinkos ir klimato kaitos politiką remiančias investicijas ir kitų sričių politikoje geriau atsižvelgiant į aplinkos klausimus ir susijusius reikalavimus.

Programa taip pat siekiama suaktyvinti ES miestų tvarumo didinimo pastangas ir padidinti ES pajėgumą spręsti su aplinka ir klimatu susijusius uždavinius regionų ir pasaulio lygmenimis.

Tolesni veiksmai

Komisijos pasiūlymą apsvarstys Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba. Kai dėl Aplinkosaugos veiksmų programos bus susitarta, ji taps ES teisės aktu.

Pagrindiniai faktai

Tokia jau septintoji programa yra pagrįsta dideliais per 40 metų pasiektais laimėjimais ES aplinkos politikos srityje; programoje atsižvelgiama į keletą naujausių aplinkos strateginių iniciatyvų, įskaitant Efektyvaus išteklių naudojimo planą, Biologinės įvairovės strategiją iki 2020 m. ir Mažo anglies dioksido kiekio ekonomikos planą. Įgyvendinant šią programą, būtų užtikrinama, kad ES institucijos, valstybės narės, regioninės ir vietos administracijos ir kiti suinteresuotieji subjektai iki 2020 m. laikytųsi aplinkosaugos politikos veiksmų bendros darbotvarkės.

Nuo XX a. aštuntojo dešimtmečio pradžios ES aplinkos politika formuojama įgyvendinant bendrąsias aplinkosaugos veiksmų programas. Šeštoji ES aplinkosaugos veiksmų programa buvo skirta 2002–2012 m. laikotarpiui.

Nors daugeliui ES valstybių narių sunkiai sekasi įveikti ekonomikos krizę, tuo pačiu metu susidaręs struktūrinių reformų poreikis atveria naujų galimybių Europos Sąjungai greitai pereiti į tvaresnį kelią. Naujojoje aplinkosaugos veiksmų programoje nurodoma, kaip būtų galima šiomis galimybėmis pasinaudoti kuo geriau.

Daugiau informacijos

Komisijos tinklalapyje, skirtame naujai ES Aplinkosaugos veiksmų programai iki 2020 m.: http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm.

MEMO/12/908

Asmenys ryšiams:

Joe Hennon, tel. +32 2 295 35 93

Monica Westeren, tel. +32 2.299 18 30


Side Bar