Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 29.11.2012

Ympäristö: komissio pyrkii turvaamaan hyvinvoinnin Euroopassa maapallon ekologisten resurssien rajoissa

Euroopan komissio esittää tänään ehdotuksen ympäristöä koskevaksi toimintaohjelmaksi, jossa annetaan suunta EU:n ympäristöpolitiikalle vuoteen 2020 saakka. Ehdotus on jatkoa komission antamille lyhyen aikavälin kasvua koskeville suosituksille [ks. IP/12/1274]joissa korostetaan tarvetta varmistaa kasvu nyt ja tulevaisuudessa, ja sen tavoitteita ovat luonnon suojeleminen, kestävän kasvun vauhdittaminen, uusien työpaikkojen luominen sekä terveyden ja vaurauden lisääminen Euroopassa maapallon ekologisten resurssien rajoissa.

Ympäristöohjelman tavoitteiden saavuttamisesta vastaavat yhteisesti EU ja sen jäsenvaltiot. Ympäristöohjelma konkreettisia toimia ovat ympäristölle haitallisten tukien asteittainen poistaminen, verotuksen painopisteen siirtäminen työnteosta ympäristön pilaantumiseen, kumppanuussopimusten laatiminen jäsenvaltioiden ja komission välillä EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpanosta sekä järjestelmän kehittäminen EU:n talousarvion ympäristöön liittyvien menojen seuraamiseksi.

Uudessa ympäristöohjelmassa ehdotetaan toimia, joita tarvitaan, jotta Euroopasta tulisi paikka, jossa ihmiset voivat elää turvallisessa ja terveellisessä luonnonympäristössä, jonka taloudellinen edistys perustuisi kestävään ja ympäristöä säästävään toimintaan ja jonka luonnon ekologinen sietokyky säilyisi, totesi ympäristöasioista vastaava komission jäsen Janez Potočnik.

Luonnonvaroja, ympäristöä ja ilmastoa koskeviin kriiseihin on tartuttava nyt – emme voi odottaa, että talouskriisin loppumista. Näitä kaikkia ongelmia on käsiteltävä samaan aikaan, ja ilmasto- ja ympäristökysymykset on sisällytettävä osaksi kaikkia politiikan aloja. Ohjelmassa esitetty strategia antaa yrityksille ja päättäjille sen pitkän aikavälin suunnan, jota tarvitsemme kipeästi, jotta kestävä vähähiilinen yhteiskunta toteutuu Euroopassa, totesi ilmastotoimista vastaava komissaari Connie Hedegaard.

Ympäristöohjelma

Komissio yksilöi tässä ympäristöohjelmassa yhdeksän ensisijaista tavoitetta, joihin kuuluvat

  • luonnonsuojelu ja ekologisen sietokyvyn lujittaminen

  • kestävän, resurssitehokkaan ja vähähiilisen kasvun vauhdittaminen sekä

  • ympäristöön liittyviin terveysuhkiin puuttuminen tehokkaalla tavalla.

Ympäristöohjelmassa esitetään toimia, joilla tuetaan näiden tavoitteiden saavuttamista. Näitä toimia ovat muun muassa EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon parantaminen, tieteen viimeisimmän kehityksen huomioon ottaminen, tarvittavien investointien varmistaminen ympäristöpolitiikan ja ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevan politiikan tueksi sekä ympäristökysymysten ja -vaatimusten parempi sisällyttäminen osaksi muita politiikan aloja.

Ympäristöohjelmalla pyritään myös vauhdittamaan toimia, joilla pyritään tekemään EU:n kaupungeista kestävämpiä, ja parantamaan EU:n valmiuksia vastata alueellisiin ja maailmanlaajuisiin ympäristö- ja ilmastohaasteisiin.

Jatkotoimet

Komission ehdotusta käsitellään seuraavaksi Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. Kun uusi ympäristöohjelma hyväksytään, siitä tulee osa EU:n lainsäädäntöä.

Tausta

Ehdotettu seitsemäs unionin ympäristöalan toimintaohjelma perustuu merkittäviin saavutuksiin, joita EU:n ympäristöpolitiikan alalla on saatu aikaan 40 vuoden aikana. Viimeaikaisia ympäristöalan saavutuksia ovat resurssitehokkuutta koskeva etenemissuunnitelma, vuoteen 2020 ulottuva biodiversiteettistrategia ja vähähiilistä taloutta koskeva etenemissuunnitelma. Ympäristöohjelmalla pyritään sitouttamaan EU:n toimielimet, jäsenvaltiot, alue- ja paikallishallinnot sekä muut sidosryhmät yhteisiin ympäristöpoliittisiin toimiin vuoteen 2020 saakka.

Yleiset ympäristöohjelmat ovat ohjanneet EU:n ympäristöpolitiikan kehitystä 1970-luvun alkupuolelta lähtien. Kuudes ympäristöohjelma kattoi vuodet 2002–2012.

Vaikka monet jäsenvaltiot kamppailevat selvitäkseen talouskriisistä, siihen liittyvä rakenteellisten uudistusten tarve antaa EU:lle uusia mahdollisuuksia siirtyä kohti kestävämpää taloutta. Uudessa ympäristöohjelmassa esitetään, miten nämä mahdollisuudet voitaisiin hyödyntää parhaiten.

Lisätietoja:

Komission verkkosivu, jolla esitellään uutta ympäristöohjelmaa:

http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm.

MEMO/12/908

Yhteyshenkilöt:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar