Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 29. november 2012

Keskkond: komisjon rajab teed Euroopa heaolule maakera ökoloogiliste võimaluste piires

Euroopa Komisjon esitas täna keskkonnaalase tegevusprogrammi ettepaneku, millega suunatakse ELi keskkonnapoliitikat aastani 2020. Vaid veidi pärast oma soovitusi lühiajaliseks majanduskasvuks (vt IP/12/1274), mis rõhutavad mitte ainult tänase, vaid ka homse majanduskasvu tagamise vajadust, esitas komisjon ettepaneku, mille eesmärk on kaitsta loodust, edendada jätkusuutlikku majanduskasvu, luua uusi töökohti ning rajada teed Euroopa jõukusele ja tervisele maakera ökoloogiliste võimaluste piires.

EL ja liikmesriigid jagavad vastutust programmi eesmärkide saavutamise eest. Võetavate meetmete hulka kuuluvad keskkonnakahjulike toetuste maksmise lõpetamine, maksukoormuse suunamine tööjõult saastele, ELi keskkonnaõiguse rakendamist käsitlevate partnerluslepingute sõlmimine liikmesriikide ja komisjoni vahel ning ELi eelarvest tehtavate keskkonnaga seotud kulutuste jälgimise süsteemi väljaarendamine.

Keskkonnavolinik Janez Potočnik ütles: „Uus tegevusprogramm rajab teed sellele, et Euroopast saaks koht, kus inimesed elavad turvalises ja tervislikus looduskeskkonnas, kus majanduslik areng põhineb jätkusuutlikul keskkonnahoidlikul majandusel ja kus on saavutatud ökoloogiline vastupanuvõime.”

Kliimameetmete volinik Connie Hedegaard ütles: „Me ei saa oodata majanduskriisi lõppemiseni, enne kui hakkame tegelema ressursi-, keskkonna- ja kliimakriisiga. Me peame käsitlema kõiki neid probleeme korraga ja seega kaasama kliima- ja keskkonnaküsimused kõikidesse poliitikavaldkondadesse. See strateegia annab ettevõtetele ja poliitikutele pikaajalise perspektiivi, mida vajame säästvale vähese CO2-heitega Euroopa ühiskonnale üleminekuks.”

Tegevusprogramm

Tegevusprogrammis määratleb komisjon üheksa esmatähtsat eesmärki, sealhulgas:

  • looduse kaitsmine ja ökoloogilise vastupanuvõime tugevdamine

  • säästva, ressursitõhusa, vähese CO2-heitega majanduskasvu edendamine, ja

  • keskkonnaga seotud terviseriskide tõhus kõrvaldamine.

Programmis esitatakse raamistik nimetatud eesmärkide saavutamise toetamiseks, muu hulgas ELi keskkonnaõiguse parema rakendamise ning teaduse uusima taseme kaudu ning samuti selle kaudu, et tagatakse keskkonna- ja kliimapoliitikaga seotud investeeringud ning parandatakse keskkonnaküsimuste ja –nõuete kajastamist teistes poliitikavaldkondades.

Samuti soovitakse programmiga edendada ELi linnade säästvamaks muutmist ja parandada ELi suutlikkust piirkondlike ja ülemaailmsete keskkonna- ja kliimaprobleemidega toime tulemiseks.

Järgmised sammud

Komisjoni ettepanekut kaalutakse Euroopa Parlamendis ja Euroopa Liidu Nõukogus. Kui see on heaks kiidetud, saab uuest keskkonnaalasest tegevusprogrammist ELi õiguse osa.

Taust

Kavandatav programm, mis on järjekorras seitsmes, tugineb märkimisväärsetele saavutustele 40 aasta jooksul, mil EL on viinud ellu oma keskkonnapoliitikat, ja mitmetele hiljutistele keskkonnaalastele strateegilistele algatustele, sealhulgas ressursitõhususe tegevuskava, bioloogilise mitmekesisuse strateegia 2020 ja vähese CO2-heitega majandusele ülemineku kava. See peaks tagama ELi institutsioonide, liikmesriikide, piirkondlike ja kohalike ametiasutuste ja muude sidusrühmade pühendumuse keskkonnapoliitika ühisele tegevuskavale aastani 2020.

Üldiseid keskkonnaalaseid tegevusprogramme on ELi keskkonnapoliitika kujundamisel järgitud alates 1970ndate algusest. ELi kuues keskkonnaalane tegevusprogramm hõlmas ajavahemikku 2002—2012.

Paljud ELi liikmesriigid heitlevad praegu majanduskriisiga ja sellega kaasnev struktuursete reformide vajalikkus pakub ELile uusi võimalusi kiirelt jätkusuutlikumale rajale liikumiseks. Uus keskkonnaalane tegevusprogramm näitab teed nende võimaluste kasutamise suunas.

Lisateave:

Komisjoni veebisait aastani 2020 kehtiva ELi uue keskkonnaalase tegevusprogrammi kohta: http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm.

MEMO/12/908

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar