Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2012

Περιβάλλον: Η Επιτροπή χαράσσει την πορεία της Ευρώπης προς την ευημερία εντός των οικολογικών ορίων του πλανήτη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα πρόταση σχετικά με πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον (ΠΔΠ) με στόχο την καθοδήγηση της πολιτικής περιβάλλοντος της ΕΕ μέχρι το 2020. Λίγο μετά τις συστάσεις της για τη βραχυπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη [βλ. IP/12/1274], που υπογραμμίζουν την ανάγκη να διασφαλιστεί η ανάπτυξη όχι μόνο σήμερα αλλά και στο μέλλον, η Επιτροπή υποβάλλει πλέον προτάσεις για την προστασία της φύσης, την τόνωση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς και για να τεθεί η Ευρώπη σε τροχιά ευημερίας και υγείας εντός των ορίων αντοχής του πλανήτη.

Η ευθύνη για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος επιμερίζεται μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της. Στα συγκεκριμένα μέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν συγκαταλέγονται η σταδιακή κατάργηση των περιβαλλοντικά επιζήμιων επιδοτήσεων, η μετατόπιση του βάρους της φορολογίας από την εργασία στη ρύπανση, η εκπόνηση συμφωνιών εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ και η ανάπτυξη συστήματος για την παρακολούθηση των δαπανών στον τομέα του περιβάλλοντος στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Ο κ. Janez Potočnik, Επίτροπος αρμόδιος για το περιβάλλον, δήλωσε: «Στο νέο πρόγραμμα δράσης καθορίζεται η πορεία που πρέπει να ακολουθήσει η Ευρώπη ώστε να καταστεί μέρος όπου οι άνθρωποι θα ζουν σε ασφαλές και υγιές φυσικό περιβάλλον, όπου η οικονομική πρόοδος θα βασίζεται σε βιώσιμη, πράσινη οικονομία και όπου θα έχει επιτευχθεί η οικολογική ανθεκτικότητα.»

Η αρμόδια για την κλιματική δράση Επίτροπος κα Connie Hedegaard, δήλωσε: «Δεν μπορούμε να περιμένουμε να τελειώσει η οικονομική κρίση για να ασχοληθούμε με την αντιμετώπιση των κρίσεων που αφορούν τους πόρους, το περιβάλλον και το κλίμα. Οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα ζητήματα ταυτόχρονα, μεριμνώντας ώστε να εντάσσονται οι προβληματισμοί για το κλίμα και το περιβάλλον σε όλες τις πολιτικές μας. Η παρούσα στρατηγική παρέχει στις επιχειρήσεις και τους πολιτικούς τη μακροπρόθεσμη θεώρηση που είναι ιδιαίτερα αναγκαία για να καταστεί δυνατή στην Ευρώπη η μετάβαση στην αειφόρο κοινωνία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών.»

Το πρόγραμμα δράσης,

Στο πρόγραμμα δράσης η Επιτροπή εντοπίζει εννέα στόχους προτεραιότητας, στους οποίους συγκαταλέγονται:

  • Η προστασία της φύσης και η ενίσχυση της οικολογικής αντοχής

  • Η τόνωση της αειφόρου οικονομικής ανάπτυξης με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές και αποδοτική αξιοποίηση των πόρων και

  • Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των απειλών για την υγεία που σχετίζονται με το περιβάλλον.

Το πρόγραμμα χαράσσει πλαίσιο για την υποστήριξη της υλοποίησης των εν λόγω στόχων, μεταξύ άλλων, με τη βελτιωμένη εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, με την αξιοποίηση των πλέον προσφάτων επιστημονικών γνώσεων, με την εξασφάλιση των αναγκαίων επενδύσεων προς υποστήριξη της πολιτικής για το περιβάλλον και της πολιτικής για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, ενώ παράλληλα βελτιώνει τον τρόπο με τον οποίον οι περιβαλλοντικές ανησυχίες και απαιτήσεις αποτυπώνονται στις άλλες πολιτικές.

Επίσης το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προώθηση των καταβαλλόμενων προσπαθειών για βιωσιμότερες πόλεις στην ΕΕ και τη βελτίωση των ικανοτήτων της ΕΕ να αντιμετωπίζει τις περιφερειακές και παγκόσμιες προκλήσεις τόσο για το περιβάλλον όσο και για το κλίμα.

Επόμενα στάδια

Η πρόταση της Επιτροπής θα εξετασθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόλις εγκριθεί, το νέο ΠΔΠ θα καταστεί κοινοτικό δίκαιο.

Ιστορικό

Το προτεινόμενο πρόγραμμα είναι το έβδομο στο είδος του, αξιοποιεί τα σημαντικά επιτεύγματα των 40 ετών περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ και στηρίζεται σε σειρά πρόσφατων στρατηγικών πρωτοβουλιών στον τομέα του περιβάλλοντος, στις οποίες συγκαταλέγονται ο Χάρτης πορείας για μια αποδοτική από πλευράς πόρων Ευρώπη, η στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 και ο Χάρτης πορείας για τη μετάβαση σε οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Το πρόγραμμα αναμένεται να εξασφαλίσει τη δέσμευση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, των κρατών μελών, των περιφερειακών και των τοπικών διοικήσεων, καθώς και των υπολοίπων άμεσα ενδιαφερόμενων, υπέρ κοινού θεματολογίου δράσης στον τομέα της πολιτικής περιβάλλοντος μέχρι το 2020.

Τα γενικά περιβαλλοντικά προγράμματα δράσης έχουν κατευθύνει την εξέλιξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ από τις αρχές της δεκαετίας του 1970. Το έκτο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον της ΕΕ κάλυψε την περίοδο 2002-2012.

Ενώ πολλά κράτη μέλη της ΕΕ αγωνίζονται για να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση, η συνακόλουθη ανάγκη για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις προσφέρει νέες ευκαιρίες στην ΕΕ να τεθεί ταχύτερα σε βιωσιμότερη τροχιά. Το νέο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον δείχνει την πορεία προς τη βέλτιστη αξιοποίηση αναλόγων ευκαιριών.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστοσελίδα της Επιτροπής σχετικά με το νέο πρόγραμμα δράσης της ΕΕ για το περιβάλλον έως το 2020: http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm.

MEMO/12/908

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar