Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 29. listopadu 2012

Životní prostředí: Komise představuje cestu k evropské prosperitě v rámci ekologických limitů naší planety

Evropská komise dnes předložila návrh akčního programu pro životní prostředí, který bude sloužit jako vodítko pro environmentální politiku EU do roku 2020. Návrh Komise přichází brzy po doporučeních pro krátkodobý růst [viz IP/12/1274], která kladou důraz na nutnost zajištění růstu nejen dnes, ale také do budoucna. Nyní na stole leží návrhy, které mají za cíl ochranu přírody, podporu udržitelného růstu, vytváření nových pracovních míst a nasměrování Evropy na cestu k prosperitě a zdraví v rámci možností naší planety.

Odpovědnost za dosažení cílů programu je rozdělena mezi EU a její členské státy. Mezi konkrétní opatření, která mají být přijata, patří postupné ukončení dotací na činnosti, které škodí životnímu prostředí, přesun daňového zatížení z práce na oblast znečišťování životního prostředí, vypracování dohod o partnerství mezi členskými státy a Komisí týkajících se provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí a vývoj systému pro sledování výdajů na životní prostředí z rozpočtu EU.

Komisař pro životní prostředí Janez Potočnik uvedl: „Nový akční program vytyčuje pro Evropu cestu, jak se stát místem, kde lidé žijí v bezpečném a zdravém životním prostředí, kde se hospodářský pokrok odvíjí od udržitelné, ekologické ekonomiky a kde bylo dosaženo ekologické stability.“

Komisařka pro oblast klimatu Connie Hedegaardová k tomu dodala: „S řešením otázky zdrojů a ekologických a klimatických problémů nemůžeme čekat na to, až skončí ekonomická krize. Je zapotřebí, abychom se všemi těmito aspekty zabývali současně, a proto musíme problematiku klimatu a životního prostředí začlenit do všech našich politik. Tato strategie zprostředkuje podnikům a politikům dlouhodobou perspektivu, kterou tolik potřebujeme k tomu, abychom uskutečnili přechod na udržitelnou a nízkouhlíkovou společnost v Evropě.“

Akční program

V akčním programu vymezuje Komise devět prioritních cílů, včetně těchto:

  • Ochrana přírody a posílení ekologické stability

  • Podpora udržitelného růstu s nízkými emisemi uhlíku, který bude účinně využívat zdroje, a

  • Efektivní řešení zdravotních hrozeb souvisejících s životním prostředím

Program stanoví rámec pro podporu dosažení těchto cílů, a to mimo jiné lepším prováděním právních předpisů EU v oblasti životního prostředí, využíváním nejnovějších vědeckých poznatků, zajištěním nezbytných investic na podporu politiky v oblasti životního prostředí a změny klimatu a zlepšením způsobu, jakým mají být environmentální otázky a požadavky promítnuty v ostatních politikách.

Dále má program podpořit města v EU v jejich úsilí o dosažení lepší úrovně udržitelnosti a zlepšit schopnosti EU řešit regionální a globální problémy týkající se životního prostředí a klimatu.

Další kroky

Návrh Komise bude posouzen v Evropském parlamentu a v Radě Evropské unie. Po schválení se nový akční program pro životní prostředí stane právním předpisem EU.

Souvislosti

Navrhovaný program, sedmý svého druhu, vychází z významných úspěchů, kterých EU za 40 let své politiky v oblasti životního prostředí dosáhla, a čerpá z řady aktuálních strategických iniciativ v oblasti životního prostředí, včetně plánu pro účinné využívání zdrojů, strategie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 a plánu přechodu na nízkouhlíkové hospodářství. Program by měl zajistit naplňování společné agendy pro opatření environmentální politiky až do roku 2020, k níž se zavázaly orgány EU, členské státy, regionální a místní správní orgány a další zúčastněné strany.

Obecné akční programy pro životní prostředí jsou od počátku sedmdesátých let 20. století vodítkem k rozvoji politiky EU v oblasti životního prostředí. Šestý akční program EU pro životní prostředí se týkal období 2002–2012.

Mnoho členských států EU se v současnosti těžce vyrovnává s ekonomickou krizí. Avšak s ní spojená potřeba strukturálních reforem přináší Unii i nové příležitosti, díky nimž se bude moci rychle vydat na cestu k větší udržitelnosti. Nový akční program pro životní prostředí ukazuje možnosti, jak těchto příležitostí co nejlépe využít.

Další informace:

Internetové stránky Komise o novém akčním programu EU pro životní prostředí do roku 2020: http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm.

MEMO/12/908

Kontaktní osoby:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar