Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 29 ноември 2012 г.

Околна среда: Комисията очертава пътя на Европа към благосъстояние в рамките на екологичните ограничения на планетата

Днес Европейската комисия представи предложение за програма за действие за околната среда (ПДОС), която да направлява политиката на ЕС в областта на околната среда до 2020 г. Комисията прави предложения, насочени към опазване на природата, стимулиране на устойчив растеж, създаване на нови работни места и очертаване на пътя на Европа към благосъстояние и здраве в рамките на ограниченията на планетата Предложенията идват скоро след отправените препоръки на Комисията за растеж в краткосрочен план [вж. IP/12/1274], които подчертават необходимостта да се осигури не само растеж днес, но също така и в бъдеще.

Отговорността за постигане на целите на програмата се споделя от ЕС и неговите държави членки. Конкретните стъпки, които трябва да бъдат предприети, включват постепенно премахване на вредните за околната среда субсидии, преминаване от данъчно облагане на труда към данъчно облагане на замърсяването, изготвяне на споразумения за партньорство между държавите членки и Комисията относно изпълнението на законодателството на ЕС в областта на околната среда, както и разработване на система за проследяване на разходите, свързани с околната среда в бюджета на ЕС.

Европейският комисар по въпросите на околната среда Янез Поточник заяви: „Новата програма за действие очертава пътя, който трябва да поеме Европа, за да се превърне в място, където хората живеят в безопасна и здравословна околна среда, където икономическият напредък се основава на устойчива, екологосъобразна икономика и където е постигната екологична устойчивост.

Европейският комисар за действията в областта на климата Кони Хедегор заяви: „Не можем да чакаме да излезем от икономическата криза и едва тогава да вземем мерки за преодоляване на кризите, свързани с ресурсите, околната среда и климата. Ние трябва да разгледаме всички тези въпроси едновременно и следователно да включим проблемите, свързани с климата и околната среда във всички наши политики. Тази стратегия предоставя на предприятията и на политиците дългосрочна позиция, която ни е особено необходима за извършване на прехода към устойчиво нисковъглеродно общество в Европа.“

Програма за действие

В програмата за действие Комисията определя девет приоритетни цели, включително:

  • Опазване на природата и укрепване на екологичната устойчивост

  • Засилване на устойчивия растеж, свързан с ниски емисии на въглерод и ефективно използване на ресурсите, и

  • Ефективно преодоляване на заплахите за здравето, свързани с околната среда.

С Програмата се определя рамка, която да подпомогне осъществяването на тези цели чрез, наред с другото, по-добро прилагане на екологичното право на ЕС, използване на последните достижения на науката, осигуряване на необходимите инвестиции в подкрепа на околната среда и политика в областта на изменението на климата, както и подобряване на начина, по който екологичните съображения и изисквания са отразени в други политики.

Програмата има за цел и да даде тласък на усилията в помощ на по-добрата устойчивост на развитието на европейските градове и да подобри способността на ЕС да отговаря на регионалните и глобалните предизвикателства в областта на околната среда и климата.

Следващи стъпки

Предложението на Комисията ще бъде разгледано от Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз. След като бъде съгласувана, новата програма ще бъде отразена в правото на ЕС.

История на досието

Предложената програма — седма по рода си, се основава на значителните постижения за 40 години на политиката на ЕС за околната среда и може да ползва опита на редица неотдавнашни стратегически инициативи в областта на околната среда, включително пътната карта за ефективно използване на pесурсите, стратегията за биологично разнообразие за 2020 г. и картата за нисковъглеродна икономика. Тя следва да обезпечи ангажираността на институциите на ЕС, държавите членки, регионалните и местните власти и другите заинтересовани страни за обща програма за действия на политиката в областта на околната среда до 2020 г.

Общите програми за действие за околната среда дават насоки за разработването на политиката на ЕС за околната среда още от началото на 70-те години. Шестата програма за действие в областта на околната среда на ЕС обхваща периода 2002—2012 г.

Въпреки че много държави членки на ЕС полагат усилия да се справят с икономическата криза, съпътстващата необходимост от структурни реформи предлага нови възможности за ЕС да премине бързо към по-устойчив път на развитие. Новата програма за действие в областта на околната среда показва пътя за оптимално използване на тези възможности.

За повече информация:

Уебсайт на Комисията относно новата програма за действие на ЕС в областта на околната среда до 2020 г.: http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm.

MEMO/12/908

За контакти:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar