Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel 27 november 2012

Kommissionen, parlamentet och rådet möter filosofiska och konfessionslösa organisationer för att diskutera solidaritet mellan generationerna i Europa

Bryssel den 27 november 2012 – Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso står i dag värd för ett möte med företrädare för filosofiska och konfessionslösa organisationer i kommissionens huvudkontor i Bryssel. Mötet har temat ”solidaritet mellan generationerna: Att ställa upp målen för morgondagens samhälle i Europa”. Herman Van Rompuy, Europeiska rådets ordförande, och Europaparlamentets vice talman László Surján leder mötet gemensamt. De europeiska ledarna och företrädarna ska diskutera hur man ska kunna stärka solidariteten mellan generationerna och främja en kultur för aktivt åldrande i Europa, allt mot bakgrund av betydande demografiska utmaningar och ett växande behov av social innovation.

EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso säger följande: ‑ Europa bygger på solidaritet, men krisen gör att denna solidaritet befinner sig i ett utsatt läge. När människor missgynnas är frestelsen stor att följa populistiska idéer och göra Europeiska unionen till en syndabock. I verkligheten är EU den enda ram där både solidaritet och nödvändiga reformer kan sammanföras med Europas bästa i åtanke. Därför bör vi göra vårt yttersta för att samarbeta och återställa solidariteten mellan nationer, mellan medlemsstater och inom en och samma medlemsstat, mellan rika och fattiga och gamla och unga. Dagens möte är en viktig byggsten i detta och jag uppmuntras av det engagemang som visas av alla deltagare.

Herman Van Rompuy, Europeiska rådets ordförande, gör följande uttalande: ‑ Jag har nu på morgonen lagt tonvikten på den europeiska identiteten i vilken det viktigaste värdet är respekten för varje person, en respekt som innebär lika rättigheter för alla, icke-diskriminering samt solidaritet och brödraskap. Tack vare värdet vi erkänner i varje person, kan vi idag bygga en union som grundar sig på mer solidaritet, även mellan unga och gamla.

László Surján, Europaparlamentets vice talman säger: ‑ Vi i Europaparlamentet anser att solidaritet mellan generationerna har bidragit till att medborgarna har klarat den senaste krisen. Dessutom är solidariteten mellan generationerna av avgörande betydelse för hela samhället av andra skäl – till exempel pensionssystemen eller överföring av kunskap och erfarenheter från en generation till nästa.

Under mötet erkände deltagarna den roll som filosofiska och konfessionslösa organisationer spelar när det gäller att främja värden som frihet, lika rättigheter och solidaritet i och utanför Europa. De enades om behovet av att ta itu med de utmaningar som de demografiska förändringarna innebär, t.ex. att bekämpa diskriminering, skapa bättre arbetstillfällen för människor i alla åldrar, och främja livslångt lärande. Dessa ansträngningar är ett direkt underlag för Europeiska kommissionens övergripande tillväxtstrategi för Europa, som ska utmynna i bättre utbildning, minskad fattigdom och ett rättvisare samhälle.

Bakgrund

2012 är ”Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna”. Året har mobiliserat ett brett spektrum av aktörer och uppvisat nya initiativ för att främja ett aktivt åldrande och stärka solidariteten mellan generationerna, vilket bidrar till kommissionens Europa 2020-strategi för smart och hållbar tillväxt för alla. Dagens möte är också ett led i denna strategi.

Högnivåmöten mellan de europeiska institutionerna och filosofiska och konfessionslösa organisationer, samt med kyrkor och religiösa sammanslutningar och samfund har blivit en stark tradition. Sedan Lissabonfördraget trädde i kraft i december 2009 är dialogen med kyrkor och religiösa samfund en rättslig skyldighet, fastställd i primärrätten (artikel 17 i EUF-fördraget). Dialogen betraktas av EU:s institutioner som ett viktigt verktyg för deltagandedemokrati. Utöver de högnivåmöten som hålls med religiösa ledare och med företrädare för filosofiska och konfessionslösa organisationer anordnas det regelbundet seminarier för dialogen med de olika samtalspartner i vissa frågor som rör EU:s politik.

En förteckning över deltagare finns i MEMO/12/901.

Material (ljud, video och foto) från evenemanget finns på audiovisuella tjänster på Europeiska kommissionens webbplats.

Webbplats för dialogen med kyrkor samt religiösa sammanslutningar och samfund och filosofiska och konfessionslösa organisationer

EU-kommissionens ordförande José Manuel Barrosos hemsida

Kontaktpersoner:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Dirk Volckaerts (+32 2 299 39 44)


Side Bar