Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 27. novembra 2012

Komisia, Parlament a Rada diskutovali na stretnutí s filozofickými a nekonfesionálnymi organizáciami o medzigeneračnej solidarite v Európe

Brusel 27. novembra 2012 – Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso dnes v ústredí Komisie v Bruseli usporiadal stretnutie so zástupcami filozofických a nekonfesionálnych organizácií pod heslom „Medzigeneračná solidarita: stanovenie parametrov pre európsku spoločnosť v budúcnosti“. Stretnutiu spolupredsedali predseda Európskej rady Herman Van Rompuy a podpredseda Európskeho parlamentu László Surján. Európski lídri a zástupcovia organizácií si vymenili názory na to, ako posilniť solidaritu medzi generáciami a podporiť v Európe kultúru aktívneho starnutia v situácii významných demografických zmien a čoraz väčšej potreby sociálnej inovácie.

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso uviedol: Európa je postavená na solidarite, ale túto solidaritu ohrozuje kríza. Keď ľudia trpia, rastie pokušenie nasledovať populistické myšlienky a robiť z Európskej únie obetného baránka. V skutočnosti je EÚ jediným rámcom, v ktorom sa môže spojiť solidarita s potrebnými reformami v záujme spoločného európskeho dobra. Preto by sme nemali vynechať žiadnu príležitosť na spoluprácu a obnovu solidarity medzi národmi, štátmi a v nich medzi bohatými a chudobnými, starými a mladými. Dnešné stretnutie významne prispieva k naplneniu tohto cieľa a odhodlanie všetkých jeho účastníkov ma napĺňa nádejou.

Predseda Európskej rady Herman Van Rompuy zdôraznil: Dnes ráno som vyzdvihol európsku identitu a na Európu, pre ktorú je najzákladnejšou hodnotou úcta ku každému človeku a z nej vyplývajúce dodržiavanie rovnakých práv pre každého, nediskriminácie v akejkoľvek forme, ako aj solidarity a bratstva. Vďaka hodnote, ktorú si spájame s každým človekom, sme dnes schopní budovať Európsku úniu založenú na väčšej miere solidarity, a to aj medzi mladými a staršími.

Podpredseda Európskeho parlamentu László Surján uviedol: V Európskom parlamente sme presvedčení, že medzigeneračná solidarita pomohla ľuďom prežiť nedávnu krízu. Medzigeneračná solidarita má kľúčový význam pre celú spoločnosť aj z iných dôvodov – spomeňme aspoň dôchodkové systémy alebo prenos poznatkov a skúseností z jednej generácie na druhú.

Účastníci na stretnutí potvrdili úlohu, ktorú filozofické a nekonfesionálne organizácie zohrávajú pri šírení hodnôt ako sloboda, rovnosť práv a solidarita v Európe aj mimo nej. Súhlasili s tým, že problémy spojené s demografickými zmenami je potrebné riešiť bojom proti diskriminácii, tvorbou lepších pracovných príležitostí pre ľudí každého veku alebo podporou celoživotného vzdelávania. Toto úsilie smeruje k lepšiemu vzdelávaniu, nižšej miere chudoby a spravodlivejšej spoločnosti, čím priamo prispieva k napĺňaniu celkovej stratégie rastu Európskej komisie.

Súvislosti

Rok 2012 je európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Podujatie povzbudilo k aktivite široké spektrum zainteresovaných subjektov a v rámci neho sa predstavili nové iniciatívy na podporu aktívneho starnutia a posilnenie medzigeneračnej solidarity ako príspevok k naplneniu stratégie Európa 2020 pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. Aj dnešné stretnutie do tohto plánu zapadá.

Stretnutia na vysokej úrovni medzi európskymi inštitúciami a filozofickými a nekonfesionálnymi organizáciami, ale aj s cirkvami a náboženskými združeniami a spoločenstvami sa stali tradíciou. Od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy v decembri 2009 sa dialóg s cirkvami a spoločenstvami veriacich stal právnym záväzkom zakotveným v primárnom práve (čl. 17 ZFEÚ). Inštitúcie EÚ vnímajú dialóg ako dôležitý nástroj participatívnej demokracie. Okrem stretnutí na vysokej úrovni s náboženskými lídrami a zástupcami filozofických a konfesionálnych organizácií sa konajú pravidelné dialogické semináre s rôznymi partnermi o konkrétnych politikách EÚ.

Zoznam účastníkov nájdete v MEMO/12/901.

Zvukový, obrazový a fotografický materiál z podujatia je k dispozícii na webovej stránke Európskej komisie zameranej na audiovizuálne služby.

Webová stránka predsedu Európskej komisie José Manuela Barrosa

Kontaktné osoby:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Dirk Volckaerts (+32 2 299 39 44)


Side Bar