Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 27 listopada 2012 r.

Spotkanie Komisji, Parlamentu i Rady z organizacjami światopoglądowymi i niewyznaniowymi w celu dyskusji na temat solidarności międzypokoleniowej w całej Europie

Bruksela, 27 listopada 2012 r. – przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso zorganizował w dniu dzisiejszym spotkanie z przedstawicielami organizacji światopoglądowych i niewyznaniowych w siedzibie Komisji w Brukseli. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Solidarność międzypokoleniowa: wyznaczanie standardów dla przyszłego społeczeństwa w Europie”. Spotkaniu przewodniczyli Herman van Rompuy, przewodniczący Rady Europejskiej oraz László Surján, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Europejscy przywódcy i przedstawiciele wymienili opinie na temat sposobu wzmocnienia solidarności między pokoleniami i zachęcania do kultury aktywnego starzenia się w Europie w kontekście ważnych wyzwań demograficznych i coraz większych potrzeb w zakresie innowacji społecznej.

José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji Europejskiej, powiedział: „Europa opiera się na solidarności, lecz solidarność ta została wystawiona na próbę wskutek kryzysu. Gdy cierpią ludzie, pojawia się ogromna pokusa, by popierać populistyczne idee i uczynić z Unii Europejskiej kozła ofiarnego. Faktem jest, że UE jako jedyna zapewnia ramy, w obrębie których można połączyć zasadę solidarności i niezbędne reformy dla wspólnego europejskiego dobra. Nie powinniśmy zatem szczędzić wysiłków, jeśli chodzi o współpracę i odbudowanie solidarności między narodami, państwami i wewnątrz państw, między biednymi i zamożnymi, między starszymi i młodymi. Dzisiejsze spotkanie to ważny wkład w osiągnięcie tego celu. Otuchą napawa mnie zaangażowanie ze strony wszystkich uczestników.

Herman Van Rompuy, przewodniczący Rady Europejskiej, stwierdził: „Dzisiaj rano położyłem nacisk na tożsamość europejską, na Europę, dla której najważniejszą wartością jest poszanowanie każdej istoty ludzkiej – poszanowanie, które prowadzi do równych praw dla każdego, do zakazu jakiejkolwiek dyskryminacji, a także do solidarności i braterstwa. Dzisiaj dzięki wartości, jaką obdarzamy każdego z nas, jesteśmy w stanie budować Unię Europejską, która opiera się na coraz większej solidarności, również między osobami młodymi i starszymi.

László Surján, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, powiedział: „W Parlamencie Europejskim wierzymy, że solidarność międzypokoleniowa pomogła obywatelom przetrwać niedawny kryzys. Co więcej, solidarność międzypokoleniowa jest niezwykle ważna dla całego społeczeństwa z innych powodów – wspomnę tylko o systemach emerytalno-rentowych lub dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem między pokoleniami.”

Podczas spotkania uczestnicy potwierdzili rolę, jaką odgrywają organizacje światopoglądowe i niewyznaniowe w promowaniu wartości takich jak wolność, równość praw i solidarność w Europie i poza jej granicami. Zgodzili się co do konieczności rozwiązania problemów wynikających ze zmian demograficznych, takich jak walka z dyskryminacją, tworzenie lepszych możliwości pracy dla osób w każdym wieku lub propagowanie uczenia się przez całe życie. Wysiłki te w bezpośredni sposób przyczyniają się do ogólnej strategii wzrostu na rzecz Europy Komisji Europejskiej poprzez dążenie do zapewnienia lepszej edukacji, zmniejszania ubóstwa i tworzenia sprawiedliwszego społeczeństwa.

Kontekst

Rok 2012 to „Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej”. Program ten zmobilizował wiele zainteresowanych stron. Przedstawione zostały nowe inicjatywy propagujące aktywne starzenie się oraz wzmocnienie solidarności między pokoleniami, przyczyniając się tym samym do realizacji strategii Komisji „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego. Dzisiejsze spotkanie zbieżne jest również z celami tej strategii.

Spotkania na wysokim szczeblu między instytucjami europejskimi oraz organizacjami światopoglądowymi i niewyznaniowymi, jak również z kościołami i stowarzyszeniami lub wspólnotami religijnymi, stanowią ugruntowaną tradycję. Od czasu wejścia w życie traktatu lizbońskiego w grudniu 2009 r. dialog z kościołami i wspólnotami wyznaniowymi stanowi prawny obowiązek, ujęty w prawie pierwotnym (art. 17 TFUE). Dialog ten uznawany jest przez instytucje UE za ważny instrument demokracji uczestniczącej. Poza spotkaniami wysokiego szczebla z przywódcami religijnymi i przedstawicielami organizacji niewyznaniowych i światopoglądowych prowadzony jest systematycznie dialog na temat konkretnych obszarów polityki UE poprzez seminaria z różnymi interlokutorami.

Wykaz uczestników zawarty jest w MEMO/12/901

Materiały audio, wideo i zdjęcia z tego spotkania dostępne są na stronie internetowej służb audiowizualnych Komisji Europejskiej.

Strona internetowa poświęcona dialogowi z kościołami, stowarzyszeniami i wspólnotami religijnym oraz organizacjami światopoglądowymi i niewyznaniowymi

Strona internetowa przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso

Kontakt:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Dirk Volckaerts (+32 2 299 39 44)


Side Bar