Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 27 november 2012

Commissie, Parlement en Raad ontmoeten levensbeschouwelijke en niet-confessionele organisaties om solidariteit tussen generaties in Europa te bespreken

Brussel, 27 november 2012 – José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, heeft vandaag vertegenwoordigers van levensbeschouwelijke en niet-confessionele organisaties ontvangen in het hoofdkwartier van de Commissie in Brussel. Het thema van de bijeenkomst was "Solidariteit tussen generaties: parameters voor de Europese samenleving van morgen". Herman Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad, en László Surján, vicevoorzitter van het Europees Parlement, traden op als medevoorzitters. De Europese leiders en de vertegenwoordigers wisselden ideeën uit over hoe in Europa de solidariteit tussen de generaties kan worden versterkt en een cultuur van actief ouder worden kan worden bevorderd, met het oog op de belangrijke demografische uitdagingen en de groeiende noodzaak van maatschappelijke innovatie.

José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie: "Europa is gebouwd op solidariteit maar door de crisis wordt die solidariteit op de proef gesteld. Als mensen het moeilijk hebben, is de verleiding groot om populistische ideeën aan te hangen en de Europese Unie tot zondebok te maken. In werkelijkheid biedt de EU het enige kader waarin zowel solidariteit als de noodzakelijke hervormingen kunnen samenkomen in het voordeel van heel Europa. We moeten samenwerken en ons inspannen om de solidariteit te herstellen, tussen en binnen de verschillende landen, tussen rijk en arm, ouderen en jongeren. Deze bijeenkomst draagt hiertoe in belangrijke mate bij en ik put moed uit het engagement van alle deelnemers."

Herman Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad: "Vanmorgen heb ik de klemtoon gelegd op de Europese identiteit en op Europa, waar de belangrijkste waarde respect voor elk individu is, respect dat leidt tot gelijke rechten voor iedereen, non-discriminatie in al zijn vormen en solidariteit en broederschap. Vandaag zijn we, dankzij de waarde die we hechten aan het individu, in staat om een Europese Unie te bouwen die gebaseerd is op meer solidariteit, ook tussen jong en oud."

László Surján, vicevoorzitter van het Europees Parlement: "In het Europees Parlement geloven we dat solidariteit tussen de generaties burgers heeft geholpen om deze crisis te overleven. Solidariteit tussen de generaties is ook om andere redenen van het allergrootste belang voor de maatschappij. Ik noem alleen nog maar de pensioensystemen of de overdracht van kennis en ervaring van de ene generatie op de andere."

Tijdens de vergadering erkenden de deelnemers dat levensbeschouwelijke en niet-confessionele organisaties een rol spelen bij het bevorderen van waarden als vrijheid, gelijke rechten en solidariteit in Europa en daarbuiten. Ze waren het erover eens dat de problemen die voortkomen uit demografische veranderingen moeten worden aangepakt, zoals de strijd tegen discriminatie, het creëren van meer werkgelegenheid voor mensen van alle leeftijden of het aanmoedigen van een leven lang leren. Deze inspanningen dragen rechtstreeks bij tot de algemene groeistrategie van de Commissie voor Europa, door het streven naar beter onderwijs, minder armoede en een rechtvaardiger maatschappij.

Achtergrond

2012 is het Europees Jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties. In het kader van dit jaar zijn heel wat belanghebbenden in actie gekomen en zijn nieuwe initiatieven onder de aandacht gebracht om actief ouder worden te bevorderen en solidariteit tussen de generaties te versterken. Daarmee wordt bijgedragen tot de Europa 2020-strategie van de Commissie voor slimme, duurzame en inclusieve groei. Ook de bijeenkomst van vandaag past in die strategie.

De Europese instellingen hebben ondertussen een vaste traditie van bijeenkomsten met levensbeschouwelijke en niet-confessionele organisaties, met kerken en met religieuze verenigingen en gemeenschappen. Sinds het Verdrag van Lissabon in december 2009 in werking trad, is de dialoog met kerken en geloofsgemeenschappen een in primair recht neergelegde wettelijke verplichting (art. 17 VWEU). De instellingen van de EU beschouwen deze dialoog als een belangrijk instrument voor participerende democratie. Naast de ontmoetingen op hoog niveau met religieuze leiders en met levensbeschouwelijke en niet-confessionele vertegenwoordigers vinden er regelmatig dialoogseminars over specifiek EU-beleid plaats met de verschillende gesprekspartners.

Zie MEMO/12/901 voor een lijst van deelnemers.

Audio-, video- en fotomateriaal van het evenement is beschikbaar op de website van de audiovisuele dienst van de Europese Commissie.

Website over de dialoog met kerken, religieuze verenigingen en gemeenschappen en levensbeschouwelijke en niet-confessionele organisaties

Website van José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie

Contact:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Dirk Volckaerts (+32 2 299 39 44)


Side Bar