Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 27. novembrī

Komisija, Parlaments un Padome tiekas ar filozofiskajām un nekonfesionālajām organizācijām, lai apspriestu paaudžu solidaritāti Eiropā

Briselē, 2012. gada 27. novembrī – Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu šodien Komisijas mītnē Briselē organizēja tikšanos ar filozofisko un nekonfesionālo organizāciju pārstāvjiem. Tikšanās devīze ir “Paaudžu solidaritāte: parametru noteikšana rītdienas sabiedrībai Eiropā”. Tikšanos vadīja Eiropadomes priekšsēdētājs Hermanis van Rompejs un Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieks Lāslo Surjans. Eiropas vadītāji un organizāciju pārstāvji apmainījās ar viedokļiem par to, kā, ņemot vērā lielās demogrāfijas problēmas un sociālās inovācijas augošo nepieciešamību, Eiropā stiprināt solidaritāti starp paaudzēm un rosināt aktīvu vecumdienu kultūru.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu sacīja: "Eiropas pamatā ir solidaritāte, bet krīze apdraud šo solidaritāti. Kad cilvēkiem klājas grūti, rodas liels kārdinājums sekot populistiskām idejām un uzvelt Eiropas Savienībai grēkāža lomu. Patiesībā ES ir vienīgais satvars, kurā Eiropas kopējās interesēs iespējams iedzīvināt gan solidaritāti, gan nepieciešamās reformas. Tādēļ mums būtu jāpieliek pūles, lai roku rokā atjaunotu solidaritāti starp tautām, starp valstīm un to iekšienē, starp bagātajiem un nabadzīgajiem, starp gados vecajiem un jaunajiem. Šodien noritējusī tikšanās ir devusi svarīgu ieguldījumu virzībā uz šo mērķi, un es esmu gandarīts par visu tās dalībnieku izrādīto apņēmību.”

Eiropadomes priekšsēdētājs Hermanis van Rompejs teica: „Šorīt es uzsvēru Eiropas identitāti, Eiropu, kurā būtiskākā vērtība ir cieņa pret ikvienu cilvēku un kurā no šīs cieņas izriet vispārēja līdztiesība, jebkāda veida diskriminācijas aizliegums, solidaritāte un brālība. Pateicoties vērtībai, ko iemieso ikviens cilvēks, mēs spējam veidot tādu Eiropas Savienību, kas balstās uz lielāku solidaritāti, arī starp gados vecajiem un jaunajiem.”

Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieks Lāslo Surjans sacīja: „Mēs Eiropas Parlamentā uzskatām, ka paaudžu solidaritāte pilsoņiem palīdzēja pārciest neseno krīzi. Paaudžu solidaritāte sabiedrībai kopumā ir ārkārtīgi nozīmīga arī citu iemeslu dēļ, starp kuriem jāmin pensiju sistēmas un zināšanu un pieredzes nodošana no vienas paaudzes otrai."

Tikšanās gaitā dalībnieki atzina filozofisko un nekonfesionālo organizāciju lomu tādu vērtību veicināšanā kā brīvība, līdztiesība un solidaritāte gan Eiropā, gan ārpus tās robežām. Dalībnieki bija vienisprātis, ka nepieciešams risināt demogrāfisko izmaiņu radītās problēmas, piemēram, apkarojot diskrimināciju, sekmējot labākas nodarbinātības iespējas visu gadagājumu cilvēkiem un veicinot mūžizglītību. Tiecoties nodrošināt labāku izglītību, mazināt nabadzību un uzlabot taisnīgumu sabiedrībā, šādi centieni iekļaujas Eiropas Komisijas stratēģijā Eiropas vispārējai izaugsmei.

Vispārīga informācija

2012. gadā tiek atzīmēts Eiropas Aktīvu vecumdienu un paaudžu solidaritātes gads. Šā Eiropas gada norisēs aktīvi iesaistījies plašs ieinteresēto personu loks un ir sāktas jaunas iniciatīvas, lai veicinātu aktīvu dzīvesveidu vecumdienās un stiprinātu solidaritāti starp paaudzēm, tādējādi dodot ieguldījumu Komisijas stratēģijā „Eiropa 2020” gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei. Šodienas tikšanās arī iekļaujas šajā stratēģijā.

Augsta līmeņa tikšanās starp Eiropas iestādēm un filozofiskajām un nekonfesionālajām organizācijām, kā arī baznīcām un reliģiskām organizācijām vai apvienībām ir kļuvušas par tradīciju. Kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā 2009. gada decembrī dialogs ar baznīcām un ticīgo draudzēm ir juridisks pienākums, kas ir nostiprināts primārajos tiesību aktos (LESD 17. pants). ES iestāžu ieskatā šāds dialogs ir svarīgs līdzdalības demokrātijas instruments. Notiek ne tikai augsta līmeņa tikšanās ar reliģiskajiem līderiem un filozofisko un nekonfesionālo organizāciju pārstāvjiem, bet arī regulāri semināri dialogam ar dažādajiem partneriem par konkrētām ES politikas jomām.

Dalībnieku sarakstu skatīt MEMO/12/901.

Audio, video un foto materiāli par tikšanos ir pieejami Eiropas Komisijas audiovizuālo pakalpojumu tīmekļa vietnē.

Tīmekļa vietne par dialogu ar baznīcām, reliģiskām organizācijām un apvienībām, filozofiskajām un nekonfesionālajām organizācijām

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Žozē Manuela Barrozu tīmekļa vietne

Kontaktpersonas:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Dirk Volckaerts (+32 2 299 39 44)


Side Bar