Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. lapkričio 27 d., Briuselis

Komisija, Parlamentas ir Taryba kalbėjosi su filosofinėmis ir nereliginėmis organizacijomis apie kartų solidarumą Europoje

2012 m. lapkričio 27 d., Briuselis. Šiandien Europos Komisijos Pirmininko José Manuelio Barroso iniciatyva Komisijos būstinėje Briuselyje įvyko susitikimas su filosofinių ir nereliginių organizacijų atstovais, pavadintas „Kartų solidarumas. Gairės ateities Europos visuomenei“. Susitikimui taip pat pirmininkavo Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Hermanas Van Rompuy ir Europos Parlamento pirmininko pavaduotojas László Surjánas. Europos vadovai ir organizacijų atstovai aptarė, kaip reikėtų stiprinti kartų solidarumą ir ugdyti vyresnių žmonių aktyvumo kultūrą Europoje, atsižvelgiant į rimtas demografines problemas ir augantį socialinių inovacijų poreikį.

Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso sakė: „Solidarumas – pagrindinė Europos idėja, tačiau krizės laikais jam tenka daug išbandymų. Sunkiai besiverčiantiems žmonėms kyla pagunda pasiduoti populistinėms idėjoms ir Europos Sąjungą paversti atpirkimo ožiu. Iš tiesų ES yra vienintelė sistema, leidžianti kartu įgyvendinti ir solidarumą, ir būtinas reformas, o tai reikalinga visos Europos gerovei. Todėl visi kartu turėtume kiek įmanydami stengtis atkurti tautų, valstybių, jų gyventojų, turtingųjų ir neturtingųjų, vyresnės kartos ir jaunimo solidarumą. Šiandien vykstantis susitikimas – svarbus žingsnis siekiant šio tikslo, o visų jo dalyvių ryžtas teikia daug vilčių“.

Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Hermanas Van Rompuy pažymėjo: „Kalbėdamas šįryt pabrėžiau, kokia svarbi mums europinė tapatybė, taip pat Europa, kurios esminė vertybė yra pagarba visiems be išimties žmonėms – tai lygių galimybių, nediskriminavimo jokiomis formomis ir solidarumo bei brolybės sąlyga. Tai, kad šiais laikais vertiname kiekvieną žmogų, leidžia mums kurti Europos Sąjungą, kurioje solidarumo, taip pat tarp jaunimo ir vyresnės kartos, būtų daugiau“.

Europos Parlamento pirmininko pavaduotojas László Surjánas sakė: „Europos Parlamento narių nuomone, kartų solidarumas padėjo piliečiams išgyventi pastarojo meto krizę. Kartų solidarumas visai visuomenei itin svarbus ir dėl kitų priežasčių, pavyzdžiui, dėl pensijų sistemų ar žinių ir patirties perdavimo iš kartos į kartą“.

Susitikimo dalyviai pripažino, kad filosofinės ir nereliginės organizacijos atlieka svarbų vaidmenį Europoje ir už jos ribų ugdant tokias vertybes kaip laisvė, lygios galimybės ir solidarumas. Visi sutiko, kad reikia spręsti demografinių pokyčių keliamas problemas – kovoti su diskriminacija, sudaryti įvairaus amžiaus žmonėms geresnes galimybes dirbti ar skatinti mokytis visą gyvenimą. Šie siekiai – gerinti švietimą, mažinti skurdą ir kurti teisingesnę visuomenę – visiškai atitinka bendrą Europos Komisijos Europos augimo strategiją.

Pagrindiniai faktai

2012 m. paskelbti Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metais. Per šiuos metus sutelktos įvairių suinteresuotųjų šalių pastangos ir pristatyta naujų iniciatyvų vyresnių žmonių aktyvumui skatinti ir kartų solidarumui stiprinti. Tai padės įgyvendinti Komisijos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategiją „Europa 2020“. Šiandien įvykęs susitikimas taip pat atitinka šios strategijos tikslus.

Aukšto lygio Europos institucijų ir filosofinių bei nereliginių organizacijų, taip pat bažnyčių ir religinių asociacijų ar bendruomenių susitikimai tapo tvirta tradicija. Nuo 2009 m. gruodžio mėn., kai įsigaliojo Lisabonos sutartis, palaikyti dialogą su bažnyčiomis ir religinėmis bendruomenėmis privaloma pagal pirminę teisę (SESV 17 straipsnį). ES institucijose šis dialogas laikomas svarbia dalyvaujamosios demokratijos priemone. Be aukšto lygio susitikimų su religiniais vadovais ir filosofinių bei nereliginių organizacijų atstovais, reguliariai rengiami dialogo palaikymo seminarai, į kuriuos kviečiami įvairių ES politikos sričių specialistai.

Susitikimo dalyvių sąrašas pateikiamas MEMO/12/901.

Šio renginio garso, vaizdo ir fotografinę medžiagą galima rasti Europos Komisijos audiovizualinių paslaugų svetainėje.

Europos Komisijos Pirmininko José Manuelio Barroso interneto svetainė

Asmenys ryšiams:

Pia Ahrenkilde Hansen, tel. (+32 2) 295 30 70

Jens Mester, tel. (+32 2) 296 39 73

Dirk Volckaerts, tel. (+32 2) 299 39 44


Side Bar