Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 27. marraskuuta 2012

EU kutsui elämänkatsomukselliset ja ei-tunnustukselliset järjestöt keskustelemaan sukupolvien välisestä solidaarisuudesta

Bryssel 27. marraskuuta 2012 – Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso isännöi tänään Brysselissä kokousta, johon osallistui elämänkatsomuksellisten ja ei-tunnustuksellisten järjestöjen edustajia. Kokouksen teemana oli ”Sukupolvien välinen solidaarisuus: yhteiskunnallisten tavoitteiden määrittäminen huomisen Euroopalle”. Kokouksen puheenjohtajina toimivat myös Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuy ja Euroopan parlamentin varapuhemies László Surján. Osanottajat vaihtoivat näkemyksiään siitä, kuinka voidaan lujittaa sukupolvien välistä solidaarisuutta ja tukea aktiivista ikääntymistä Euroopassa, jossa väestörakenne on muuttumassa huomattavasti ja jossa tarvitaan yhä enemmän sosiaalista innovointia.

Eurooppa perustuu solidaarisuudelle, mutta kriisi on sille suuri haaste. Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso totesi, että kun ihmisen kärsivät, populistiset ajatukset houkuttelevat, ja Euroopan unionista on helppo tehdä syntipukki. Itse asiassa ainoastaan EU voi yhdistää sekä solidaarisuuden että tarvittavat uudistukset Euroopan yhteiseksi hyväksi. Meidän pitäisi tehdä kaikkemme kansojen keskinäisen, valtioiden keskinäisen ja sisäisen, rikkaiden ja köyhien sekä vanhojen ja nuorten keskinäisen solidaarisuuden palauttamiseksi. Puheenjohtaja Barroso arvostaa suuresti kaikkien osallistujien osoittamaa sitoutumista.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuy kertoi painottaneensa kokouksessa eurooppalaista identiteettiä ja sellaista Eurooppaa, jossa tärkeintä on jokaisen ihmisarvon kunnioittaminen, mikä perustuu yhtäläisiin oikeuksiin, kaikenlaisen syrjinnän vastustamiseen sekä veljeyteen ja solidaarisuuteen. Euroopan unionia rakennetaan nimenomaan ihmisarvoon perustuvan solidaarisuuden samoin kuin nuorten ja vanhojen keskinäiseen solidaarisuuden pohjalta.

Euroopan parlamentin varapuhemies László Surjánin mukaan Euroopan parlamentissa uskotaan, että sukupolvien välinen solidaarisuus on auttanut kansalaisia selviytymään viimeisimmästä kriisistä. Sukupolvien välinen solidaarisuus on ensiarvoisen tärkeää koko yhteiskunnalle mm. tiedon ja kokemuksen siirtämiseksi.

Kokouksessa tunnustettiin elämänkatsomuksellisten ja ei-tunnustuksellisten järjestöjen asema vapauden, yhtäläisten oikeuksien, solidaarisuuden ja muiden vastaavien arvojen edistämisessä niin Euroopassa kuin kauempanakin. Osallistujat olivat yhtä mieltä siitä, että on puututtava demografisen muutoksen aiheuttamiin haasteisiin, on esim. torjuttava syrjintää, luotava parempia työmahdollisuuksia kaikenikäisille ihmisille ja edistettävä elinikäistä oppimista. Näin tuetaan suoraan Euroopan kasvustrategiaa, kun parannetaan koulutusta, vähennetään köyhyyttä ja luodaan oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa.

Tausta

Vuosi 2012 on Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalainen teemavuosi. Teemavuosi on saanut liikkeelle lukuisia erilaisia sidosryhmiä, ja sen aikana on esitelty uusia aloitteita aktiivisen ikääntymisen tukemiseksi ja sukupolvien välisen solidaarisuuden lujittamiseksi. Tällä tavoin on tuettu komission työllisyyttä ja kasvua koskevaa Eurooppa 2020 -strategiaa.

Euroopan toimielinten ja elämänkatsomuksellisten ja ei-tunnustuksellisten järjestöjen sekä kirkkojen ja muiden uskonnollisten yhteisöjen korkean tason kokouksista on tullut jo perinne. Lissabonin sopimuksen tultua voimaan joulukuussa 2009 kirkkojen ja muiden uskonnollisten yhteisöjen kanssa käytävä avoin ja säännöllinen vuoropuhelu kirjattiin primaarilainsäädäntöön (SEUT-sopimuksen 17 artikla). Vuoropuhelu on EU:n toimielinten näkökulmasta tärkeä osallistavan demokratian väline. Tällaisten, uskonnollisten johtajien sekä elämänkatsomuksellisten ja ei-tunnustuksellisten järjestöjen edustajien kanssa käytävien vuoropuhelujen lisäksi säännöllistä vuoropuhelua käydään myös EU-politiikoista eri kumppaneiden kanssa.

Osallistujaluettelo: MEMO/12/901.

Audio-, video- valokuvamateriaalia tapahtumasta on saatavilla Euroopan komission Audiovisuaalipalvelujen verkkosivuilla.

Euroopan komission puheenjohtajan José Manuel Barroson verkkosivut

Yhteyshenkilöt:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Dirk Volckaerts (+32 2 299 39 44)


Side Bar