Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 27. november 2012

Komisjon, parlament ja nõukogu kohtusid filosoofiliste ja mitteusuliste organisatsioonidega, et arutleda põlvkondade solidaarsuse üle Euroopas

Brüssel, 27. november 2012 – Täna toimus Euroopa Komisjoni peakorteris Brüsselis komisjoni presidendi José Manuel Barroso juhtimisel kohtumine filosoofiliste ja mitteusuliste organisatsioonide esindajatega. Kohtumise motoks oli „Põlvkondadevaheline solidaarsus: Euroopa homse ühiskonna parameetrite määramine”. Kohtumist juhtisid koos Barrosoga ka Euroopa Ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuy ja Euroopa Parlamendi asepresident László Surján. Euroopa juhid ja esindajad vahetasid seisukohti selle kohta, kuidas tugevdada põlvkondadevahelist solidaarsust ja edendada Euroopas aktiivse vananemise kultuuri, võttes arvesse olulisi demograafilisi probleeme ja suurenevat vajadust sotsiaalse innovatsiooni järele.

Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso ütles: „Euroopa on ehitatud üles solidaarsusele, kuid kriisi ajal on solidaarsus ohus. Kui inimesed kannatavad, on suur kiusatus järgida populistlikke vaateid ja teha Euroopa Liidust patuoinas. Tegelikult on aga EL ainus raamistik, mis saab Euroopa ühise heaolu nimel ühendada nii solidaarsuse kui ka vajalikud reformid. Seepärast ei peaks me pidama ühtki pingutust liigseks, et töötada käsikäes ja taastada solidaarsus rahvaste ja riikide vahel ning riikide sees, vaeste ja rikaste, vanade ja noorte vahel. Tänane kohtumine on oluline panus sellesse eesmärki ja pühendumus, mida kõik osalised on üles näidanud, valmistab mulle heameelt.”

Euroopa Ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuy ütles: „Tänahommikusel kohtumisel rõhutasin Euroopa identiteeti, Euroopat, sest kõige olulisem väärtus on austus iga inimese vastu, austus, mis tuleneb kõigi inimeste võrdsetest õigustest, diskrimineerimise ärahoidmisest kõigis selle vormides ning solidaarsusest ja vendlusest. Täna suudame me tänu iga inimese väärtustamisele ehitada Euroopa Liitu, mis põhineb veelgi suuremal solidaarsusel, sealhulgas ka noorte ja vanade vahelisel solidaarsusel.”

Euroopa Parlamendi asepresident László Surján ütles: „Euroopa Parlamendis usume me, et põlvkondadevaheline solidaarsus on aidanud inimestel hiljutise kriisi üle elada. Põlvkondadevaheline solidaarsus on kogu ühiskonnale äärmiselt oluline ka muudel põhjustel – nimetaksin siin vaid pensionisüsteeme või teadmiste ja kogemuste edasiandmist ühelt põlvkonnalt teisele.”

Kohtumisel osalejad tunnustasid filosoofiliste ja mitteusuliste organisatsioonide rolli selliste väärtuste, nagu vabaduse, võrdõiguslikkuse ja solidaarsuse edendamisel Euroopas ja väljaspool. Nad leppisid kokku vajaduses tegeleda selliste problemaatiliste demograafiliste muutustega, nagu võitlus diskrimineerimise vastu, paremate töövõimaluste tagamine igas vanuses inimestele ja elukestva õppe edendamine. Need püüdlused kaasatakse otseselt Euroopa Komisjoni üldise majanduskasvu strateegiasse, et parandada haridust, vähendada vaesust ja muuta ühiskond õiglasemaks.

Taust

2012. aasta on aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse Euroopa aasta. Seoses sellega on kaasatud lai sidusrühmade ring ja juhitud tähelepanu uutele algatustele aktiivse vananemise edendamiseks ja põlvkondadevahelise solidaarsuse tugevdamiseks, andes sellega panuse komisjoni aruka, pideva ja kaasava majanduskasvu strateegiale Euroopa 2020. Ka tänane kohtumine on nimetatud strateegia osa.

Kõrgetasemelised kohtumised Euroopa institutsioonide ning filosoofiliste ja mitteusuliste organisatsioonide, samuti kirikute ja usuühingute või -kogukondade vahel on muutunud traditsiooniks. Alates Lissaboni lepingu jõustumisest 2009. aasta detsembris on dialoog kirikute ja usukogukondadega seadusjärgne kohustus, mis on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 17. ELi institutsioonid peavad dialoogi oluliseks osalusdemokraatia vahendiks. Lisaks kõrgetasemelistele kohtumistele usujuhtide ning filosoofiliste ja mitteusuliste organisatsioonide esindajatega toimub korrapärane dialoog erinevate koostööpartneritega konkreetsetel ELi poliitilistel teemadel.

Osalenute nimekirja leiate dokumendist MEMO/12/901.

Sündmuse audio-, video- ja fotomaterjalid on saadaval Euroopa Komisjoni audiovisuaalteenuste veebilehel.

Kirikute, usuühingute ja -kogukondade ning filosoofiliste ja mitteusuliste organisatsioonidega peetavat dialoogi tutvustav veebisait

Euroopa Komisjoni presidendi José Manuel Barroso koduleht

Kontaktisiskud:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Dirk Volckaerts (+32 2 299 39 44)


Side Bar