Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 27 Νοεμβρίου 2012

Η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πραγματοποιούν συνάντηση με φιλοσοφικές και μη θρησκευτικές οργανώσεις με θέμα συζήτησης την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών σε ολόκληρη την Ευρώπη

Βρυξέλλες, 27 Νοεμβρίου 2012 – Ο José Manuel Barroso, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δέχθηκε σήμερα σε συνάντηση, στην έδρα της Επιτροπής στις Βρυξέλλες, εκπροσώπους φιλοσοφικών και μη θρησκευτικών οργανώσεων, με κεντρικό θέμα: «Αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών - Διαμόρφωση του περιγράμματος για την κοινωνία του αύριο στην Ευρώπη». Ο Herman Van Rompuy, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και ο László Surján, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συνδιηύθυναν τη συνάντηση αυτή. Οι ευρωπαίοι ιθύνοντες και οι εκπρόσωποι των οργανώσεων αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με το πώς είναι δυνατό να ενισχυθεί η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και να προαχθεί ένα πνεύμα ενεργού γήρανσης στην Ευρώπη, με γνώμονα τις τρέχουσες σημαντικές δημογραφικές προκλήσεις και την αυξανόμενη ανάγκη για κοινωνικές καινοτομίες.

Ο José Manuel Barroso, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Η Ευρώπη έχει ως θεμέλιο την αλληλεγγύη, αλλά η αλληλεγγύη αυτή τίθεται υπό αμφισβήτηση εξαιτίας της κρίσης. Όταν οι άνθρωποι υποφέρουν, είναι μεγάλος ο πειρασμός για την υιοθέτηση λαϊκίστικων ιδεών και τη μετατροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αποδιοπομπαίο τράγο. Στην πραγματικότητα όμως, η ΕΕ είναι το μοναδικό πλαίσιο στο οποίο τόσο η αλληλεγγύη όσο και οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις είναι δυνατό να συνδυασθούν για το κοινό ευρωπαϊκό καλό. Για τον λόγο αυτό, δεν πρέπει να φεισθούμε προσπαθειών προκειμένου να εργασθούμε όλοι ενωμένοι και να αποκαταστήσουμε την αλληλεγγύη μεταξύ εθνών, μεταξύ κρατών αλλά και στο εσωτερικό των κρατών, μεταξύ πλούσιων και πτωχών και μεταξύ ηλικιωμένων και νέων. Η σημερινή συνάντηση αποτελεί σημαντική συμβολή στην επίτευξη του εν λόγω στόχου, και θεωρώ λίαν ενθαρρυντική την προσήλωση που επιδεικνύουν όλοι οι συμμετέχοντες.»

Ο κ. Herman Van Rompuy, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δήλωσε για το θέμα τα εξής: «Σήμερα το πρωί, έδωσα βαρύτητα στην ευρωπαϊκή ταυτότητα, για την οποία η πλέον βαρυσήμαντη αρχή συνίσταται στον σεβασμό όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων, ο οποίος σεβασμός συνεπάγεται ίσα δικαιώματα για όλους, απαγόρευση των διακρίσεων οποιασδήποτε μορφής, καθώς επίσης αλληλεγγύη και αδελφοσύνη. Σήμερα, χάρη στην αξία την οποία αποδίδουμε σε κάθε άτομο, είμαστε σε θέση να οικοδομήσουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση θεμελιωμένη σε περισσότερη αλληλεγγύη, συμπεριλαμβανομένης της αλληλεγγύης μεταξύ νέων και ηλικιωμένων.»

Ο László Surján, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πιστεύουμε ότι η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών έχει βοηθήσει ορισμένους πολίτες να επιβιώσουν στην πρόσφατη κρίση. Πέραν αυτού, η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών έχει κεφαλαιώδη σημασία για το σύνολο της κοινωνίας και για άλλους λόγους· αρκεί να αναφέρει κανείς ως παραδείγματα τα συνταξιοδοτικά συστήματα και τη μεταβίβαση γνώσεων και εμπειριών από τη μια γενιά στην άλλη.»

Κατά τη συνάντηση, οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν τον ρόλο που οι φιλοσοφικές και μη θρησκευτικές οργανώσεις διαδραματίζουν για την προαγωγή αξιών όπως η ελευθερία, τα ίσα δικαιώματα και η αλληλεγγύη στην Ευρώπη, αλλά και πέραν αυτής. Συμφώνησαν ότι είναι αναγκαίο να αντιμετωπισθούν οι προκλήσεις των δημογραφικών αλλαγών, π.χ. με την καταπολέμηση των διακρίσεων, τη δημιουργία καλύτερων ευκαιριών απασχόλησης για άτομα όλων των ηλικιών και την προώθηση της δια βίου μάθησης. Οι ενέργειες για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων συνεισφέρουν άμεσα στην ευρύτερη στρατηγική ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρώπη, δεδομένου ότι κατατείνουν στη βελτίωση της εκπαίδευσης, τη μείωση της φτώχειας και τη διαμόρφωση μιας δικαιότερης κοινωνίας.

Ιστορικό

Το 2012 έχει ανακηρυχτεί «Ευρωπαϊκό έτος για την ενεργό γήρανση και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών». Για τον εορτασμό του συγκεκριμένου έτους ενεργοποιήθηκε ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων και εξαγγέλθηκαν νέες πρωτοβουλίες με σκοπό την προώθηση της ενεργού γήρανσης και την ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, γεγονός που συμβάλλει στη στρατηγική της Επιτροπής για την Ευρώπη του 2020, με την οποία επιδιώκεται μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η σημερινή συνάντηση εντάσσεται ομοίως στη συγκεκριμένη στρατηγική.

Οι συναντήσεις υψηλού επιπέδου μεταξύ ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και φιλοσοφικών και μη θρησκευτικών οργανώσεων, καθώς επίσης με εκκλησίες και θρησκευτικές ενώσεις και κοινότητες, αποτελούν πλέον ισχυρή παράδοση. Μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας τον Δεκέμβριο του 2009, ο διάλογος με τις εκκλησίες και τις κοινότητες πεποίθησης συνιστά νομική υποχρέωση, η οποία προβλέπεται στο πρωτογενές δίκαιο (άρθρο 17 της ΣΛΕΕ). Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θεωρούν τον διάλογο αυτό ως ένα σημαντικό στοιχείο της συμμετοχικής δημοκρατίας. Εκτός από συναντήσεις υψηλού επιπέδου με θρησκευτικούς ηγέτες και εκπροσώπους φιλοσοφικών και μη θρησκευτικών οργανώσεων, πραγματοποιούνται επίσης τακτικά σεμινάρια διαλόγου με τους διάφορους φορείς σχετικά με συγκεκριμένες πολιτικές της ΕΕ.

Για τον κατάλογο των συμμετεχόντων, βλ. MEMO/12/901.

Ακουστικό, οπτικό και φωτογραφικό υλικό από την εκδήλωση είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο των οπτικοακουστικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Δικτυακός τόπος του Διαλόγου με τις εκκλησίες, τις θρησκευτικές ενώσεις και κοινότητες και τις φιλοσοφικές και μη θρησκευτικές οργανώσεις

Δικτυακός τόπος του José Manuel Barroso, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Dirk Volckaerts (+32 2 299 39 44)


Side Bar