Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 27. november 2012

Kommissionen, Parlamentet og Rådet mødes med filosofiske og konfessionsløse organisationer for at debattere europæisk solidaritet mellem generationerne

Bruxelles, den 27. november 2012 – Europa-Kommissionens formand, José Manuel Barroso, var i dag vært for et møde med repræsentanter fra filosofiske og konfessionsløse organisationer i Kommissionens hovedkvarter i Bruxelles under overskriften: "Solidaritet mellem generationerne: Fastlæggelse af parametrene for morgendagens samfund i Europa." Herman Van Rompuy, Det Europæiske Råds formand, og László Surján, næstformand for Parlamentet, var medværter ved mødet. De europæiske ledere og repræsentanter udvekslede synspunkter om, hvordan man kan styrke solidariteten mellem generationerne og befordre en aktiv aldringskultur i Europa i en situation med vigtige demografiske udfordringer og et voksende behov for social innovation.

José Manuel Barroso, formand for Europa-Kommissionen, udtaler: "Europa er bygget på solidaritet, men den solidaritet bliver udfordret i krisetider. Når folk lider, er fristelsen for at vende sig mod populistiske idéer og gøre EU til syndebuk stor. Men i virkeligheden er EU den eneste ramme, hvorunder både solidaritet og de nødvendige reformer kan kombineres til Europas fælles bedste. Vi må derfor gøre vores yderste for at arbejde sammen og genskabe solidariteten mellem nationer, mellem stater og inden for stater, mellem rig og fattig og mellem gammel og ung. Dagens møde er et vigtigt bidrag i bestræbelserne på at nå dette mål, og jeg føler mig opmuntret over det engagement, alle deltagere har udvist".

Herman Van Rompuy, Det Europæiske Råds formand, supplerer: "Her til morgen har jeg lagt vægt på den europæiske identitet, på et Europa, hvis vigtigste værdi er respekten for hvert eneste individ, en respekt, der resulterer i lige rettigheder for alle, lige behandling på alle punkter samt solidaritet og broderskab. I dag kan vi, takket den værdi, vi tilskriver hvert enkelt individ, bygge en Europæisk Union, der er baseret på mere solidaritet, også mellem unge og gamle".

László Surján, næstformand i Europa-Parlamentet, udtaler: "I Europa-Parlamentet tror vi på, at solidaritet mellem generationerne har hjulpet borgerne til at overleve den nuværende krise. Endvidere er solidaritet mellem generationerne af allerstørste vigtighed for hele samfundet af andre grunde, eksempelvis pensionssystemerne eller overførslen af viden og erfaring fra en generation til den næste."

Deltagerne anerkendte under mødet den rolle, som filosofiske og konfessionsløse organisationer spiller, når det kommer til at fremme værdier som frihed, ligestilling og solidaritet i og udenfor Europa. De var enige om, at der er behov for at tage hånd om de udfordringer, den demografiske omvæltning medfører, såsom at skabe bedre jobmuligheder for folk i alle aldre eller befordre livslang læring. Erkendelserne fra dialogen vil blive brugt direkte i Europa-Kommissionens overordnede vækststrategi for Europa, som sigter mod bedre uddannelse, mindre fattigdom og et mere fair samfund.

Baggrund

2012 er "europæisk år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne". Året har mobiliseret en lang række interessenter og fremvist nye initiativer til at fremme aktiv aldring og styrke solidariteten mellem generationerne, og på den måde har det bidraget til Kommissionens Europa 2020-strategi, som skal fremme en intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Dagens møde indgår også i denne strategi.

Møderne på højt plan mellem de europæiske institutioner og filosofiske og konfessionsløse organisationer samt kirker og religiøse sammenslutninger og samfund er blevet en fasttømret tradition. Siden Lissabontraktaten trådte i kraft i december 2009 har dialog med kirker og trossamfund været en lovbunden forpligtelse, der er sikret i den primære ret (artikel 17 i TEUF). Denne dialog anses af EU's institutioner for at være et vigtigt værktøj i deltagelsesdemokratiet. Ud over møder på højt niveau med religiøse ledere og filosofiske og konfessionsløse repræsentanter afholdes der jævnlige dialogmøder med forskellige partnere vedrørende specifikke EU-politikker.

Se MEMO/12/901 for en fuld liste over deltagere

Der er lyd, video og billeder fra mødet til rådighed på Europa-Kommissionens audiovisuelle tjenestes websted.

Websted for José Manuel Barroso, formand for Europa-Kommissionen.

Kontaktpersoner:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Dirk Volckaerts (+32 2 299 39 44)


Side Bar