Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 27. listopadu 2012

Komise, Parlament a Rada se setkaly se zástupci nekonfesních organizací o mezigenerační solidaritě v Evropě

Brusel 27. listopadu 2012 – Předseda Evropské komise José Manuel Barroso dnes v ústředí Komise v Bruselu přivítal zástupce nekonfesních organizací. Tématem jejich setkání byla „Mezigenerační solidarita: stanovení parametrů pro společnost zítřka v Evropě“. Schůzce společně předsedali Herman Van Rompuy, předseda Evropské rady, a László Surján, místopředseda Evropského parlamentu. Vedoucí představitelé EU a zástupci nekonfesních organizací debatovali o tom, jak v Evropě posílit solidaritu mezi generacemi a podpořit kulturu aktivního stárnutí, a to v kontextu důležitých demografických výzev a rostoucí potřeby sociálních inovací.

José Manuel Barroso, předseda Evropské komise, uvedl: „Evropa je založena na solidaritě, ale tato solidarita je ohrožena krizí. Když lidé trpí, mohou snáze podlehnout pokušení řídit se populistickými názory a učinit z Evropské unie obětního beránka. Ve skutečnosti je EU jediným rámcem, v němž lze ve společném evropském zájmu spojit solidaritu i nezbytné reformy. Měli bychom se proto všemožně snažit ruku v ruce spolupracovat a obnovit solidaritu mezi národy, mezi státy a v rámci států, mezi bohatými a chudými, mezi starými a mladými. Dnešní setkání je důležitým příspěvkem k tomuto cíli a těší mě odhodlání, které všichni zúčastnění projevili.“

Herman Van Rompuy, předseda Evropské rady, prohlásil: „Dnes dopoledne jsem kladl důraz na evropskou identitu, na Evropu, pro niž je nejdůležitější hodnotou úcta ke všem lidem, z níž vyplývají rovná práva pro všechny, zákaz diskriminace ve všech podobách, jakož i solidarita a bratrství. Dnes díky hodnotě, kterou přisuzujeme každému člověku, můžeme budovat Evropskou unii, jež je založena na větší solidaritě, a to i mezi mladými a starými.“

László Surján, místopředseda Evropského parlamentu, k tomu řekl: „Evropský parlament se domnívá, že mezigenerační solidarita pomohla občanům překonat nedávnou krizi. Mezigenerační solidarita má kromě toho mimořádný význam pro celou společnost i z jiných důvodů – jako příklad lze uvést důchodové systémy nebo předávání znalostí a zkušeností z generace na generaci.“

Během schůzky účastníci vyzdvihli úlohu, kterou v Evropě i mimo ni hrají nekonfesní organizace při podpoře hodnot, jako je svoboda, rovnost práv a solidarita. Shodli se i na potřebě řešit demografické výzvy – boj proti diskriminaci, vytváření lepších pracovních příležitostí pro lidi všech věkových skupin a podporu celoživotního učení. Tyto snahy přímo přispívají k evropské strategii celkového růstu prosazované Evropskou komisí, neboť jejich cílem je kvalitnější vzdělávání, nižší chudoba a spravedlivější společnost.

Souvislosti

Rok 2012 je „Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity“. Evropský rok mobilizoval řadu účastníků a byly zahájeny nové iniciativy na podporu aktivního stárnutí a posílení mezigenerační solidarity, což přispívá ke strategii Komise Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Dnešní setkání do této strategie rovněž zapadá.

Setkání na vysoké úrovni mezi evropskými orgány a nekonfesními organizacemi, jakož i církvemi a náboženskými sdruženími či společenstvími, mají již dlouhou tradici. Od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost v prosinci 2009 je dialog s náboženskými sdruženími a společenstvími povinností zakotvenou v primárním právu (článek 17 Smlouvy o fungování Evropské unie). Orgány EU považují tento dialog za významný nástroj participativní demokracie. Mimo setkání na vysoké úrovni s představiteli náboženství a se zástupci nekonfesních organizací se vede rovněž dialog v podobě pravidelných seminářů s různými partnery o specifických politikách EU.

Seznam účastníků – viz MEMO/12/901.

Audio-, video- a fotomateriály z akce jsou k dispozici na internetových stránkách audiovizuální služby Evropské komise.

Internetové stránky pro dialog s církvemi, náboženskými sdruženími a společenstvími a nekonfesními organizacemi

Internetová stránka José Manuela Barrosa, předsedy Evropské komise

Kontaktní osoby:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 22953070)

Jens Mester (+32 22963973)

Dirk Volckaerts (+32 22993944)


Side Bar