Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 26 november 2012

Viseringsfrihet: framsteg har gjorts, men hinder kvarstår

Hur väl lever länder utanför Europa upp till sina åtaganden när det gäller viseringsfrihet för medborgare i EU-länderna? I dag antog EU-kommissionen sin sjunde rapport om vissa tredjeländers upprätthållande av viseringskrav i strid med ömsesidighetsprincipen. Rapporten visar att man under de senaste åren har uppnått viseringsfrihet för EU-medborgare i förhållande till fler länder, t.ex. Brasilien. Några länder kräver dock fortfarande visering av EU-medborgare, trots att de borde ha rätt till viseringsfri inresa.

Den nuvarande s.k. ömsesidighetsmekanismen har över lag visat sig vara ett nyttigt redskap när det gäller tredjeländer vars medborgare får resa in till EU utan visering men som själva behåller sina viseringskrav för medborgare från EU-länder. Antalet sådana fall har minskat betydligt sedan mekanismen infördes 2005, då nästan hundra fall som rörde 18 olika länder rapporterades.

Men det är uppenbart att mekanismen behöver ses över och bli både snabbare och mer effektiv för att vi ska kunna uppnå fullständig ömsesidighet gentemot alla tredjeländer som inte omfattas av viseringskrav från EU:s sida.

Vi måste se till att principen om viseringsömsesidighet respekteras fullt ut, säger Cecilia Malmström, kommissionär för inrikes frågor. Därför fortsätter vi våra ansträngningar för att lösa de återstående fallen där full ömsesidighet ännu inte har uppnåtts, med USA och Kanada. Kommissionen ser nu fram emot att Europaparlamentet och rådet ska anta en ny, förstärkt ömsesidighetsmekanism som skulle ge oss ett mer kraftfullt verktyg.

Följande framsteg har gjorts sedan den senaste rapporten antogs i november 2010:

  • Medborgarna i alla EU-länder har nu rätt att resa utan visering till Brasilien, tack vare det avtal mellan EU och Brasilien om undantag från viseringskrav för kortare vistelser för innehavare av vanliga pass som trädde i kraft den 1 oktober 2012.

  • De japanska myndigheterna har beslutat att förlänga det tillfälliga undantaget från viseringskrav för rumänska medborgare till och med den 31 december 2012. Rumänien och Japan har kommit överens om särskilda åtgärder som ska genomföras, och kommissionen hoppas att det ska leda till att Japan omvandlar det tillfälliga undantaget från viseringskrav till ett permanent sådant.

  • Full ömsesidighet har uppnåtts med Brunei Darussalam för alla EU-länder och för Island, Norge och Schweiz. Kommissionen har för avsikt att begära att undantaget från viseringskrav för vistelser upp till 90 dagar ska utvidgas till att också gälla medborgare i Liechtenstein.

Tyvärr återstår det forfarande två viktiga fall av ”icke-ömsesidighet”: USA har fortfarande kvar viseringskravet för medborgare i Bulgarien, Cypern, Rumänien och Polen, och Kanada kräver visering för Tjeckien, Bulgarien och Rumänien.

USA anser att de berörda EU-länderna ännu inte uppfyller alla kriterier för viseringsbefrielse som fastställs i landets lagstiftning, särskilt tröskelvärdena för viseringsavslag och för andelen personer som stannat kvar efter det att viseringstiden löpt ut. Anledning till att Kanada återinförde viseringskravet för tjeckiska medborgare var att man ville minska antalet ogrundade asylansökningar från EU.

Vissa positiva förändringar är visserligen på gång (ett nytt lagförslag om programmet för viseringsundantag i USA, ny asyllagstiftning i Kanada), men hittills har ingen lösning kunnat hittas.

För att komma ifrån begränsningarna med den nuvarande mekanismen lade kommissionen den 24 maj 2011 fram ett förslag till Europaparlamentet och rådet om en ny, mer effektiv mekanism (IP/11/629). De två medlagstiftarna har ännu inte kommit överens om vilken slutlig utformning den reviderade mekanismen kommer att få, men det är troligt att den kommer att göra det möjligt för EU att sätta större press på tredjeländer som inte respekterar principen om ömsesidighet.

Bakgrund

Inte alla medborgare från tredjeländer måste ha visum för att få resa till Schengenområdet för korta vistelser. EU har en gemensam lista över länder vars medborgare måste ha visum och en lista över länder vars medborgare är undantagna från kravet (se rådets förordning (EG) nr 539/2001).

Det är därför logiskt att EU kräver att tredjeländer som är undantagna från viseringskrav själva ska bevilja samtliga EU-medborgare undantag. Av den anledningen har man inrättat en mekanism för viseringsömsesidighet genom rådets förordning (EG) nr 539/2001 (ändrad genom rådets förordning (EG) nr 851/2005).

Om ett land som är undantaget från viseringskrav inför viseringskrav för ett eller flera EU-länder, måste EU-landet/EU-länderna i fråga meddela kommissionen, som tillsammans med tredjelandets myndigheter vidtar åtgärder för att återinföra undantaget från viseringskrav och därefter rapporterar till Europaparlamentet och rådet. Kommissionen kan också föreslå rådet att motåtgärder vidtas mot det aktuella tredjelandet.

Kommissionen har redan offentliggjort en rad rapporter om genomförandet av ömsesidighetsmekanismen (den senaste från november 2010 – IP/10/1473).

Länkar

Cecilia Malmströms webbplats

Följ Cecilia Malmström på Twitter

GD Inrikes frågors webbplats

Följ GD Inrikes frågor på Twitter

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar