Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska Komisia

Tlačová správa

Brusel 26. novembra 2012

Cestovanie bez víz: Pokrok, no stále je čo riešiť

Do akej miery si krajiny mimo EÚ plnia svoje záväzky pokiaľ ide o uplatňovanie bezvízového styku voči občanom EÚ? Európska Komisia dnes prijala svoju siedmu správu o porušeniach zásady reciprocity v oblasti víz zo strany tretích krajín. Správa poukazuje na to, že v uplynulom roku sa pre občanov EÚ podarilo dosiahnuť bezvízový styk s viacerými krajinami, napríklad s Brazíliou. Na vstup do niektorých krajín však občania EÚ stále musia získať cestovné víza, hoci by malo ísť o bezvízový styk.

Súčasný „mechanizmus reciprocity“ sa celkovo ukázal ako účinný v prípadoch, keď tretia krajina, ktorej občania sú vyňatí z vízovej povinnosti v rámci cestovania do EÚ, zachováva vízovú povinnosť pre občanov členských štátov EÚ. Od zavedenia tohto mechanizmu v roku 2005, keď bolo nahlásených takmer sto prípadov neuplatňovania zásady reciprocity v 18 krajinách, sa počet týchto prípadov výrazne znížil.

Je však zrejmé, že existujúci mechanizmus je potrebné upraviť tak, aby bol rýchlejší a efektívnejší s cieľom dosiahnuť plnú reciprocitu v oblasti víz so všetkými tretími krajinami, ktoré sú vyňaté z vízovej povinnosti.

Musíme zabezpečiť, aby sa zásada reciprocity v oblasti víz plne rešpektovala“, vyhlásila Cecilia Malmströmová, komisárka pre vnútorné záležitosti. „Práve preto pokračujeme v našom úsilí vyriešiť zostávajúce prípady neuplatňovania reciprocity zo strany USA a Kanady. Komisia netrpezlivo čaká na to, kým Európsky parlament a Rada prijmú nový a posilnený recipročný mechanizmus, ktorý by nám poskytol účinnejší nástroj na konanie v takýchto prípadoch.

Od novembra 2010, keď bola vydaná posledná správa, sa dosiahli nasledujúce pokroky:

  • občania všetkých členských štátov môžu teraz do Brazílie cestovať bez víz, a to vďaka tomu, že 1. októbra 2012 vstúpila do platnosti dohoda medzi EÚ a Brazíliou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch pre držiteľov bežných cestovných pasov,

  • japonské orgány sa rozhodli predĺžiť dočasné oslobodenie od vízovej povinnosti pre rumunských občanov až do 31. decembra 2012. Komisia dúfa, že po vykonaní konkrétnych opatrení, na ktorých sa Rumunsko a Japonsko dohodli, Japonsko zmení dočasné oslobodenie od vízovej povinnosti na trvalé,

  • dosiahla sa plná reciprocita v oblasti víz s Brunejom pre všetky členské štáty EÚ, ako aj pre Island, Nórsko a Švajčiarsko. Komisia má v úmysle požiadať o rozšírenie bezvízového styku pri pobytoch do 90 dní aj na občanov Lichtenštajnska.

Stále žiaľ zostávajú nevyriešené dva závažné prípady neuplatňovania zásady reciprocity: Spojené štáty americké (USA) stále zachovávajú vízovú povinnosť pre občanov Bulharska, Cypru, Rumunska a Poľska; taktiež Kanada zaviedla vízovú povinnosť pre Českú republiku, Bulharsko a Rumunsko.

USA zastávajú názor, že uvedené členské štáty stále nespĺňajú všetky kritériá potrebné na zrušenie vízovej povinnosti, ktoré sú stanovené v amerických právnych predpisoch, najmä pokiaľ ide o počet zamietnutých víz a/alebo prípadov prekročenia schválenej dĺžky pobytu. Cieľom Kanady bolo prostredníctvom opätovného zavedenia vízovej povinnosti pre českých občanov znížiť počet neopodstatnených žiadostí o azyl prichádzajúcich z EÚ.

Očakáva sa, že v týchto prípadoch nastanú isté pozitívne zmeny (nový návrh právnych predpisov týkajúcich sa programu bezvízového styku v USA, nové právne predpisy v oblasti azylovej politiky v Kanade), avšak doposiaľ sa nenašlo žiadne riešenie.

Komisia v snahe prekonať obmedzenia súčasného mechanizmu navrhla 24. mája 2011 Európskemu parlamentu a Rade, aby prijali nový a účinnejší mechanizmus (IP/11/629). Títo dvaja spoluzákonodarcovia sa zatiaľ nedohodli na konečnej podobe zrevidovaného mechanizmu, ale je pravdepodobné, že nový mechanizmus umožní EÚ vyvinúť väčší tlak na tretie krajiny, ktoré nerešpektujú zásadu reciprocity.

Súvislosti

Nie všetci štátni príslušníci tretích krajín musia mať víza na to, aby mohli cestovať do schengenského priestoru na účel krátkodobého pobytu. EÚ má spoločný zoznam krajín, ktorých občania musia mať vízum a zoznam krajín, ktorých občania sú vyňatí spod tejto povinnosti (pozri nariadenie Rady (ES) č. 539/2001).

Je preto logické, že EÚ nalieha na tretie krajiny, s ktorými má bezvízový styk, aby zrušili vízovú povinnosť pre občanov všetkých členských štátov EÚ. Na tento účel sa v nariadení Rady (ES) č. 539/2001 zriadil mechanizmus reciprocity v oblasti víz (preskúmaný nariadením Rady (ES) č. 851/2005).

Ak krajina, s ktorou má EÚ bezvízový styk, zavedie vízovú povinnosť pre jeden alebo viacero členských štátov, dotknuté členské štáty musia o tom informovať Komisiu, ktorá s orgánmi tretej krajiny prijme náležité kroky v záujme obnovenia bezvízového styku a podá o tom správu Európskemu parlamentu a Rade. Komisia môže tiež Rade navrhnúť, aby prijala voči danej tretej krajine odvetné opatrenia.

Komisia už vydala niekoľko všeobecných správ o uplatňovaní mechanizmu reciprocity v oblasti víz (posledná správa z novembra 2010 – IP/10/1473).

Užitočné odkazy

Webová stránka Cecilie Malmströmovej

Sledujte činnosť komisárky Malmströmovej na sociálnej sieti Twitter

Domovská stránka GR pre vnútorné záležitosti

Sledujte činnosť GR pre vnútorné záležitosti na sociálnej sieti Twitter

Kontaktné osoby:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63

Tove Ernst (+32 2 298 67 64


Side Bar