Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 26 november 2012

Visumvrij reizen: er is vooruitgang geboekt, maar er moeten nog een paar horden worden genomen

Hoe goed komen niet-EU-landen hun verbintenissen na op het gebied van visumvrij reizen voor EU-onderdanen? Vandaag heeft de Europese Commissie haar zevende verslag over inbreuken op het beginsel van visumwederkerigheid met derde landen goedgekeurd. Uit het verslag blijkt dat het afgelopen jaar meer landen visumvrij reizen voor EU-onderdanen mogelijk hebben gemaakt, bijvoorbeeld Brazilië. Voor sommige landen hebben EU-onderdanen nog steeds een visum nodig voor reizen die visumvrij zouden moeten zijn.

In het algemeen is het huidige “wederkerigheidsmechanisme” doeltreffend gebleken ten aanzien van derde landen waarvan de onderdanen zijn vrijgesteld van de visumplicht om naar de EU te reizen, maar die zelf de visumplicht handhaven ten aanzien van onderdanen van EU-lidstaten. Het aantal dergelijke gevallen van niet-wederkerigheid is aanzienlijk gedaald sinds de invoering van het mechanisme in 2005, wanneer er nog sprake was van bijna honderd gevallen met 18 landen.

Het is echter duidelijk dat het bestaande mechanisme moet worden herzien om het sneller en doeltreffender te maken teneinde volledige visumwederkerigheid tot stand te kunnen brengen met alle derde landen die zijn vrijgesteld van visumplicht.

"We moeten erop toezien dat het beginsel van visumwederkerigheid volledig wordt nageleefd", aldus Cecilia Malmström, commissaris voor Binnenlandse Zaken. "Daarom blijven we ons inspannen om een oplossing te vinden voor de resterende gevallen van niet-wederkerigheid, met de VS en Canada. De Commissie kijkt met spanning uit naar de goedkeuring door het Europees Parlement en de Raad van een nieuw, versterkt wederkerigheidsmechanisme, waarmee wij over een sterker instrument zouden beschikken.”

Sinds het laatste verslag van november 2010 zijn de volgende vorderingen gemaakt:

  • De onderdanen van alle lidstaten kunnen nu zonder visum naar Brazilië reizen dankzij de inwerkingtreding op 1 oktober 2012 van de overeenkomst tussen de EU en Brazilië over visumvrijstelling voor kort verblijf voor houders van gewone paspoorten.

  • De Japanse autoriteiten hebben besloten de tijdelijke visumvrijstelling voor Roemeense onderdanen te verlengen tot 31 december 2012. De Commissie hoopt dat na de uitvoering van tussen Roemenië en Japan overeen te komen specifieke maatregelen, de tijdelijke visumvrijstelling door Japan in een permanente zal worden omgezet.

  • Met Brunei werd volledige visumwederkerigheid tot stand gebracht voor alle EU-lidstaten, alsook voor IJsland, Noorwegen en Zwitserland. De Commissie is voornemens om ook voor de onderdanen van Liechtenstein om een verlenging van de visumvrijstelling tot 90 dagen te verzoeken.

Helaas blijven nog twee belangrijke gevallen van niet-wederkerigheid bestaan: de Verenigde Staten van Amerika handhaven een visumplicht voor onderdanen van Bulgarije, Cyprus, Roemenië en Polen; Canada legt ook een visumplicht op voor Tsjechië, Bulgarije en Roemenië.

De VS zijn van oordeel dat de betrokken lidstaten nog steeds niet voldoen aan alle in de Amerikaanse wetgeving vastgestelde criteria voor visumvrijstelling, in het bijzonder de maximale visumweigeringspercentages en/of percentages overschrijdingen van de toegestane verblijfsduur. Door de herinvoering van de visumplicht voor Tsjechische onderdanen wou Canada het aantal ongegronde asielaanvragen uit de EU terugdringen.

Er worden een aantal positieve ontwikkelingen verwacht (een nieuw wetsontwerp inzake het Visa Waiver Programme in de VS en nieuwe asielwetgeving in Canada), maar thans is nog geen oplossing gevonden.

In een poging om de beperkingen van het huidige mechanisme te verhelpen, heeft de Commissie het Europees Parlement en de Raad op 24 mei 2011 voorgesteld een nieuw, doeltreffender mechanisme in te voeren (IP/11/629). De twee medewetgevers zijn het nog niet eens geworden over de definitieve vorm van het herziene mechanisme, maar de EU zal daarmee waarschijnlijk meer druk kunnen uitoefenen op derde landen die het wederkerigheidsbeginsel niet naleven.

Achtergrond

Niet alle onderdanen van derde landen hebben een visum nodig om voor een kort verblijf naar het Schengengebied te reizen. De EU beschikt over een gemeenschappelijke lijst van landen waarvan de onderdanen in het bezit moeten zijn van een visum en een lijst van landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (zie Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad).

Het is dan ook logisch dat de EU er ook bij derde landen die van de visumplicht zijn vrijgesteld, op aandringt aan de onderdanen van alle EU-lidstaten visumvrijstelling te verlenen. Daarom werd bij Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad (gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 851/2005 van de Raad) een wederkerigheidsmechanisme voor visa ingevoerd.

Wanneer een land dat van de visumplicht is vrijgesteld, voor een of meer lidstaten een visumplicht invoert, stellen de betrokken lidstaten de Commissie daarvan op de hoogte, die samen met de autoriteiten van het derde land stappen onderneemt om de visumplicht weer op te heffen en daarover verslag uitbrengt aan het Europees Parlement en de Raad. De Commissie kan de Raad ook voorstellen om represaillemaatregelen tegen het betrokken derde land te nemen.

De Commissie heeft reeds verscheidene algemene verslagen opgesteld over de uitvoering van het visumwederkerigheidsmechanisme (laatste verslag in november 2010 – IP/10/1473).

Nuttige links

De website Cecilia Malmström

Volg commissaris Malmström via Twitter

De website van DG Binnenlandse zaken

Volg DG Binnenlandse zaken via Twitter

Contact:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar