Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 26. novembrī

Bezvīzu ceļošana: ir panākts progress, tomēr daži šķēršļi paliek

Cik apzinīgi valstis ārpus ES pilda savas saistības situācijās, kad ES pilsoņiem ir jānodrošina bezvīzu ceļošana? Eiropas Komisija šodien pieņēma septīto ziņojumu par pārkāpumiem saistībā ar savstarpības principa ievērošanu trešajās valstīs. Ziņojumā redzams, ka pēdējā gada laikā ir palielinājies to valstu skaits, uz kurām ES pilsoņi var ceļot bez vīzas, piemēram, uz Brazīliju. Tomēr dažas valstis joprojām pieprasa, ka ES pilsoņiem ir jābūt vīzai, dodoties ceļojumā, kur faktiski vīza nebūtu vajadzīga.

Kopumā ir pierādījies, ka pašreizējais savstarpības mehānisms ir efektīvs attiecībā uz trešo valsti, kuras pilsoņi ir atbrīvoti no ES vīzas prasības, bet kura saglabā vīzas prasību ES dalībvalstu pilsoņiem. Kopš mehānisma ieviešanas 2005. gadā, kad tika ziņots par gandrīz simts savstarpības principa neievērošanas gadījumiem 18 valstīs, šādu gadījumu skaits ir būtiski samazinājies.

Tomēr ir skaidrs, ka esošo mehānismu nepieciešams pārskatīt, lai tas darbotos ātrāk un efektīvāk nolūkā panākt pilnīgu vīzu savstarpību ar visām trešām valstīm, uz kuru pilsoņiem vīzas prasības neattiecas.

Mums ir jānodrošina, ka vīzu savstarpības princips tiek ievērots pilnībā,” sacīja iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma. „Tādēļ mēs strādājam pie tā, lai panāktu risinājumu atlikušajos savstarpības neievērošanas gadījumos, piemēram, ar ASV un Kanādu. Komisija ar nepacietību gaida, kad Eiropas Parlaments un Padome pieņems jaunu, stiprinātu savstarpības mehānismu, kas mums sniegtu spēcīgāku instrumentu, lai rīkotos."

Kopš iepriekšējā ziņojuma, kas tika sniegts 2010. gada novembrī, ir gūti šādi panākumi:

  • visu dalībvalstu pilsoņiem tagad ir atļauts ceļot bez vīzas uz Brazīliju, pateicoties tam, ka 2012. gada 1. oktobrī stājās spēkā ES un Brazīlijas nolīgums par īstermiņa vīzu režīma atcelšanu parasto pasu turētājiem;

  • Japānas iestādes ir nolēmušas līdz 2012. gada 31. decembrim pagarināt vīzu režīma pagaidu atcelšanu attiecībā uz Rumānijas pilsoņiem; Komisija cer, ka pēc tam, kad būs īstenoti konkrēti pasākumi, par kuriem vienojušās Japāna un Rumānija, Japāna vīzu režīma pagaidu atcelšanu pārvērtīs par pastāvīgu;

  • ar Bruneju pilnīga vīzu savstarpība tika panākta attiecībā uz visām ES dalībvalstīm, kā arī Islandi, Norvēģiju un Šveici. Komisija plāno lūgt, lai vīzu režīma atcelšana attiecībā uz uzturēšanos līdz 90 dienām tiktu attiecināta arī uz Lihtenšteinas pilsoņiem.

Diemžēl joprojām pastāv divi svarīgi savstarpības neievērošanas gadījumi – ASV joprojām uztur vīzas prasību Bulgārijas, Kipras, Rumānijas un Polijas pilsoņiem, bet Kanāda vīzas prasību attiecina uz Čehijas, Bulgārijas un Rumānijas pilsoņiem.

ASV uzskata, ka minētās dalībvalstis joprojām neatbilst visiem kritērijiem, kādi attiecībā uz atbrīvošanu no vīzas prasības ir paredzēti ASV tiesību aktos, jo īpaši vīzas atteikuma un / vai atļautā uzturēšanās termiņa pārsniegšanas procentuālajiem rādītājiem. Atkārtoti ieviešot vīzas prasību Čehijas pilsoņiem, Kanāda paredzēja samazināt nepamatoto patvēruma pieteikumu skaitu, kurus iesniedza ieceļotāji no ES.

Ir gaidāmas dažas pozitīvas attīstības tendences (jauns Vīzu režīma atcelšanas programmas tiesību akta projekts ASV, jauns patvēruma tiesiskais regulējums Kanādā), taču līdz šim risinājums nav rasts.

Lai pārvarētu pašreizējā mehānisma ierobežojumus, Komisija 2011. gada 24. maijā ierosināja Eiropas Parlamentam un Padomei pieņemt jaunu, efektīvāku mehānismu (IP/11/629). Abi likumdevēji vēl nav vienojušies par pārskatītā mehānisma galīgo veidolu, taču sagaidāms, ka tas ļaus ES izdarīt lielāku spiedienu uz trešām valstīm, kuras neievēro savstarpības principu.

Vispārīga informācija

Ne visiem trešo valstu pilsoņiem īstermiņa ieceļošanai Šengenas zonā ir vajadzīga vīza. Eiropas Savienībai ir to valstu kopējais saraksts, kuru pilsoņiem vajadzīga vīza, un to valstu saraksts, kuru pilsoņi no šīs prasības ir atbrīvoti (skatīt Padomes Regulu (EK) 539/2001).

Tādēļ ir loģiski, ka ES mudina trešās valstis, kuru pilsoņi ir atbrīvoti no vīzas prasības, atcelt vīzu režīmu visu ES dalībvalstu pilsoņiem. Šajā nolūkā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 539/2001 ir izveidots vīzu savstarpības mehānisms (kas ir pārskatīts ar Padomes Regulu (EK) Nr. 851/2005).

Ja valsts, kuras pilsoņi ir atbrīvoti no vīzas prasības, ievieš vīzas prasību attiecībā uz vienu vai vairākām ES dalībvalstīm, attiecīgajai(-ām) dalībvalstij(-īm) jāinformē Komisija, kas veic pasākumus ar attiecīgās trešās valsts iestādēm, lai atjaunotu bezvīzu režīmu, un ziņo par to Eiropas Parlamentam un Padomei. Komisija var arī ierosināt Padomei veikt atbildes pasākumus, kas vērsti pret attiecīgo trešo valsti.

Komisija jau ir sniegusi vairākus vispārīgus ziņojumus par vīzu savstarpības mehānisma īstenošanu (iepriekšējais ziņojums tika sniegts 2010. gada novembrī – IP/10/1473).

Noderīgas saites

Sesīlijas Malmstrēmas tīmekļa vietne

Sekojiet komisārei Malmstrēmai Twitter

Iekšlietu ĢD tīmekļa vietne

Sekojiet Iekšlietu ĢD Twitter

Kontaktpersonas :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar