Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. lapkričio 26 d.

Bevizis režimas: padaryta pažanga, tačiau kliūčių vis dar yra

Ar ES nepriklausančios šalys gerai vykdo savo įsipareigojimus dėl bevizio režimo ES piliečiams? Šiandien Europos Komisija priėmė savo septintąją ataskaitą apie vizų režimo abipusiškumo principo pažeidimus trečiosiose šalyse. Ataskaita rodo, kad per praėjusius metus atsirado naujų šalių, kuriose ES piliečiams taikomas bevizis režimas, taip jų ‑ Brazilija. Tačiau ES piliečiai vis dar turi gauti vizą, vykdami į kai kurias šalis, kuriose vizos turėtų nebereikėti.

Apskritai dabartinis abipusiškumo mechanizmas pasirodė esąs veiksmingas tokiais atvejais, kai trečioji šalis, kurios piliečiams netaikomas ES vizos reikalavimas, toliau taiko atitinkamą reikalavimą ES valstybių narių piliečiams. Pradėjus taikyti šį mechanizmą 2005 m., kai buvo pranešta apie beveik šimtą abipusiškumo principo nesilaikymo atvejų 18 šalių, tokių atvejų gerokai sumažėjo.

Tačiau akivaizdu, kad dabartinis mechanizmas turi būti peržiūrėtas siekiant jį paspartinti ir padaryti veiksmingesnį, kad būtų pasiektas visiškas vizų režimo abipusiškumas su visomis trečiosiomis šalimis, kurioms netaikomi vizų reikalavimai.

Turime užtikrinti, kad būtų visiškai laikomasi vizų režimo abipusiškumo principo, ‑ sakė už vidaus reikalus atsakinga Komisijos narė Cecilija Malmström. ‑ Todėl stengiamės išspręsti likusius abipusiškumo principo nesilaikymo klausimus su JAV ir Kanada. Komisija tikisi, kad Europos Parlamentas ir Taryba nustatys naują, pagerintą abipusiškumo mechanizmą, kuriuo mums būtų suteikta veiksmingesnių priemonių.”

Nuo paskutinės 2010 m. lapkričio mėn. pateiktos ataskaitos padaryta tokia pažanga:

- visų valstybių narių piliečiams dabar leidžiama be vizų vykti į Braziliją, nes 2012 m. spalio 1 d. įsigaliojo ES ir Brazilijos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo paprastų pasų turėtojams;

- Japonijos valdžios institucijos nusprendė pratęsti laikino bevizio režimo Rumunijos piliečiams taikymą iki 2012 m. gruodžio 31 dienos. Komisija tikisi, kad įgyvendinus konkrečias Rumunijos ir Japonijos sutartas priemones, Japonija laikiną bevizį režimą pakeis nuolatiniu.

- visiško vizų režimo abipusiškumo su Brunėjumi pasiekta visų ES valstybių narių, taip pat Islandijos, Norvegijos ir Šveicarijos, atžvilgiu. Komisija taip pat ketina prašyti pratęsti bevizio režimo taikymą Lichtenšteino piliečiams, vykstantiems ne ilgesniam kaip 90 dienų laikotarpiui.

Deja, išlieka du svarbūs abipusiškumo principo nesilaikymo atvejai: Jungtinės Amerikos Valstijos vis dar taiko vizų režimą Bulgarijos, Kipro, Rumunijos ir Lenkijos piliečiams, o Kanada ‑ Čekijos, Bulgarijos ir Rumunijos piliečiams.

JAV mano, kad minėtos valstybės narės dar neatitinka visų JAV teisės aktuose nustatytų vizų režimo netaikymo kriterijų, visų pirma atmestų prašymų išduoti vizą ribinio skaičiaus ir (arba) ilgesnio nei leista buvimo šalyje rodiklio. Vėl pradėjusi taikyti vizų režimą Čekijos piliečiams, Kanada siekė sumažinti nepagrįstų prieglobsčio prašymų iš ES skaičių.

Tikimasi teigiamų pokyčių (naujas bevizio režimo programos projektas JAV, nauji prieglobsčio teisės aktai Kanadoje), tačiau kol kas sprendimo nerasta.

Siekdama išplėsti dabartinio mechanizmo taikymą, 2011 m. gegužės 24 d. Komisija pasiūlė Europos Parlamentui ir Tarybai nustatyti naują, veiksmingesnį mechanizmą (IP/11/629). Abu teisės aktų leidėjai dar nenusprendė dėl galutinės pakeisto mechanizmo formos, tačiau tikėtina, kad pagal jį ES galės daryti didesnį poveikį abipusiškumo principo nesilaikančioms trečiosioms šalims.

Pagrindiniai faktai

Ne visi trečiųjų šalių piliečiai, norintys atvykti į Šengeno erdvę trumpam laikotarpiui, privalo turėti vizą. ES turi bendrą šalių, kurių piliečiai privalo turėti vizą, sąrašą ir šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašą (žr. Tarybos reglamentą (EB) 539/2001).

Todėl logiška, kad ES taip pat ragina trečiąsias šalis, kurioms taikomas bevizis režimas, nustatyti tokį režimą visų ES valstybių narių piliečiams. Dėl šios priežasties Tarybos reglamentu (EB) Nr. 539/2001 (kuris iš dalies pakeistas Tarybos reglamentu (EB) 851/2005) sukurtas vizų režimo abipusiškumo mechanizmas.

Jei šalis, kuriai taikomas bevizis režimas, nustato vizų reikalavimą vienai ar daugiau ES valstybių narių, atitinkama (-os) valstybė(s) narė(s) privalo pranešti Komisijai, kuri su trečiosios šalies valdžios institucijomis imasi veiksmų, kad atkurtų bevizį režimą, ir apie tai praneša Europos Parlamentui bei Tarybai. Komisija taip pat gali pasiūlyti Tarybai imtis atsakomųjų priemonių prieš atitinkamą trečiąją šalį.

Komisija jau yra pateikusi kelias bendras ataskaitas dėl vizų režimo abipusiškumo mechanizmo įgyvendinimo (paskutinė ataskaita – 2010 m. lapkričio mėn., IP/10/1473).

Naudingos nuorodos

Cecilijos Malmström interneto svetainė

Sekite Komisijos narės C. Malmström „Twitter“ žinutes

Vidaus reikalų GD interneto svetainė

Sekite Vidaus reikalų GD „Twitter“ žinutes

Asmenys ryšiams:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar