Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 26. november 2012

Viisavaba reisimine: märgata on edusamme, kuid takistused jäävad

Kas välisriigid, kes on kohustunud vabastama ELi kodanikud viisanõudest, peavad oma lubadusest kinni? Täna võttis Euroopa Komisjon vastu seitsmenda aruande riikide kohta, kes rikuvad vastastikuse viisavabaduse põhimõtet. Aruande kohaselt on viisavaba reisimise võimalused ELi kodanike jaoks võrreldes eelmise aastaga avardunud, hõlmates nüüd näiteks ka Brasiiliat. Mõni riik, kes on ELi kodanikele tõotanud viisavabadust, ei ole seda lubadust aga ikka veel täitnud.

Üldiselt on kehtiv vastastikuse viisavabaduse süsteem andnud häid tulemusi nende riikide mõjutamisel, kelle kodanikud on ELi reisimisel viisanõudest vabastatud, kuid kes ei ole ise viisanõuet mõne ELi liikmesriigi kodanike suhtes kaotanud. 2005. aastal, mil süsteem kehtestati, rikuti vastastikkuse põhimõtet peaaegu sajal juhul, kusjuures seda eiravaid riike oli 18. Nüüdseks on aga rikkumiste arv tunduvalt langenud.

Samas on selge, et täieliku vastastikuse viisavabaduse saavutamiseks riikidega, kelle EL on viisanõudest vabastanud, tuleb muuta olemasolevat süsteemi kiiremaks ja tõhusamaks.

„Vastastikuse viisavabaduse põhimõttest tuleb täielikult kinni pidada,” ütles siseasjade volinik Cecilia Malmström. Seepärast jätkame me lahenduste otsimist Ameerika Ühendriikide ja Kanada puhul, kes rikuvad teatavatel juhtudel endiselt vastastikkuse põhimõtet. Komisjon loodab, et Euroopa Parlament ja nõukogu võtavad varsti vastu uue vastastikuse viisavabaduse süsteemi, mis on tõhusam ja annab komisjonile tegutsemiseks mõjusamad vahendid.”

Alates eelmise aruande avaldamisest 2010. aasta novembris on tehtud järgimisi edusamme:

  • Kõikide liikmesriikide kodanikel on nüüdsest võimalik reisida viisata Brasiiliasse, sest 1. oktoobril 2012 jõustus ELi ja Brasiilia vahel leping, millega tavapassi kasutajatelt ei nõuta lühiajalise reisi korral viisat.

  • Jaapani ametiasutused on otsustanud pikendada Rumeenia kodanikele ette nähtud ajutist viisavabastust kuni 31. detsembrini 2012. Komisjon loodab, et tänu Rumeenia ja Jaapani vahel kokku lepitud erimeetmete rakendamisele muudab Jaapan ajutise viisavabastuse alaliseks.

  • Bruneiga on nüüdsest täielik vastastikune viisavabadus kõikidel ELi liikmesriikidel, lisaks Islandil, Norral ja Šveitsil. Komisjonil on kavas taotleda, et viisanõudest vabastataks ka Liechtensteini kodanikud, kes ei viibi riigis üle 90 päeva.

Kahe olulise riigi puhul on aga kahjuks vastastikune viisavabadus veel saavutamata. Nimelt nõuavad Ameerika Ühendriigid jätkuvalt viisat Bulgaaria, Küprose, Rumeenia ja Poola kodanikelt ning Kanada Tšehhi, Bulgaaria ja Rumeenia kodanikelt.

Ameerika Ühendriigid leiavad, et loetletud liikmesriigid ei vasta ikka veel kõikidele tema õigusaktides sätestatud kriteeriumidele, eelkõige viisa andmisest keeldumise ja/või viisa kehtivusaja ületamise künnisele. Kanada aga põhjendab Tšehhi kodanike puhul viisanõude taastamist sooviga vähendada ELi kodanikelt laekuvate alusetute varjupaigataotluste arvu.

Kuigi olukord peaks mõnevõrra paranema (tänu USA uuele viisavabastusprogrammi käsitlevale eelnõule ja Kanada uuele varjupaigaalasele õigusaktile), ei ole neist probleemidest väljapääsu veel leitud.

Selleks et praeguse süsteemi puudustest vabaneda, tegi komisjon 24. mail 2011 Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku võtta vastu uus ja tõhusam süsteem (IP/11/629). Kaasseadusandjad ei ole veel uue süsteemi lõplikus kujus kokku leppinud, kuid tõenäoliselt annab see ELile võimaluse avaldada välisriikidele, kes vastastikkuse põhimõttest kinni ei pea, suuremat survet.

Taust

Kõigil välisriikide kodanikel ei pea olema Schengeni alasse reisimiseks ja seal lühikest aega viibimiseks viisat. ELil on ühine nimekiri riikidest, kelle kodanikel on viisat vaja, ja riikidest, kelle kodanikelt viisat ei nõuta (vt nõukogu määrus (EÜ) nr 539/2001).

ELi seisukohast on loogiline nõuda, et riigid, kelle kodanikud võivad reisida viisavabalt, annaksid ka kõikide ELi liikmesriikide kodanikele viisavabaduse. Sel põhjusel on nõukogu määrusega (EÜ) nr 539/2001 kehtestatud vastastikuse viisavabaduse süsteem (muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 851/2005).

Kui viisanõudest vabastatud riik kehtestab viisanõude ühe või enama ELi liikmesriigi suhtes, peab asjaomane liikmesriik teavitama komisjoni, kes võtab välisriigi ametiasutustega koos meetmeid, et taastada viisavabadus. Samuti esitab komisjon aruanded Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Komisjon võib ka teha nõukogule ettepaneku vastumeetmete võtmiseks asjaomase riigi suhtes.

Vastastikuse viisavabaduse süsteemi rakendamist on juba käsitletud mitmes komisjoni üldaruandes (eelmine aruanne avaldati 2010. aasta novembris, vt IP/10/1473).

Kasulikud lingid

Cecilia Malmströmi veebisait

Volinik Cecilia Malmström Twitteris

Siseasjade peadirektoraadi veebisait

Siseasjade peadirektoraat Twitteris

Kontaktisikud:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar