Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2012

Ταξίδια χωρίς υποχρέωση θεώρησης: Σημειώθηκε μεν πρόοδος αλλά τα εμπόδια παραμένουν

Πόσο καλά τηρούν οι χώρες εκτός της ΕΕ τις δεσμεύσεις τους όταν πρόκειται να παρέχουν τη δυνατότητα ταξιδίων χωρίς υποχρέωση θεώρησης στους πολίτες της ΕΕ; Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα την έβδομη έκθεσή της σχετικά με τη διατήρηση από ορισμένες τρίτες χώρες υποχρεώσεων θεώρησης κατά παράβαση της αρχής της αμοιβαιότητας. Η έκθεση δείχνει ότι τα ταξίδια χωρίς την υποχρέωση θεώρησης για πολίτες της ΕΕ έγιναν πραγματικότητα ως προς τις περισσότερες χώρες το περασμένο έτος, για παράδειγμα τη Βραζιλία. Για ορισμένες χώρες, ωστόσο, οι πολίτες της ΕΕ οφείλουν ακόμη να αποκτήσουν θεώρηση για ταξίδια για τα οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η υποχρέωση.

Γενικά, ο ισχύων «μηχανισμός αμοιβαιότητας» αποδείχθηκε αποτελεσματικός όταν μια τρίτη χώρα, οι πολίτες της οποίας απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης ΕΕ, διατηρεί υποχρέωση θεώρησης για τους πολίτες των κρατών μελών της ΕΕ. Ο αριθμός αυτών των περιπτώσεων μη αμοιβαιότητας μειώθηκε σημαντικά μετά τη θέσπιση του μηχανισμού το 2005, έτος κατά το οποίο αναφέρθηκαν σχεδόν εκατό περιπτώσεις με 18 χώρες.

Είναι σαφές, ωστόσο, ότι ο ισχύων μηχανισμός χρήζει αναθεώρησης για να καταστεί ταχύτερος και αποτελεσματικότερος, ώστε να επιτευχθεί πλήρης αμοιβαιότητα στον τομέα των θεωρήσεων με όλες τις τρίτες χώρες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης.

«Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τηρείται η αρχή της αμοιβαιότητας στις θεωρήσεις», δήλωσε η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Cecilia Malmström. «Για τον λόγο αυτό, συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας προκειμένου να επιλύσουμε τις εναπομένουσες περιπτώσεις μη αμοιβαιότητας με τις ΗΠΑ και με τον Καναδά. Η Επιτροπή αναμένει εναγωνίως την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενός νέου, ενισχυμένου μηχανισμού αμοιβαιότητας, ο οποίος θα μας εφοδιάσει με ένα ισχυρότερο εργαλείο δράσης».

Από την έγκριση της τελευταίας έκθεσης τον Νοέμβριο του 2010 μέχρι σήμερα σημειώθηκε πρόοδος στους ακόλουθους τομείς:

  • Οι πολίτες όλων των κρατών μελών έχουν πλέον το δικαίωμα να ταξιδεύουν χωρίς θεώρηση προς τη Βραζιλία, μετά την έναρξη ισχύος, την 1η Οκτωβρίου 2012, της συμφωνίας ΕΕ-Βραζιλίας για την απαλλαγή των κατόχων κοινών διαβατηρίων από την υποχρέωση θεώρησης βραχείας διαμονής.

  • Οι ιαπωνικές αρχές αποφάσισαν να παρατείνουν την προσωρινή απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για τους Ρουμάνους πολίτες μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012. Η Επιτροπή ευελπιστεί ότι, μετά την υλοποίηση των ειδικών μέτρων που συμφωνήθηκαν μεταξύ Ρουμανίας και Ιαπωνίας, η Ιαπωνία θα μετατρέψει σε μόνιμη την προσωρινή απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης.

  • Πλήρης αμοιβαιότητα στον τομέα των θεωρήσεων επιτεύχθηκε με το Μπρουνέι για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και για την Ισλανδία, τη Νορβηγία και την Ελβετία. Η Επιτροπή σκοπεύει να ζητήσει να παραταθεί και για τους πολίτες του Λιχτενστάιν η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για διαμονή έως 90 ημέρες.

Δυστυχώς, εξακολουθούν να παραμένουν δύο σημαντικές περιπτώσεις «μη αμοιβαιότητας»: οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής εξακολουθούν να διατηρούν την υποχρέωση θεώρησης για τους πολίτες της Βουλγαρίας, της Κύπρου, της Ρουμανίας και της Πολωνίας· ο Καναδάς από την πλευρά του επιβάλλει υποχρέωση θεώρησης στην Τσεχική Δημοκρατία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

Οι ΗΠΑ θεωρούν ότι τα συγκεκριμένα κράτη μέλη δεν πληρούν ακόμη όλα τα κριτήρια απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης που ορίζει η νομοθεσία τους, ιδίως τα κατώτατα όρια για άρνηση θεώρησης και/ή τα ποσοστά υπέρβασης της διάρκειας ισχύος της θεώρησης. Με την επαναθέσπιση της υποχρέωσης θεώρησης για τους Τσέχους πολίτες, ο Καναδάς επιδίωξε να μειώσει τον αριθμό των αβάσιμων αιτήσεων ασύλου που προέρχονται από χώρες της ΕΕ.

Αναμένονται ορισμένες θετικές εξελίξεις (νέο σχέδιο νόμου για το πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης στις ΗΠΑ, νέα νομοθεσία για το άσυλο στον Καναδά), αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει εξευρεθεί λύση.

Σε μια απόπειρα υπέρβασης των ορίων του ισχύοντος μηχανισμού, στις 24 Μαΐου 2011, η Επιτροπή πρότεινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να υιοθετήσουν έναν νέο, αποδοτικότερο μηχανισμό (IP/11/629). Οι δύο συννομοθέτες δεν έχουν ακόμη συμφωνήσει για την τελική μορφή που θα λάβει ο αναθεωρημένος μηχανισμός, αλλά πιθανότατα θα επιτρέψει στην ΕΕ να ασκεί μεγαλύτερη πίεση στις τρίτες χώρες που δεν τηρούν την αρχή της αμοιβαιότητας.

Ιστορικό

Όλοι οι πολίτες τρίτων χωρών δεν υποχρεούνται να διαθέτουν θεώρηση προκειμένου να εισέλθουν για βραχεία διαμονή στον χώρο Σένγκεν. Η ΕΕ έχει καταρτίσει κοινό κατάλογο χωρών οι πολίτες των οποίων υποχρεούνται να διαθέτουν θεώρηση και κατάλογο χωρών οι πολίτες των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (βλ. κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου).

Είναι επομένως λογικό που η ΕΕ ζητεί επίσης από τις τρίτες χώρες για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση θεώρησης να χορηγούν απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης στους πολίτες όλων των κρατών μελών της ΕΕ. Γι’ αυτόν τον λόγο, δημιουργήθηκε μηχανισμός αμοιβαιότητας στον τομέα των θεωρήσεων (δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 851/2005 του Συμβουλίου).

Εάν μια χώρα για την οποία δεν υπάρχει υποχρέωση θεώρησης επιβάλει υποχρέωση θεώρησης για τους πολίτες ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών της ΕΕ, το/α εν λόγω κράτος(η) μέλος(η) πρέπει να ενημερώσει(ουν) την Επιτροπή, η οποία θα προβεί σε ενέργειες ενώπιον των αρχών της τρίτης χώρας για την επαναφορά της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης και θα υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να προτείνει στο Συμβούλιο την επιβολή αντιποίνων έναντι της συγκεκριμένης τρίτης χώρας.

Η Επιτροπή έχει επίσης εκπονήσει σειρά γενικών εκθέσεων που αφορούν την εφαρμογή του μηχανισμού αμοιβαιότητας για τις θεωρήσεις (τελευταία έκθεση τον Νοέμβριο του 2010 – IP/10/1473).

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Cecilia Malmström website

H Επίτροπος Malmström στο Twitter

ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων website

Η ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων στο Twitter

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar