Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 26. listopadu 2012

Bezvízový styk: pokrok i přetrvávající překážky

Jak dodržují země mimo EU své závazky týkající se bezvízového cestovního styku občanů EU? Evropská komise dnes přijala sedmou zprávu o tom, jak třetí země porušují zásadu vzájemnosti v oblasti víz. Zpráva popisuje, že v uplynulém roce byl pro občany EU zaveden bezvízový cestovní styk s dalšími zeměmi, například s Brazílií. Občané EU však mají v případě některých zemí i nadále povinnost získat vízum pro cestovní styk, jenž by měl být bezvízový.

V případech, kdy třetí země, na jejíž státní příslušníky se nevztahuje vízová povinnost pro cesty do EU, nadále tuto povinnost uplatňuje na občany EU, se celkově osvědčil stávající „mechanismus vzájemnosti“. Počet těchto případů neuplatňování zásady vzájemnosti se od roku 2005, kdy byl tento mechanismus zaveden a kdy bylo vykázáno téměř 100 případů v 18 zemích, podstatně snížil.

Je však zřejmé, že je třeba provést revizi stávajícího mechanismu, aby fungoval rychleji a účinněji a aby se v případě všech třetích zemí, na něž se nevztahují vízové povinnosti, dosáhlo úplné vzájemnosti v oblasti víz.

„Musíme zajistit úplné dodržování zásady vzájemnosti v oblasti víz“, uvedla Cecilia Malmströmová, komisařka pro vnitřní věci. „Usilujeme tedy o to, abychom vyřešili zbývající případy nedodržování zásady vzájemnosti, a to případy Spojených států a Kanady. Komise netrpělivě očekává, že Evropský parlament a Rada schválí nový a posílený mechanismus vzájemnosti, který by jí poskytl účinnější nástroj pro jednání.“

Od poslední zprávy z listopadu 2010 byl zaznamenán tento pokrok:

  • Občané všech členských států mohou v současné době cestovat bez víza do Brazílie, a to díky vstupu v platnost dohody o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele běžných cestovních pasů k 1. říjnu 2012.

  • Japonské orgány rozhodly, že prodlouží platnost dočasného zrušení vízové povinnosti pro rumunské občany, a to do 31. prosince 2012. Komise doufá, že Japonsko na základě realizace konkrétních opatření, která s Rumunskem dojednalo, změní zrušení vízové povinnost z dočasného na trvalé.

  • Úplné vzájemnosti bylo dosaženo s Brunejí, a to v případě všech členských států EU i Islandu, Norska a Švýcarska. Komise má v úmyslu požádat o rozšíření působnosti dohody o zrušení vízové povinnosti pro pobyty nepřesahující 90 dní i na občany Lichtenštejnska.

Bohužel však nejsou dosud vyřešeny dva důležité případy neuplatňování zásady vzájemnosti. Spojené státy americké nadále uplatňují vízovou povinnost na občany Bulharska, Kypru, Rumunska a Polska. Vízovou povinnost stanoví i Kanada, a to pro Českou republiku, Bulharsko a Rumunsko.

Spojené státy mají za to, že předmětné členské státy dosud nesplňují všechna kritéria pro osvobození od vízové povinnosti vyplývající z právních předpisů USA, zejména pokud jde o počet zamítnutých žádostí o vízum anebo počet případů, kdy dojde k překročení délky pobytu. Opětovným zavedením vízové povinnosti pro občany České republiky Kanada usilovala o snížení počtu neodůvodněných žádostí o azyl, které pocházely z EU.

Ačkoli se očekává, že dojde k určitému pozitivnímu vývoji (nový návrh právních předpisů o programu na zrušení vízové povinnosti v USA a nová azylová legislativa v Kanadě), dosud se nenašlo žádné řešení.

Komise ve snaze překonat omezení stávajícího mechanismu navrhla dne 24. května 2011 Evropskému parlamentu a Radě, aby schválily nový a účinnější mechanismus (IP/11/629). Na konečné podobě revidovaného mechanismu se Parlament a Rada zatím nedohodly. Je však pravděpodobné, že tento nový mechanismus umožní, aby EU zvýšila tlak na třetí země, které nedodržují zásadu vzájemnosti.

Souvislosti

Ne všichni státní příslušníci třetích zemí potřebují k cestě do schengenského prostoru krátkodobé pobytové vízum. Evropská unie vede společný seznam zemí, jejichž občané vízum mít musí, a seznam zemí, jejichž občané jsou od vízové povinnosti osvobozeni (viz nařízení Rady (ES) 539/2001).

Je proto logické, že EU vybízí třetí země využívající bezvízový styk, aby pro občany všech členských států EU zrušily víza. Z tohoto důvodu byl nařízením Rady (ES) č. 539/2001 (revidovaným nařízením Rady (ES) č. 851/2005) zaveden mechanismus vzájemnosti v oblasti víz.

Pokud některá země využívající bezvízový styk zavede vízovou povinnost pro jeden či více členských států EU, dotčený členský stát či státy musí skutečnost oznámit Komisi, která vyzve orgány třetí země k obnovení bezvízového styku a o věci podá zprávu Evropskému parlamentu a Radě. Komise může rovněž navrhnout Radě, aby vůči dané třetí zemi zavedla protiopatření.

Komise již vydala několik obecných zpráv ohledně provádění mechanismu vzájemnosti v oblasti víz (poslední zpráva byla z listopadu 2010 – IP/10/1473).

Užitečné odkazy

Internetové stránky Cecilie Malmströmové

Komisařka Malmströmová na Twitteru

Internetové stránky Generálního ředitelství pro vnitřní věci

Generální ředitelství pro vnitřní věci na Twitteru

Kontakty:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar