Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 26 ноември 2012 г.

Безвизово пътуване: постигнат е напредък, но все още има пречки

В каква степен държавите, които не членуват в ЕС, изпълняват своите ангажименти по отношение на предлагането на безвизово пътуване за гражданите на ЕС? Днес Европейската комисия прие седмия си доклад относно нарушаването на принципа на визовата реципрочност от трети държави. Докладът показва, че през изминалата година е постигнато безвизово пътуване за гражданите на ЕС към още държави — например Бразилия. За някои държави обаче гражданите на ЕС продължават да се нуждаят от виза за пътувания, за които не би трябвало да се изисква виза.

Като цяло прилаганият понастоящем „механизъм за реципрочност“ е доказал своята ефективност, когато трета държава, чиито граждани са освободени от изискването за виза на ЕС, запазва своето изискване за виза за гражданите на държави — членки на ЕС. Броят на тези случаи на липса на реципрочност намаля значително от въвеждането на механизма през 2005 г., когато бе съобщено за почти сто случая с 18 държави.

Ясно е обаче, че съществуващият механизъм се нуждае от преразглеждане, за да се ускори действието му и да се повиши неговата ефикасност с цел постигне пълна визова реципрочност с всички трети държави, които са освободени от изискването за притежаване на виза.

„Трябва да направим необходимото принципът на визова реципрочност да се спазва изцяло“, заяви Сесилия Малмстрьом, комисар по вътрешните работи. „Поради това продължаваме да полагаме усилия за разрешаването на оставащите случаи на липса на реципрочност, а именно тези със САЩ и Канада. Комисията очаква с нетърпение приемането от Европейския парламент и Съвета на нов, подсилен механизъм за реципрочност, който ще ни предостави по-силен инструмент за действие.“

След последния доклад от ноември 2010 г. бе постигнат следният напредък:

  • Гражданите на всички държави членки вече могат да пътуват без виза до Бразилия благодарение на влизането в сила на 1 октомври 2012 г. на споразумението между ЕС и Бразилия за премахване на визите за краткосрочен престой за притежателите на обикновени паспорти.

  • Японските власти решиха да продължат временното премахване на визите за румънски граждани до 31 декември 2012 г. Комисията се надява, че в резултат на прилагането на конкретни мерки, договорени между Румъния и Япония, временното премахване на визите ще бъде превърнато от Япония постоянно.

  • Пълна визова реципрочност бе постигната с Бруней за всички държави — членки на ЕС, както и за Исландия, Норвегия и Швейцария. Комисията възнамерява да поиска удължаване на безвизовия режим за престой до 90 дни и за гражданите на Лихтенщайн.

За съжаление продължават да съществуват два важни случая на липса на реципрочност: Съединените американски щати продължават да прилагат изискване за виза за гражданите на България, Кипър, Румъния и Полша; Канада също налага изискване за виза за гражданите на Чешката република, България и Румъния.

САЩ счита, че въпросните държави членки все още не отговарят на всички критерии за освобождаване от виза, определени в нейното законодателство, и по-специално праговете за отказани визи и/или процента на просрочените разрешения за престой. Чрез повторното въвеждане на изискването за виза за гражданите на Чешката република Канада целеше да се намали броят на неоснователните молби за убежище, произхождащи от ЕС.

Очакват се някои положителни промени (нов проект на Програмата за отмяна на визовия режим на САЩ, ново законодателство в областта на убежището на Канада), но към днешна дата не е намерено решение.

С цел преодоляване на ограниченията на прилагания понастоящем механизъм на 24 май 2011 г. Комисията предложи на Европейския парламент и на Съвета да приемат нов, по-ефикасен механизъм (IP/11/629). Двата съзаконодателя все още не са се споразумели относно окончателната форма на преразгледания механизъм, но той вероятно ще позволи на ЕС да окаже допълнителен натиск върху третите държави, които не спазват принципа на реципрочност.

Контекст

Не всички граждани на трети държави се нуждаят от виза, за да пътуват до Шенгенското пространство за краткосрочен престой. ЕС разполага с общ списък на държавите, чиито граждани трябва да притежават виза, и списък на държавите, чиито граждани са освободени от това изискване (вж. Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета).

Следователно е логично, че ЕС също настоява третите държави, за които не се прилага изискването за виза, да премахнат визите за гражданите на всички държави — членки на ЕС. Поради тази причина с Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета (изменен с Регламент (ЕО) № 851/2005 на Съвета) бе създаден механизъм за визова реципрочност.

Ако държава, освободена от изискването за виза, въведе визов режим за една или повече държави — членки на ЕС, въпросните държави членки трябва да уведомят Комисията, която заедно с властите на третата държава предприема действия за възстановяване на безвизовото пътуване и докладва на Европейския парламент и на Съвета. Комисията може също така да предложи на Съвета приемането на ответни мерки срещу въпросната трета държава.

Комисията вече е публикувала няколко общи доклада относно прилагането на механизма за визова реципрочност (последният доклад бе публикуван през ноември 2010 г. — IP/10/1473).

Полезни връзки

Уебсайт на Сесилия Малмстрьом

Следвайте комисар Малмстрьом в Twitter

Уебсайт на ГД „Вътрешни работи“

Следвайте ГД „Вътрешни работи“ в Twitter

За контакти:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar