Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 26. novembra 2012

Európa v akcii: Podunajská stratégia EÚ rok po spustení

Prvé výročné fórum Podunajskej stratégie v bavorskom Regensburgu bude oslavou výsledkov dosiahnutých v priebehu prvého roku jej fungovania. Na tomto fóre, ktoré organizuje Bavorsko spoločne s komisárom EÚ pre regionálnu politiku Johannesom Hahnom, sa zúčastní aj nemecká kancelárka Angela Merkelová, ktorá prednesie hlavný prejav.

Podunajská stratégia spája 14 krajín v snahe hľadať spoločné riešenia na problémy, ktorým spoločne čelia v oblastiach dopravy, bezpečnosti, cestovného ruchu, životného prostredia, energetiky, zamestnanosti a rastu.

Pred začatím fóra, ktoré sa má konať v dňoch 27. – 28. novembra, komisár EÚ pre regionálnu politiku Johannes Hahn uviedol: „Som presvedčený, že táto stratégia je v tejto časti Európy najväčším príspevkom ku konkurencieschopnosti. Projekty sa rýchlo zbierajú a prinášajú prvé výsledky. V Regensburgu budeme diskutovať o tom, ako túto stratégiu v najvyššej možnej miere zefektívniť, aby zmeny, ktoré prinesie, mali v tomto, ako aj v nasledujúcom finančnom období reálny dosah na život ľudí v tomto regióne.“

Predstavitelia 14 krajín, ktorí sú do tejto stratégie zapojení, vrátane mnohých ministrov a štátnych tajomníkov sa zúčastnia výročného fóra a zhodnotia doterajší priebeh a plánovaný vývoj. Spolu s nimi na fórum zavítajú aj vedúci predstavitelia súkromného sektoru, regionálnej podnikateľskej sféry, zástupcovia občianskej spoločnosti a akademickej obce. Kancelárka Merkelová vystúpi s hlavným prejavom 28. novembra o 14.15 hod.

Cieľom stratégie EÚ pre podunajskú oblasť, ktorá bola spustená 13. apríla 2011, je vytvoriť užšiu spoluprácu medzi krajinami a regiónmi dunajského makroregiónu. Usiluje sa dosiahnuť strategické investície do kľúčových oblastí a vytvoriť siete, ktoré spájajú nielen politickú administratívu, ale aj podnikateľov, malé podniky a vedeckých pracovníkov s cieľom rozvíjať spoluprácu v oblastiach ako bezpečnosť a cestovný ruch.

Stratégia už pomohla pri zavádzaní kľúčových iniciatív a projektov, medzi ktorými sú:

 1. Memorandum o porozumení medzi Rumunskom a Bulharskom vzťahujúce sa na plavbu na Dunaji,

 2. model trhu s plynom v podunajskej oblasti s takými povzbudivými výsledkami, že sa uvažuje o jeho rozšírení na celé územie EÚ,

 3. cestovný ruch v podunajskej oblasti: jedna značka – inovatívny marketing makroregiónu s udržateľným konceptom lodnej a cyklistickej dopravy a novej flotily pre výletné plavby už v štádiu prípravy,

 4. presadzovanie práva: regióny spolupracujú s Europolom v rámci projektov vrátane odhaľovania organizovaného zločinu a boja proti korupcii v podunajskej oblasti,

 5. projekt zameraný na povodňové ohrozenie v podunajskom regióne: 19 inštitúcií spolu s 8 krajinami sa zapojilo do projektu „zmapovania“ a ochrany povodňami ohrozených oblastí,

 6. Podunajské podnikateľské fórum: prvá platforma na vytváranie sietí pre malé a veľké podniky v regiónoch, do ktorej je zapojených 300 MSP,

 7. projekt inovačných plavidiel: projekt zameraný na rozvoj udržateľnej lodnej dopravy na Dunaji. Nové technologické riešenia v spolupráci s oddelením Komisie pre výskum a inováciu.

Viac informácií možno nájsť na stránke: http://www.danube-region.eu/pages/projects-and-initiatives

Súvislosti

Európska rada požiadala Komisiu, aby vydala prvú správu o vývoji Podunajskej stratégie do júna 2013. V štádiu jej prípravy predloží Komisia na fóre v Regensburgu diskusný dokument o doterajších výsledkoch a spôsoboch, ako v budúcnosti dosiahnuť lepšie výsledky.

Do stratégie EÚ pre podunajskú oblasť sú zapojené tieto krajiny: Nemecko (Bádensko-Württembersko a Bavorsko), Rakúsko, Maďarsko, Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko, Chorvátsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Moldavsko a Ukrajina.

Ďalšie informácie:

 1. Stratégia EÚ pre Podunajskú oblasť: http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfm
  (pozri
  IP/11/472)

 1. Program konferencie a priamy prenos online:
  http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/danube_forum2012/agenda_en.cfm

 1. Diskusný dokument o vykonávaní stratégie EÚ pre podunajskú oblasť:
  http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/danube_forum2012/doc/draft_reflection_paper_v3.pdf

 1. Sledujte EU_Regional na Twitteri - #EUSDR

Kontaktné osoby:

Shirin Wheeler (+32 2 296 6565)

Annemarie Huber (+32 2 299 3310)


Side Bar