Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 27 november 2012

Första årsrapporten om öppenhetsregistret visar en bra början och innehåller ytterligare mål för 2013

Kommissionens första årsrapport om kommissionens och Europaparlamentets gemensamma öppenhetsregister över intresseorganisationer visar att plattformen fungerar med alla mål för det första verksamhetsåret uppfyllda. Detta återspeglar de bägge institutionernas beslutsamhet att bygga vidare på denna positiva början och i rapporten fastställs målen för nästa år och föreslås viktiga frågor som man bör se över när plattformen ska granskas under 2013.

Kommissions vice ordförande Maroš Šefčovič hade följande kommentar:Jag är oerhört stolt över öppenhetsregistret och dess framgångsrika lansering. Det är ett av mycket få sådana system i världen och är det mest omfattande. Oundvikligen har mycket tid och energi gått åt under detta första år till att lösa tekniska problem och att hjälpa användare. Men det finns och det fungerar och nu måste vi utnyttja det fullt ut. Rapporten lägger fram ett ambitiöst sätt att göra detta på.

Europaparlamentets vice ordförande Rainer Wieland säger följande:Jag uppskattar det arbete som har gjorts för att inrätta det gemensamma öppenhetsregistret. Registret är ett utmärkt verktyg för att tillhandahålla information och för att öka öppenheten. Det kan betraktas som en hörnsten för ökat förtroende för politiska processer och blir allt effektivare ju fler människor som använder det. Jag skulle därför vilja uppmana alla engagerade aktörer bland intresseorganisationerna på EU-nivå att ansluta sig till denna ”insynspakt”.

I rapporten beskrivs registrets första 12 månader på följande sätt: det var en lyckad övergång från de två tidigare registren utan bortfall av registranter, den elektroniska ackrediteringsmodulen vid Europaparlamentet öppnades, tre på varandra följande omgångar med riktlinjer utfärdades, rådet utsåg observatörer till det gemensamma öppenhetsregistrets sekretariat, och en metod för kvalitetskontroll inrättades. Dessutom hölls ett offentligt samråd på internet för att få mer ingående synpunkter från användarna. Nästan fyra av fem registrerade deltagare var nöjda med plattformen.

Öppenhetsregistrets webbplats hade i genomsnitt 7 000 nya besökare varje månad, och hjälpcentralen svarade på i genomsnitt 30 samtal och 100 e-postmeddelanden varje vecka. Sedan mars 2012 kommer sekretariatet att utföra fler än 400 kvalitetskontroller, i genomsnitt 15 varje vecka. Man tog även hand om fem klagomål. I ett fall har detta lett till att en organisation har tagits bort från registret.

När det gäller framtiden efterlyser rapporten bland annat följande: ytterligare förbättringar av kvaliteten på registrets innehåll, sträng efterlevnad av reglerna, utökning av antalet registreringar genom ytterligare externa informations- och kommunikationsinsatser, aktivt utnyttjande av systemet av personal och ledamöter i båda institutionerna genom att riktlinjer för registret tillhandahålls, uppmuntran för andra EU-organ, organ och byråer att använda registret, och ytterligare förtydliganden och riktlinjer för registranter om hur man lägger in de nödvändiga uppgifterna.

I rapporten förordas också att man behandlar flera politiska frågor under nästa års översyn, t.ex. om registreringen ska vara frivillig eller obligatorisk, möjligheten för ett tillfälligt undantag för lagstiftnings- och konsultföretag som vill registrera sig, men är bekymrade över konfidentialiteten, klargörande av skillnaden mellan registreringar och klagomål, och klargörande av kategorin som omfattar organisationer som företräder lokala, regionala och kommunala myndigheter.

Bakgrund

Sedan den 22 oktober 2012 finns 5 431 registranter i öppenhetsregistret. Nästan hälften (48 %) har registrerats som kategori II (företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer) och ca 28 % i kategori III (icke-statliga organisationer). Enligt en försiktig uppskattning är det i genomsnitt fem personer som företräds av varje registrant, vilket betyder att fler än 27 000 intresseorganisationer har godkänt de strikta etiska reglerna.

Tidsplan

  • 23 juni 2011: Det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet och kommissionen om ett gemensamt öppenhetsregister undertecknades vid parlamentets plenum av Europaparlamentets talman Jerzy Buzek och kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič. Detta inledde öppenhetsregistret.

  • 1 juli 2011: Sekretariatet inledde sitt arbete ‑ ett nytt och innovativt arbetsformat inom EU:s institutioner, bestående av personal från två separata institutioner.

  • Mars 2012: Ett nytt elektroniskt system för att begära ackrediteringar till Europaparlamentet gjordes tillgängligt i registret. Detta ersätter den tidigare pappersbaserade ackrediteringsbegäran och garanterar att endast registranter kan begära tillträde till Europaparlamentets byggnader.

  • 7 juni 2012: En observatör från rådets generalsekretariat började delta i sekretariatets veckomöten.

  • 8 juni–31 augusti 2012: Ett offentligt samråd om driften av registret hölls för registranter och andra. Sammanlagt 253 människor och organisationer deltog.

  • 23 juni 2012: Kommissionens tidigare register över intresseorganisationer (inrättat 2008) avslutades efter en övergångsperiod på ett år. Öppenhetsregistret firade sin ettårsdag med 5 150 registranter.

  • November 2012: Den första årliga rapporten om öppenhetsregistret lades fram.

  • Juni 2013: En översyn av registrets kommer att inledas enligt det interinstitutionella avtalet.

Öppenhetsregistret:

http://europa.eu/transparency-register/

Årsrapport:

http://europa.eu/transparency-register/about-register/official-documents/reports-and-publication/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

BILAGA


Side Bar