Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 27. novembra 2012

Prvo letno poročilo o registru za preglednost kaže na dober začetek in opredeljuje nadaljnje cilje za leto 2013

Prvo letno poročilo o skupnem registru Komisije in Evropskega parlamenta zastopnikov interesov kaže, da platforma deluje. Izpolnjeni so bili vsi cilji, zastavljeni v prvem letu. Obe instituciji sta odločeni, da na podlagi izvrstnega začetka svoja prizadevanja še nadgradita, zato poročilo določa tudi cilje za prihodnje leto in predlaga ključna vprašanja, ki bi jih bilo treba obravnavati ob pregledu platforme v letu 2013.

Podpredsednik Komisije Maroš Šefčovič je povedal: „Izredno sem ponosen na register za preglednost in na uspeh, ki ga je dosegel že na samem začetku. Gre za enega redkih tovrstnih sistemov na svetu, prav gotovo pa je najširše zastavljen med njimi. V prvem letu njegovega delovanja se ni bilo mogoče izogniti porabi obilice časa in energije za reševanje tehničnih vprašanj in pomoč uporabnikom. Vendar sistem obstaja, deluje in zdaj ga je treba v celoti izkoristiti. To poročilo opredeljuje ambiciozne načine, kako to uresničiti.“

Podpredsednik Evropskega parlamenta Rainer Wieland je dodal: „Cenim delo, ki je bilo opravljeno za vzpostavitev skupnega registra za preglednost. Gre za odlično orodje, ki zagotavlja informacije in izboljšuje preglednost. Štejemo ga lahko za temelj večjega zaupanja v politične procese, ki bo s čedalje širšo uporabo postajal vse bolj učinkovit. Zato spodbujam vse akterje v zastopanju interesov na ravni EU, naj se pridružijo temu paktu o preglednosti“.

Poročilo za prvih 12 mesecev registra navaja, da je bil prehod s starih dveh registrov uspešen in ob njem število registracij ni upadlo; delovati je začel spletni modul Evropskega parlamenta za prošnje za akreditacijo; izdane so bile smernice in sicer v treh paketih; Svet je imenoval opazovalce v sekretariatu skupnega registra za preglednost in vzpostavljena je bila metodologija za kontrolo kakovosti. Opravljeno je bilo tudi javno posvetovanje, da bi od uporabnikov pridobili bolj poglobljene povratne informacije. Skoraj 80 odstotkov registriranih anketirancev je izrazilo zadovoljstvo nad platformo.

Spletna stran registra za preglednost je imela vsak mesec v povprečju 7 000 obiskovalcev, služba za pomoč uporabnikom pa se je vsak teden v povprečju odzvala na 30 telefonskih klicev in odgovorila na 100 elektronskih pisem. Sekretariat skupnega registra za preglednost je od marca 2012 opravil več kot 400 kontrol kakovosti, torej v povprečju 15 na teden. Poleg tega je obravnaval pet pritožb; v enem primeru je to pripeljalo do izključitve organizacije iz registra.

V zvezi s prihodnjim razvojem poročilo med drugim poziva k: nadaljnjemu izboljševanju kakovosti vsebine registra; strogemu izvrševanju pravil; povečanju števila registracij s pomočjo dodatnih zunanjih informacij in s prizadevanji na področju komunikacije; dejavni uporabi sheme s strani osebja in članov v obeh institucijah, ki se jim zagotovijo smernice za uporabo registra; spodbujanju drugih organov, teles in agencij EU k njegovi uporabi ter k nadaljnjim pojasnilom in smernicam za registracijske upravičence, kako predložiti potrebne informacije.

Poročilo tudi poziva k razmisleku o več vprašanjih politik v okviru pregleda v naslednjem letu, med drugim o prostovoljnem oziroma obveznem vpisovanju v register; o možnosti za ad hoc, posebno in izjemno formulo za odvetniške pisarne in svetovalna podjetja, ki se želijo registrirati, vendar imajo pomisleke v zvezi z zaupnostjo strank; o pojasnitvi razlik med opozorili in pritožbami ter o pojasnilu glede kategorije, ki zajema organizacije, ki predstavljajo lokalne, regionalne in občinske organe.

Ozadje

Na dan 22. oktobra 2012 je bilo v register za preglednost vpisanih 5 431 registracijskih zavezancev. Skoraj polovica (48 %) se je registrirala v kategoriji II (Notranji lobisti in trgovinska / poklicna združenja), okrog 28 % pa v kategoriji III (Nevladne organizacije). Po previdnih ocenah vsak registracijski upravičenec v povprečju predstavlja pet ljudi, kar pomeni, da se je k spoštovanju strogih pravil ravnanja zavezalo več kot 27 000 zastopnikov interesov.

Časovni razpored

  • 23. junij 2011: Podpis Medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom in Komisijo o skupnem registru za preglednost na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta s strani predsednika parlamenta Jerzyja Buzeka in podpredsednika Komisije Maroša Šefčoviča. Ta podpis je pomenil začetek registra za preglednost.

  • 1. julij 2011: Sekretariat skupnega registra za preglednost je začel opravljati svoje delo – nov, inovativen format dela v okviru institucij EU, v katerem sodeluje osebje iz dveh različnih institucij.

  • Marec 2012: Delovati je začel nov elektronski sistem za prošnjo za akreditacijo pri Evropskem parlamentu. Nadomestil je stari postopek vlaganja prošenj za akreditacije na papirju in zagotovil, da za dostop do zgradb Evropskega parlamenta lahko zaprosijo samo registrirane osebe.

  • 7. junij 2012: Opazovalec generalnega sekretariata Sveta se začne udeleževati tedenskih sestankov sekretariata skupnega registra za preglednost.

  • Od 8. junija do 31. avgusta 2012: Javno posvetovanje o delovanju registra z registriranimi in neregistriranimi osebami. Udeležilo se ga je skupaj 253 posameznikov in organizacij.

  • 23. junij 2012: Zaprtje starega registra Komisije za zastopnike interesov (vzpostavljenega leta 2008) po enoletnem prehodnem obdobju. Register za preglednost je prvo obletnico delovanja praznoval s 5 150 registracijskimi upravičenci.

  • November 2012: Prvo letno poročilo o registru za preglednost.

  • Do junija 2013: Začel se bo pregled registra za preglednost, kot predvideva Medinstitucionalni dogovor.

Register za preglednost:

http://europa.eu/transparency-register/.

Letno poročilo:

http://europa.eu/transparency-register/about-register/official-documents/reports-and-publication/index_sl.htm.

Kontakta:

Antonio Gravili (+32 22954317)

Marilyn Carruthers (+32 22999451)

ANNEX


Side Bar