Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 27. novembra 2012

Prvá výročná správa o fungovaní registra transparentnosti poukazuje na úspešný začiatok a stanovuje ďalšie ciele na rok 2013

V úplne prvej výročnej správe o registri transparentnosti záujmových skupín, ktorý je spoločný pre Komisiu a Európsky parlament (EP), sa potvrdzuje, že táto platforma riadne funguje a že všetky ciele stanovené na prvý rok prevádzky boli splnené. V správe je vyjadrené odhodlanie obidvoch inštitúcií stavať na tomto solídnom základe, stanovujú sa v nej ciele na budúci rok a navrhujú sa kľúčové oblasti, na ktoré sa treba zamerať pri revízii tejto platformy v roku 2013.

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič vyhlásil: „Som nesmierne hrdý, že máme register transparentnosti a že jeho uvedenie do prevádzky bolo takým úspechom. Takýchto systémov na svete nie je veľmi veľa, a tento je z nich nepochybne najrozsiahlejší. Je samozrejmé, že počas prvého roka sa veľa času venovalo riešeniu technických problémov registra a poskytovala sa pomoc jeho používateľom. Register je však tu, funguje a treba ho teraz čo najviac využívať. V predkladanej správe sa stanovujú ambiciózne spôsoby, ako ho naplno využiť.“

Podpredseda Európskeho parlamentu Rainer Wieland uviedol: „Veľmi si vážim všetku prácu vynaloženú na zriadenie spoločného registra transparentnosti. Tento register je vynikajúcim nástrojom na poskytovanie informácií a na zvýšenie transparentnosti. Môžeme ho považovať za určitý základ pre dosiahnutie väčšej dôvery v politický proces. Čím viac ľudí bude tento nástroj používať, tým bude účinnejším. Chcel by som preto povzbudiť všetky zainteresované subjekty, ktoré sa zaoberajú zastupovaním záujmov na úrovni EÚ, aby sa pripojili k tomuto paktu transparentnosti.“

V správe je v krátkosti opísaných prvých 12 mesiacov existencie registra. Prechod z predchádzajúcich dvoch registrov bol úspešný a nemal vplyv na počet zaregistrovaných; bol spustený systém na podávanie online žiadostí o akreditáciu pri Európskom parlamente; vydané boli tri následné edície usmernení; Rada určila pozorovateľov pri spoločnom Sekretariáte registra transparentnosti a stanovila sa metodika kontroly kvality. Navyše sa uskutočnila verejná online konzultácia s cieľom získať od používateľov obsiahlu spätnú väzbu. Takmer 4 z 5 registrovaných respondentov uviedli, že sú s platformou spokojní.

Webovú stránku registra transparentnosti navštívilo každý mesiac priemerne 7 000 jedinečných návštevníkov a poradenské centrum („helpdesk“) odpovedalo každý týždeň na priemerne 30 telefonátov a 100 e-mailov. Od marca 2012 vykonal spoločný Sekretariát registra transparentnosti viac ako 400 kontrol kvality, a teda v priemere 15 kontrol každý týždeň. Zaoberal sa tiež piatimi sťažnosťami a v jednom prípade to viedlo k vymazaniu jednej organizácie z registra.

Pokiaľ ide o budúcnosť registra, správa okrem iného vyzýva na ďalšie zlepšenie kvality jeho obsahu, nekompromisné presadzovanie pravidiel, zvýšenie počtu registrácií vyvíjaním ďalšieho úsilia v oblasti externej komunikácie a poskytovania informácií, poskytnutie usmernení zamestnancom a členom oboch inštitúcií tak, aby títo mohli register aktívne používať, povzbudzovanie ostatných inštitúcií, orgánov a agentúr EÚ, aby používali register a ďalšie objasnenia a usmernenia pre zaregistrovaných o spôsoboch, ako poskytovať potrebné údaje.

Správa takisto vyzýva na prerokovanie niekoľkých politických otázok v rámci revízie, ktorá sa bude konať na budúci rok, a to vrátane otázky dobrovoľnej alebo povinnej registrácie, prípadných ad hoc, odchylných a výnimočných riešení pre právnické alebo konzultačné firmy, ktoré sa chcú zaregistrovať, ale majú obavy o zachovanie dôvernosti informácií o klientoch, vysvetlenia rozdielov medzi varovaním a sťažnosťou a objasnenia kategórie organizácií zastupujúcich miestne, regionálne a mestské orgány.

Súvislosti

K 22. októbru 2012 bolo v registri transparentnosti 5 431 zaregistrovaných členov. Takmer polovica (48 %) sa zaregistrovala v rámci kategórie II (interní lobisti a obchodné a profesijné združenia) a približne 28 % v rámci kategórie III (mimovládne organizácie). Podľa konzervatívneho odhadu predstavuje každá registrácia v priemere päť ľudí, a to znamená, že k prísnemu kódexu správania, ktorý sa spája s registrom, sa zaviazalo viac ako 27 000 zástupcov záujmových skupín.

Chronológia

  • 23. jún 2012: predseda EP Jerzy Buzek a podpredseda Komisie Maroš Šefčovič podpísali na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu medziinštitucionálnu dohodu medzi EP a Komisiou o registri transparentnosti. Tento akt predstavoval začiatok registra transparentnosti.

  • 1. júl 2012: spoločný Sekretariát registra transparentnosti začal svoju činnosť. Je to nový a inovatívny formát spolupráce v rámci inštitúcií EÚ a skladá sa zo zamestnancov dvoch samostatných inštitúcií.

  • Marec 2012: sprístupnený bol nový elektronický systém na podávanie žiadostí o akreditáciu od Európskeho parlamentu prostredníctvom registra. Tento systém nahradil predchádzajúci postup žiadania o akreditáciu v papierovej podobe a zabezpečuje, že iba zaregistrovaní členovia môžu požiadať o prístupové práva do budov EP.

  • 7. jún 2012: pozorovateľ z Generálneho sekretariátu Rady sa začal zúčastňovať na týždňových zasadnutiach spoločného Sekretariátu registra transparentnosti.

  • 8. jún – 31. august 2012: uskutočnila sa verejná konzultácia o prevádzke registra pre registrovaných a neregistrovaných účastníkov. Do konzultácie sa zapojilo spolu 253 organizácií a jednotlivcov.

  • 23. jún 2012: predchádzajúci register Komisie pre zástupcov záujmových skupín (zriadený v roku 2008) ukončil po jednoročnom prechodnom období svoju činnosť. Register transparentnosti oslávil svoje 1. narodeniny s 5 150 zaregistrovanými členmi.

  • November 2012: prvá výročná správa o fungovaní registra transparentnosti.

  • Do júna 2013 sa začne revízny postup registra transparentnosti, ako to stanovuje medziinštitucionálna dohoda.

Register transparentnosti:

http://europa.eu/transparency-register/index_sk.htm

Výročná správa:

http://europa.eu/transparency-register/about-register/official-documents/reports-and-publication/index_sk.htm

Kontaktné osoby:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

PRÍLOHA


Side Bar