Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 27 listopada 2012 r.

Pierwsze sprawozdanie roczne na temat rejestru służącego przejrzystości wskazuje na dobry początek i ustanawia dalsze cele na 2013 r.

Sporządzone po raz pierwszy sprawozdanie roczne na temat wspólnego rejestru Komisji i Parlamentu Europejskiego (PE) służącego przejrzystości, w którym odnotowuje się różne grupy interesów, wykazuje, że platforma ta działa skutecznie, realizując wszystkie cele wyznaczone w pierwszym roku jej funkcjonowania. W sprawozdaniu określono cele na kolejny rok i zaproponowano kluczowe kwestie do przeanalizowania podczas przeglądu tej platformy w 2013 r., co odzwierciedla determinację obu instytucji, by skutecznie kontynuować tak pomyślnie rozpoczęte przedsięwzięcie.

Wiceprzewodniczący Komisji, Maroš Šefčovič, stwierdził: „Jestem bardzo dumny z rejestru służącego przejrzystości i z jego skutecznego uruchomienia. Jest to jeden z niewielu takich systemów na świecie i z pewnością najszerzej zakrojony tego rodzaju system. W trakcie pierwszego roku działania dużo czasu i energii poświęcono na rozwiązanie problemów technicznych i pomoc użytkownikom, co było rzeczą nieuchronną. Rejestr istnieje jednak, działa, a nam pozostaje jedynie w pełni wykorzystywać jego możliwości. W sprawozdaniu przedstawiono ambitne sposoby realizacji tego celu”.

Wiceprzewodniczący PE, Rainer Wieland, powiedział: „Bardzo doceniam całą pracę włożoną w stworzenia wspólnego rejestru służącego przejrzystości. Rejestr ten jest doskonałym narzędziem zapewniającym informacje i zwiększającym przejrzystość. Można go uznać za fundament wzrostu zaufania do procesów politycznych i – w miarę wzrostu liczby korzystających z niego osób – będzie on w coraz większym stopniu skuteczny. Dlatego pragnę zachęcić wszystkie podmioty zaangażowane w reprezentowanie interesów na szczeblu UE do przyłączenia się do tego „paktu na rzecz przejrzystości”.

W sprawozdaniu informuje się, że w ciągu pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania rejestru: udało się pomyślnie przejść od dwóch poprzednich rejestrów do obecnego bez spadku liczby zarejestrowanych podmiotów; uruchomiono moduł składania przez internet wniosków o akredytację PE, wydano trzy kolejne serie wytycznych; Rada wyznaczyła obserwatorów do sekretariatu wspólnego rejestru służącego przejrzystości; określono także metodykę na potrzeby kontroli jakości. Ponadto przeprowadzono konsultacje społeczne przez internet w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zwrotnych od użytkowników. Prawie 4 z 5 zarejestrowanych respondentów zadeklarowało zadowolenie z platformy.

Na stronie internetowej rejestru służącego przejrzystości odnotowano średnio 7 tysięcy odwiedzających miesięcznie, a dział pomocy technicznej odbierał średnio 30 telefonów i 100 e-maili tygodniowo. Od marca 2012 r. sekretariat rejestru przeprowadził ponad 400 kontroli jakości, średnio 15 tygodniowo. Rozpatrzył również pięć skarg; w jednym przypadku doprowadziło to do usunięcia organizacji z rejestru.

Jeśli chodzi o wnioski na przyszłość, w sprawozdaniu postuluje się między innymi: dalszą poprawę jakości treści rejestru, ścisłe egzekwowanie przyjętych zasad; zwiększenie liczby zarejestrowanych podmiotów poprzez dalsze zewnętrzne działania informacyjne i komunikacyjne, zapewnienie aktywnego korzystania z tego systemu przez personel i członków obu instytucji poprzez przekazanie im wytycznych dotyczących rejestru, zachęcanie innych urzędów, organów i agencji UE do korzystania z tego narzędzia, a także zapewnienie rejestrującym się podmiotom dalszych wyjaśnień i wytycznych, w jaki sposób mogą podawać niezbędne informacje.

W sprawozdaniu wzywa się również do rozważenia kilku zagadnień politycznych w ramach przyszłorocznego przeglądu, w tym dobrowolnego/obowiązkowego charakteru rejestracji, możliwości zawarcia zapisów ad hoc, derogacyjnych i szczególnych w przypadku firm prawniczych i konsultingowych, które chciałyby się zarejestrować, lecz mają obawy dotyczące poufności swoich klientów, wyjaśnienia różnicy między ostrzeżeniami a skargami oraz objaśnienia kategorii obejmującej organizacje reprezentujące władze lokalne, regionalne i gminne.

Kontekst

Na dzień 22 października 2012 w rejestrze służącym przejrzystości zarejestrowanych było 5 431 podmiotów. Prawie połowa z nich (48%) została zarejestrowana w kategorii II (Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe), a około 28% w kategorii III (Organizacje pozarządowe). Według ostrożnych szacunków średnio pięć osób jest reprezentowanych przez każdego rejestrującego, co oznacza, że ponad 27 tys. przedstawicieli interesów zobowiązało się do przestrzegania rygorystycznego kodeksu postępowania rejestru.

Ramy czasowe

  • 23 czerwca 2011 r.: podpisanie porozumienia międzyinstytucjonalnego między PE i Komisją w sprawie wspólnego rejestru służącego przejrzystości przez przewodniczącego PE, Jerzego Buzka, i wiceprzewodniczącego Komisji, Maroša Šefčoviča, co dało początek rejestrowi służącemu przejrzystości.

  • 1 lipca 2011 r.: rozpoczęcie pracy przez sekretariat rejestru – nowa i nowatorska forma organizacji pracy w instytucjach UE; w skład sekretariatu wchodzą pracownicy z dwóch różnych instytucji.

  • Marzec 2012 r.: udostępnienie za pośrednictwem rejestru nowego elektronicznego systemu składania wniosków o akredytację PE. Zastąpił on poprzednią, pisemną procedurę składania wniosków o akredytację i zapewnił, że tylko osoby zarejestrowane mogą ubiegać się o prawo wstępu do budynków PE.

  • 7 lipca 2012 r.: rozpoczęcie udziału w cotygodniowych posiedzeniach sekretariatu rejestru przez obserwatora z Sekretariatu Generalnego Rady.

  • 8 czerwca – 31 sierpnia 2012 r.: konsultacje społeczne na temat funkcjonowania rejestru z zarejestrowanymi i pozostałymi podmiotami. Ogółem wzięło w nich udział 253 osób i organizacji.

  • 23 czerwca 2012 r.: zamknięcie poprzedniego prowadzonego przez Komisję rejestru Komisji grup interesów (założonego w 2008 r.), po upływie rocznego okresu przejściowego. Rejestr służący przejrzystości obchodził swoje pierwsze urodziny, mając 5 150 zarejestrowanych podmiotów.

  • Listopad 2012 r.: pierwsze sprawozdanie roczne na temat rejestru służącego przejrzystości.

  • Do czerwca 2013 r.: rozpoczęcie przeglądu rejestru służącego przejrzystości, zgodnie z postanowieniami porozumienia międzyinstytucjonalnego.

Rejestr służący przejrzystości:

http://europa.eu/transparency-register/index_pl.htm

Sprawozdanie roczne:

http://europa.eu/transparency-register/about-register/official-documents/reports-and-publication/index_pl.htm

Kontakt:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

ANNEX


Side Bar