Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 27 november 2012

Eerste jaarverslag over het Transparantieregister: goede start en doelstellingen voor 2013

Uit het allereerste jaarverslag over het gemeenschappelijke Transparantieregister van belanghebbenden van de Commissie en het Europees Parlement (EP) blijkt dat het platform functioneert en dat alle doelstellingen voor het eerste werkingsjaar zijn gehaald. De twee instellingen willen zeker op dit elan voortgaan en daarom zijn in dit verslag doelstellingen voor het volgende jaar vastgelegd en de punten bepaald die zeker aan bod moeten komen wanneer het register in 2013 wordt herbezien.

Vicevoorzitter van de Commissie Maroš Šefčovič: "Ik ben bijzonder trots op de succesvolle start van het Transparantieregister. Er bestaan maar weinig dergelijke systemen in de wereld en het onze heeft zeker de breedste opzet. In het eerste jaar was het onvermijdelijk dat er veel tijd en energie werd besteed aan het oplossen van technische problemen en het helpen van de gebruikers. Maar het platform bestaat, het werkt en nu moeten we het volledig benutten. De manieren die daarvoor in dit verslag worden voorgesteld, zijn ambitieus van opzet."

EP‑vicevoorzitter Rainer Wieland: "Ik apprecieer ten zeerste al het werk dat is gedaan om het gemeenschappelijke Transparantieregister op te zetten. Dit register is een uitstekend instrument om informatie te verstrekken en de transparantie te verbeteren. Het kan worden beschouwd als een mijlpaal op de weg naar meer vertrouwen in politieke processen en het zal steeds doeltreffender worden naarmate meer mensen er gebruik van maken. Daarom zou ik alle actoren die bij de vertegenwoordiging van belangen op EU‑niveau betrokken zijn, willen aanmoedigen om dit ‘transparantiepact’ te ondertekenen."

Volgens het verslag over de eerste twaalf maanden van het register is de overstap van de twee vorige registers vlot verlopen, zonder daling van het aantal ingeschrevenen. De module om online een EP‑accreditatie aan te vragen, werd operationeel. Er kwamen drie opeenvolgende reeksen richtsnoeren. De Raad wees waarnemers aan bij het gezamenlijke secretariaat van het Transparantieregister. Er werd een methode voor kwaliteitscontroles ontwikkeld. Daarnaast werd een online publieke raadpleging gehouden om meer diepgaande feedback van de gebruikers te krijgen. Ongeveer vier op de vijf van de geregistreerde respondenten toonden zich tevreden over het platform.

Het Transparantieregister ontving gemiddeld 7 000 unieke bezoekers per maand en de helpdesk beantwoordde gemiddeld 30 telefoontjes en 100 e‑mails per week. Sedert maart 2012 voerde het gezamenlijke secretariaat van het Transparantieregister meer dan 400 kwaliteitscontroles uit, een gemiddelde van 15 per week. Het behandelde ook vijf klachten en in één geval leidde de klacht ertoe dat een organisatie uit het register werd geschrapt.

Wat de toekomst betreft, wordt er in het verslag onder meer op gewezen dat de kwaliteit van de inhoud van het register verder kan worden verbeterd, dat er streng moet worden toegezien op de naleving van de regels, en dat het aantal inschrijvingen zou kunnen toenemen dankzij meer externe informatie en communicatie. Ook moeten de personeelsleden en de leden van beide instellingen met richtsnoeren over het register worden aangemoedigd om het systeem actief te gebruiken. Daarnaast moeten de andere EU‑instanties, -organen en -agentschappen worden aangemoedigd het register te gebruiken. Ten slotte moeten de ingeschrevenen nog meer duidelijkheid en richtsnoeren krijgen over hoe zij de nodige informatie moeten verstrekken.

In het verslag wordt ook bepaald welke beleidskwesties aan bod moeten komen wanneer het register volgend jaar wordt herbekeken: is inschrijving vrijwillig of verplicht; kan er een ad‑hoc afwijkende en uitzonderlijke formule worden gevonden voor adviesbureaus of advocatenkantoren die zich willen inschrijven, maar bezorgd zijn over hun geheimhoudingsplicht tegenover hun cliënten; wat is precies het verschil tussen waarschuwingen en klachten, en wat houdt de categorie organisaties die plaatselijke, gewestelijke en gemeentelijke autoriteiten vertegenwoordigen juist in?

Achtergrond

Op 22 oktober 2012 bevatte het Transparantieregister 5 431 inschrijvingen. Ongeveer de helft (48%) is ingeschreven in categorie II (in‑huislobbyisten en bedrijfs‑/beroepsverenigingen) en ongeveer 28% in categorie III (ngo’s). Volgens een voorzichtige raming vertegenwoordigt elke ingeschrevene gemiddeld vijf personen, wat betekent dat meer dan 27 000 belangenvertegenwoordigers de strenge gedragscode van het register hebben ondertekend.

Historiek

  • 23 juni 2011: in een plenaire zitting van het Europees Parlement ondertekenen de voorzitter van het Europees Parlement Jerzy Buzek en vicevoorzitter van de Commissie Maroš Šefčovič het akkoord tussen beide instellingen over de invoering van een Transparantieregister. Het startsein voor het register is daarmee gegeven.

  • 1 juli 2011: het gezamenlijke secretariaat van het Transparantieregister start zijn werkzaamheden. Het gaat om een nieuwe en innovatieve werkmethode binnen de instellingen van het EU, met personeelsleden van twee afzonderlijke instellingen.

  • Maart 2012: het register biedt een nieuw elektronisch systeem om een EP‑accreditatie aan te vragen. Dit systeem komt in de plaats van de vorige schriftelijke procedure om een accreditatie aan te vragen en zorgt ervoor dat alleen wie ingeschreven is, toegang kan vragen tot de gebouwen van het Europees Parlement.

  • 7 juni 2012: een waarnemer van het secretariaat-generaal van de Raad begint deel te nemen aan de wekelijkse bijeenkomsten van het gezamenlijke secretariaat van het Transparantieregister.

  • 8 juni-31 augustus 2012: onder ingeschrevenen en niet‑ingeschrevenen wordt een publieke raadpleging gehouden over de werking van het register. In totaal nemen er 253 personen en organisaties deel.

  • 23 juni 2012: het vroegere register voor belangenvertegenwoordigers van de Commissie (dat in 2008 werd opgericht) wordt afgesloten na een overgangsfase van een jaar. Het Transparantieregister viert zijn eerste verjaardag met 5 150 inschrijvingen.

  • November 2012: het eerste jaarverslag over het Transparantieregister.

  • Tegen juni 2013: het Transparantieregister zal worden herbekeken, zoals vereist door het interinstitutioneel akkoord.

Transparantieregister:

http://europa.eu/transparency-register/

Jaarverslag:

http://europa.eu/transparency-register/about-register/official-documents/reports-and-publication/index_en.htm

Contact:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

ANNEX


Side Bar