Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. lapkričio 27 d.

Pirmojoje metinėje Skaidrumo registro ataskaitoje konstatuojama gera pradžia ir nustatomi papildomi 2013 m. tikslai

Pirmą kartą pateiktoje metinėje ataskaitoje dėl Komisijos ir Europos Parlamento (EP) bendro interesų grupių atstovų registro konstatuojama, kad sistema veikia ir pasiekti visi pirmųjų veikimo metų tikslai. Ataskaitoje pabrėžiamas abiejų institucijų ryžtas tęsti gerai pradėtą darbą, nustatomi kitų metų tikslai ir siūloma, kokius pagrindinius klausimus aptarti per 2013 m. platformos peržiūrą.

Komisijos pirmininko pavaduotojas Marošas Šefčovičius teigė: „Be galo didžiuojuosi Skaidrumo registru ir sėkminga jo veikimo pradžia. Tokių sistemų pasaulyje reta, be jokios abejonės, ji – pati plačiausia. Kaip ir reikėjo tikėtis, pirmaisiais metais daug laiko ir energijos išeikvota sprendžiant technines problemas ir teikiant pagalbą naudotojams. Tačiau sistema sukurta, veikia, todėl dabar turime išnaudoti visas jos galimybes. Ataskaitoje numatyti ryžtingi būdai, kaip tą padaryti.“

EP pirmininko pavaduotojas Raineris Wielandas sakė: „Labai vertinu pastangas, įdėtas kuriant bendrą Skaidrumo registrą. Šis registras – puiki priemonė teikti informaciją ir didinti skaidrumą. Jis gali būti laikomas kertiniu didesnio pasitikėjimo politika akmenimi ir, kuo žmonės jį dažniau naudos, tuo jis bus veiksmingesnis. Todėl norėčiau paraginti visus, kurie atstovauja interesų grupėms ES mastu, pasirašyti šį „skaidrumo paktą“.“

Ataskaitoje pabrėžiama, kad per pirmuosius 12 registro veikimo mėnesių sėkmingai pereita nuo dviejų ankstesnių registrų, neprarandant užsiregistravusiųjų; paskelbta internetinė EP akreditacijos prašymo forma; vienas po kito išleisti trys gairių leidimai; Taryba paskyrė stebėtojus į Skaidrumo registro jungtinį sekretoriatą (SRJS); parengta kokybės tikrinimo metodika. Be to, surengtos viešos internetinės konsultacijos, per kurias siekta gauti daugiau nuodugnesnių naudotojų nuomonių. Beveik 4 iš 5 registruotų respondentų pareiškė, kad sistema patenkinti.

Kiekvieną mėnesį Skaidrumo registro interneto svetainėje apsilankydavo vidutiniškai po 7 000 individualių lankytojų, o pagalbos tarnyba kiekvieną savaitę atsakydavo į vidutiniškai po 30 telefono skambučių ir po 100 elektroninių laiškų. Nuo 2012 m. kovo mėn. SRJS atliko per 400 kokybės patikrų, vidutiniškai po 15 kiekvieną savaitę. Be to, jis išnagrinėjo 5 skundus; dėl vieno iš jų organizacija išbraukta iš registro.

Žvelgiant į ateitį, ataskaitoje raginama, be kita ko, toliau gerinti registro turinio kokybę; griežtai laikytis taisyklių; didinti registruotų įstaigų skaičių, užtikrinant papildomą išorės informaciją ir komunikaciją; užtikrinti, kad sistemą aktyviai naudotų abiejų institucijų personalas ir nariai, patariant jiems, kaip registru naudotis; skatinti kitas ES institucijas, organus ir įstaigas jį naudoti; papildomai aiškinti ir patarti užsiregistravusiesiems, kaip teikti reikiamą informaciją.

Ataskaitoje taip pat raginama per kitų metų peržiūrą aptarti tam tikrus politinius klausimus, pvz., susijusius su savanorišku ar privalomu registracijos pobūdžiu; advokatų ir konsultacijų kontorų, kurios nori užsiregistruoti, bet nerimauja dėl klientų konfidencialumo, galimybe įgyti ad hoc išimtinį statusą, nukrypstantį nuo taisyklių; skirtumo tarp perspėjimų ir skundų aiškinimu; aiškesniu kategorijos, kuriai priklauso organizacijos, atstovaujančios vietos, regiono ir miesto institucijoms, apibrėžimu.

Pagrindiniai faktai

Iki 2012 m. spalio 22 d. Skaidrumo registre užsiregistravo 5 431 organizacija ir asmuo. Beveik pusė jų (48 proc.) užsiregistravo II kategorijoje (vidaus lobistai ir prekybos / profesinės asociacijos), apie 28 proc. – III kategorijoje (NVO). Atsargiais skaičiavimais, kiekvienas užsiregistravusysis atstovauja vidutiniškai 5 asmenims, o tai reiškia, kad daugiau kaip 27 000 interesų grupių atstovų yra įsipareigoję laikytis griežto registro elgesio kodekso.

Datos

  • 2011 m. birželio 23 d.: per EP plenarinį posėdį EP Pirmininkas Jerzy Buzekas ir Komisijos pirmininko pavaduotojas Marošas Šefčovičius pasirašė EP ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl bendro skaidrumo registro, kuriuo paskelbtas Skaidrumo registro sukūrimas.

  • 2011 m. liepos 1 d.: ES institucijose naujos formos inovatyvų darbą pradėjo SRJS, sudarytas iš dviejų atskirų institucijų darbuotojų.

  • 2012 m. kovo mėn.: sukurta nauja elektroninė EP akreditacijos prašymų teikimo sistema, prieinama registro interneto svetainėje. Šia sistema, pakeitusia ankstesnę popierinę akreditacijos prašymų teikimo procedūrą, užtikrinama, kad tik užsiregistravusieji galėtų prašyti suteikti teisę patekti į EP pastatus.

  • 2012 m. birželio 7 d.: SRJS savaitiniuose posėdžiuose pradėjo dalyvauti stebėtojas iš Tarybos generalinio sekretoriato.

  • 2012 m. birželio 8 d. – rugpjūčio 31 d.: su užsiregistravusiaisiais ir neužsiregistravusiaisiais surengtos viešos konsultacijos dėl registro veiklos. Iš viso jose dalyvavo 253 asmenys ir organizacijos.

  • 2012 m. birželio 23 d.: po vienų metų pereinamojo laikotarpio panaikintas ankstesnis (2008 m. įsteigtas) Komisijos interesų grupių atstovų registras. Per vienus veikimo metus Skaidrumo registre užsiregistravo 5 150 asmenų ir organizacijų.

  • 2012 m. lapkričio mėn.: pateikta 1-oji metinė Skaidrumo registro ataskaita.

  • Iki 2013 m. birželio mėn.: kaip numatyta tarpinstituciniame susitarime, bus pradėta Skaidrumo registro peržiūra.

Skaidrumo registras

http://europa.eu/transparency-register/index_lt.htm

Metinė ataskaita

http://europa.eu/transparency-register/about-register/official-documents/reports-and-publication/index_lt.htm

Asmenys ryšiams:

Antonio Gravili, tel. (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers, tel. (+32 2 299 94 51)

PRIEDAS


Side Bar