Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 27. november 2012

Läbipaistvusregistrit käsitlev esimene aastaaruanne annab tunnistust edukast algusest ja seab eesmärke aastaks 2013

Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi loodud huvide esindajate ühise läbipaistvusregistri esimesest aastaaruandest selgub, et esimese aasta eesmärgid on täidetud ja register toimib. Aruandes on ka esitatud järgmise aasta eesmärgid ning tehtud ettepanekuid selle kohta, milliseid peamisi küsimusi silmas pidada, kui registrit 2013. aastal läbi hakatakse vaatama.

Komisjoni asepresidendi Maroš Šefčoviči sõnul on ta läbipaistvusregistri ja selle eduka alguse üle ääretult uhke. „Selliseid süsteeme on maailmas mõni üksik ja Euroopa Liidu oma on kaugelt kõige laiaulatuslikum. Esimesel aastal tuli vältimatult kulutada palju aega ja energiat tehniliste probleemide lahendamiseks ja kasutajate abistamiseks. Kuid nüüd on süsteem loodud, see toimib ja me peame sellest maksimumi võtma. Aruanne näitab selleks teed,” ütles Šefčovič.

Euroopa Parlamendi asepresident Rainer Wieland lisas: „Hindan väga ühise läbipaistvusregistri loomiseks tehtud tööd. Register on suurepärane vahend teabe edastamiseks ja läbipaistvuse parandamiseks. See võiks panna aluse suuremale usaldusele poliitiliste protsesside vastu ning mida rohkem inimesi registrit kasutab, seda tõhusamaks see muutub. Seepärast õhutan kõiki ELi tasandil huvide esindamisega tegelejaid registriga ühinema.”

Aruandes on välja toodud, et registri esimese 12 kuu jooksul toimus edukas üleminek kahelt eelmiselt registrilt, ilma et registreeritute arv oleks vähenenud, loodi Euroopa Parlamendi veebipõhine akrediteerimistaotluste moodul, avaldati kolm järjestikust suunistepaketti, nimetas nõukogu läbipaistvusregistri ühissekretariaadi vaatlejad ning töötati välja kvaliteedikontrolli metoodika. Lisaks toimus internetis avalik arutelu, et saada kasutajatelt põhjalikumat tagasisidet. Ligi 4 vastajat 5st väitis, et nad on süsteemiga rahul.

Läbipaistvusregistri veebisaiti külastas iga kuu keskmiselt 7000 inimest ja kasutajatugi vastas iga nädal keskmiselt 30 telefonikõnele ja 100 e-kirjale. Alates 2012. aasta märtsist on läbipaistvusregistri ühissekretariaat korraldanud üle 400 kvaliteedikontrolli, mis teeb keskmiseks 15 kontrolli nädalas. Samuti on menetletud viit kaebust, mis ühel juhul tõi kaasa organisatsiooni väljaarvamise registrist.

Tulevikku vaadates kutsutakse aruandes muu hulgas üles täiustama registri sisu kvaliteeti, eeskirju rangelt jõustama, suurendama laiema teavitamise abil registreerimiste arvu, andma mõlema institutsiooni töötajatele suuniseid registri kohta, et nad seda aktiivsemalt kasutaksid, ergutama teisi ELi asutusi ja ameteid registrit kasutama ning andma registrisse kantud isikutele suuniseid, kuidas vajalikku teavet esitada.

Samuti on aruandes tehtud ettepanek, milliseid poliitikaküsimusi käsitleda järgmise aasta ülevaates, sealhulgas soovitatakse arutada, kas registris osalemine peaks olema vabatahtlik või kohustuslik. Õigus- ja konsultatsioonifirmadele, kes soovivad registris osaleda, kuid kes tunnevad muret klientide konfidentsiaalsuse pärast, tuleks anda võimalus kasutada registreerimiseks sihtotstarbelisi ja erakorralisi viise. Samuti tuleks selgitada teadete ja kaebuste vahelist erinevust ning täpsustada, milline kategooria hõlmab kohaliku ja piirkonna tasandi ning omavalitsusasutusi esindavaid organisatsioone.

Taust

22. oktoobri 2012. aasta seisuga oli läbipaistvusregistris 5431 liiget. Ligi pooled (48%) olid registreerunud II kategooriasse (asutusesisesed lobistid ja kutseühendused) ja umbes 28% III kategooriasse (vabaühendused). Konservatiivsel hinnangul esindab iga registrisse kantu keskmiselt viit inimest, mis tähendab, et registri range käitumisjuhend kehtib üle 27 000 huvide esindaja suhtes.

Ajakava

  • 23. juuni 2011: Euroopa Parlamendi täiskogu ja president Jerzy Buzek ning komisjoni asepresident Maroš Šefčovič kirjutasid alla Euroopa Parlamendi ja komisjoni institutsioonidevahelisele kokkuleppele ühise läbipaistvusregistri kohta, mis oli läbipaistvusregistri loomise avalöök.

  • 1. juuli 2011: tööd alustas läbipaistvusregistri ühissekretariaat – ELi institutsioonides seninägematu innovatiivne üksus, mis koosneb kahe institutsiooni töötajatest.

  • Märts 2012: registris võeti kasutusele uus elektrooniline süsteem, mille kaudu saab taotleda Euroopa Parlamendi akrediteeringut. Sellega asendati varasem paberipõhine akrediteerimistaotluste menetlus ja tagati, et Euroopa Parlamendi hoonetesse pääsemise õigust saavad taotleda vaid registreeritud isikud.

  • 7. juuni 2012: nõukogu peasekretariaadi vaatleja osales esimest korda läbipaistvusregistri ühissekretariaadi kohtumisel.

  • 8. juuni 2012 – 31. august 2012: registri toimimise üle toimus avalik arutelu, millel osales kokku 253 inimest ja organisatsiooni.

  • 23. juuni 2012: komisjoni varasem huvide esindajate register (mis loodi 2008. aastal) suleti pärast üheaastast üleminekuperioodi. Läbipaistvusregistri esimese aasta lõpuks oli registreerunute arv 5150.

  • November 2012: läbipaistvusregistri esimene aastaaruanne.

  • 2013. aasta juuniks on kavandatud läbipaistvusregistri läbivaatamine, nagu on ette nähtud institutsioonidevahelises kokkuleppes.

Läbipaistvusregister:

http://europa.eu/transparency-register/

Aastaaruanne:

http://europa.eu/transparency-register/about-register/official-documents/reports-and-publication/index_en.htm

Kontaktisikud:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

ANNEX


Side Bar