Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 27 Νοεμβρίου 2012

Η πρώτη ετήσια έκθεση σχετικά με το μητρώο διαφάνειας δείχνει μια καλή αρχή και καθορίζει περαιτέρω στόχους για το 2013

Η πρώτη ετήσια έκθεση σχετικά με το κοινό μητρώο της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) όσον αφορά τη διαφάνεια των εκπροσώπων συμφερόντων δείχνει ότι η πλατφόρμα αυτή λειτουργεί, δεδομένου ότι επιτεύχθηκαν όλοι οι στόχοι που είχαν τεθεί για το πρώτο έτος λειτουργίας. Αντανακλώντας την αποφασιστικότητα των δύο θεσμικών οργάνων να συνεχίσουν αυτή την επιτυχή αρχή, η έκθεση θέτει στόχους για το επόμενο έτος και προτείνει τα καίρια θέματα που θα πρέπει να εξεταστούν κατά τον απολογισμό της πλατφόρμας το 2013.

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Maroš Šefčovič δήλωσε: «Είμαι πάρα πολύ υπερήφανος για το μητρώο διαφάνειας και την επιτυχή δρομολόγησή του. Το μητρώο αυτό είναι ένα από τα ελάχιστα συστήματα αυτού του είδους που υπάρχουν στον κόσμο, και αναμφισβήτητα το πιο εκτεταμένο. Όπως ήταν αναπόφευκτο, κατά το πρώτο έτος, πολύς χρόνος και ενέργεια δαπανήθηκαν για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων και την παροχή βοήθειας στους χρήστες. Αλλά το μητρώο υπάρχει, λειτουργεί και τώρα πρέπει να το αξιοποιήσουμε πλήρως. Η έκθεση προτείνει φιλόδοξους τρόπους για τον σκοπό αυτό.».

Ο Αντιπρόεδρος του ΕΚ Rainer Wieland δήλωσε: «Εκτιμώ ιδιαίτερα το έργο που επιτελέστηκε για τη δημιουργία του κοινού μητρώου διαφάνειας. Το μητρώο αυτό αποτελεί ένα εξαιρετικό μέσο για την παροχή πληροφοριών και τη βελτίωση της διαφάνειας. Μπορεί να θεωρηθεί ως ακρογωνιαίος λίθος της πορείας προς τη μεγαλύτερη αξιοπιστία των πολιτικών διαδικασιών και η αποτελεσματικότητά του θα αυξάνεται όσο περισσότερο αυξάνεται και ο αριθμός των ατόμων που το χρησιμοποιούν. Ως εκ τούτου, θα ήθελα να ενθαρρύνω όλους όσους συμμετέχουν στην εκπροσώπηση συμφερόντων σε επίπεδο ΕΕ να προσυπογράψουν αυτό το «σύμφωνο διαφάνειας».

Η έκθεση επισημαίνει ότι κατά τους πρώτους 12 μήνες λειτουργίας του μητρώου: πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η μετάβαση από τα προηγούμενα δύο μητρώα χωρίς μείωση των εγγεγραμμένων· άνοιξε το ηλεκτρονικό σύστημα της αίτησης διαπίστευσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· εκδόθηκαν τρία διαδοχικά πακέτα κατευθυντήριων γραμμών· το Συμβούλιο όρισε παρατηρητές στην Κοινή Γραμματεία του Μητρώου Διαφάνειας (ΚΓΜΔ)· και θεσπίστηκε μεθοδολογία για τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε δημόσια διαβούλευση μέσω του Διαδικτύου ώστε να συγκεντρωθούν πιο διεξοδικά οι εντυπώσεις των χρηστών. Σχεδόν οι 4 από τους 5 εγγεγραμμένους που απάντησαν, δήλωσαν ικανοποιημένοι με την πλατφόρμα.

Ο δικτυακός τόπος του μητρώου διαφάνειας είχε κατά μέσο όρο 7.000 διαφορετικούς επισκέπτες τον μήνα και το γραφείο υποστήριξης απάντησε κατά μέσο όρο σε 30 τηλεφωνικές κλήσεις και 100 ηλεκτρονικά μηνύματα την εβδομάδα. Από τον Μάρτιο του 2012, η ΚΓΜΔ διενήργησε πάνω από 400 ελέγχους ποιότητας, κατά μέσο όρο 15 την εβδομάδα. Επίσης, εξέτασε πέντε καταγγελίες. Σε μία περίπτωση, αυτό οδήγησε σε διαγραφή οργάνωσης από το μητρώο.

Για το μέλλον, η έκθεση προτείνει, μεταξύ άλλων, τα εξής: περαιτέρω βελτιώσεις στην ποιότητα του περιεχομένου του μητρώου· αυστηρή εφαρμογή των κανόνων· επέκταση του αριθμού εγγραφών μέσω περαιτέρω εξωτερικής πληροφόρησης και προσπαθειών επικοινωνίας· ενεργό χρήση του μέσου από το προσωπικό και τα μέλη και στα δύο θεσμικά όργανα με την παροχή κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με το μητρώο· προώθηση της χρήσης του από τους λοιπούς οργανισμούς, όργανα και φορείς της ΕΕ· και περαιτέρω διευκρινίσεις και κατευθυντήριες γραμμές για τους εγγεγραμμένους σχετικά με τον τρόπο παροχής των απαραίτητων πληροφοριών.

Επίσης, η έκθεση προτείνει να εξεταστούν διάφορα θέματα πολιτικής στο πλαίσιο του απολογισμού του προσεχούς έτους, μεταξύ άλλων, ο εθελοντικός έναντι του υποχρεωτικού χαρακτήρα της εγγραφής· η δυνατότητα ειδικής μορφής παρέκκλισης που θα εφαρμόζεται κατ’ εξαίρεση για τις νομικές εταιρείες και τα γραφεία μελετών που επιθυμούν να εγγραφούν, αλλά έχουν πρόβλημα με το επαγγελματικό απόρρητο· διευκρίνιση της διαφοράς μεταξύ προειδοποιήσεων και καταγγελιών· και επεξήγηση της κατηγορίας η οποία καλύπτει οργανώσεις που εκπροσωπούν τοπικές, περιφερειακές και δημοτικές αρχές.

Ιστορικό

Στις 22/10/12, υπήρχαν 5.431 εγγεγραμμένοι στο μητρώο διαφάνειας. Σχεδόν το ήμισυ (48%) έχουν εγγραφεί ως κατηγορία ΙΙ (εσωτερικοί εκπρόσωποι συμφερόντων και συνδικαλιστικές/επαγγελματικές ενώσεις) και περίπου 28% στην κατηγορία III (ΜΚΟ). Σύμφωνα με συντηρητική εκτίμηση, κάθε εγγεγραμμένος εκπροσωπεί κατά μέσο όρο πέντε άτομα, δηλαδή πάνω από 27.000 εκπρόσωποι συμφερόντων δεσμεύονται από τον αυστηρό κώδικα δεοντολογίας του μητρώου.

Σημαντικές ημερομηνίες

  • 23 Ιουνίου 2011: Η διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με ένα κοινό μητρώο διαφάνειας υπεγράφη στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τον πρόεδρο του ΕΚ κ. Jerzy Buzek και τον αντιπρόεδρο της Επιτροπής κ. Maroš Šefčovič. Η συμφωνία αυτή δρομολόγησε το μητρώο διαφάνειας.

  • 1 Ιουλίου 2012: Η ΚΓΜΔ άρχισε τις εργασίες της - ένα νέο και καινοτόμο σχήμα εργασίας στο πλαίσιο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, με προσωπικό από δύο χωριστά όργανα.

  • Μάρτιος 2012: Ένα νέο ηλεκτρονικό σύστημα για την υποβολή αίτησης διαπίστευσης στο ΕΚ κατέστη διαθέσιμο μέσω του μητρώου. Το σύστημα αυτό αντικατέστησε την προηγούμενη γραπτή διαδικασία για την υποβολή αίτησης διαπίστευσης και εγγυάται ότι μόνο όσοι έχουν εγγραφεί μπορούν να ζητήσουν το δικαίωμα πρόσβασης σε κτίρια του ΕΚ.

  • 7 Ιουνίου 2012: Ένας παρατηρητής από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου άρχισε να συμμετέχει στις εβδομαδιαίες συνεδριάσεις της ΚΓΜΔ.

  • 8 Ιουνίου-31 Αυγούστου 2012: Διενεργήθηκε δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη λειτουργία του μητρώου για εγγεγραμμένους και μη εγγεγραμμένους. Συνολικά, συμμετείχαν 253 άτομα και οργανώσεις.

  • 23 Ιουνίου 2012: Το πρώην μητρώο της Επιτροπής για τους εκπροσώπους συμφερόντων (που δημιουργήθηκε το 2008) έκλεισε, μετά από μεταβατική περίοδο ενός έτους. Το μητρώο διαφάνειας γιόρτασε τα πρώτα του γενέθλια με 5.150 εγγεγραμμένους.

  • Νοέμβριος 2012: Η πρώτη ετήσια έκθεση για το μητρώο διαφάνειας.

  • Έως τον Ιούνιο του 2013: Θα έχει δρομολογηθεί απολογισμός του ΜΔ, όπως προβλέπεται στη ΔΟΣ.

Μητρώο Διαφάνειας:

http://europa.eu/transparency-register/index_el.htm

Ετήσια έκθεση:

http://europa.eu/transparency-register/about-register/official-documents/reports-and-publication/index_el.htm

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ


Side Bar