Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 27. listopadu 2012

První výroční zpráva o rejstříku transparentnosti informuje o dobrých počátečních výsledcích a vytyčuje další cíle pro rok 2013

Z vůbec první výroční zprávy o rejstříku transparentnosti zástupců zájmových skupin vyplývá, že všechny cíle naplánované pro první rok jeho fungování byly splněny a že tato společná platforma Komise a Evropského parlamentu funguje. Oba orgány jsou odhodlány na těchto pevných základech stavět a ve zprávě vytyčují mety pro příští rok. Navrhují v ní také, jakými hlavními otázkami by se měl zabývat přezkum platformy v roce 2013.

„Na rejstřík transparentnosti a jeho úspěšné zprovoznění můžeme být právem pyšní. Jedná se o jeden z mála podobných systémů ve světě a zároveň o systém, který má zajisté nejširší záběr. První rok si sice nevyhnutelně vyžádal mnoho času a energie na řešení technických potíží a na pomoc uživatelům, ale rejstřík existuje a funguje. Nyní jej musíme plně využívat. Ambiciózní způsoby jeho využívání jsou nastíněny ve výroční zprávě,“ uvedl v této souvislosti místopředseda Komise Maroš Šefčovič.

Místopředseda Evropského parlamentu Rainer Wieland pak prohlásil:Velmi oceňuji veškerou práci, která byla do zřízení společného rejstříku transparentnosti investována. Rejstřík je vynikajícím nástrojem pro poskytování informací a pro zlepšení transparentnosti. Lze jej považovat za základní stavební kámen pro budování větší důvěry v politické procesy. Efektivnost tohoto nástroje se bude dále zvyšovat s tím, jak jej lidé budou více používat. Proto bych chtěl vyzvat všechny aktéry zapojené do zastupování zájmových skupin na úrovni EU, aby se k tomuto ‚paktu transparentnosti‘ přihlásili.“

Ve zprávě se uvádí, že za prvních dvanáct měsíců existence rejstříku došlo k úspěšnému přechodu ze dvou předchozích registrů bez snížení počtu zapsaných subjektů, byl spuštěn internetový modul pro podávání žádostí o akreditaci u Evropského parlamentu, byly vydány tři série pokynů, Rada jmenovala pozorovatele ve společném sekretariátu rejstříku transparentnosti a byla stanovena metodika pro kontrolu kvality. Prostřednictvím internetu se také uskutečnila veřejná konzultace, jejímž účelem bylo získat podrobnější informace o tom, jak systém vnímají jeho uživatelé. Téměř čtyři pětiny respondentů jsou podle svých slov s platformou spokojeny.

Internetové stránky rejstříku transparentnosti navštívilo každý měsíc průměrně 7 000 unikátních návštěvníků a informační služba zodpověděla každý týden průměrně 30 telefonických dotazů a 100 emailů. Společný sekretariát rejstříku transparentnosti provedl od března roku 2012 více než 400 kontrol kvality, což v průměru odpovídá patnácti kontrolám týdně. Řešil rovněž pět stížností. V návaznosti na jednu z nich byla z rejstříku vyškrtnuta jedna organizace.

Zpráva uvádí, že do budoucna by se u rejstříku měla mimo jiné zlepšit kvalita obsahu, mělo by se striktně prosazovat dodržování pravidel, prostřednictvím dalších externích informačních a komunikačních činností by se měl rozšířit počet záznamů, systém by měli aktivně používat zaměstnanci a členové obou orgánů, kteří by za tímto účelem měli být vybaveni příslušnými pokyny, k používání systému by měly být vybízeny i ostatní subjekty, instituce a agentury EU a registrovaným subjektům by se mělo dále objasnit a popsat, jakým způsobem je třeba poskytovat potřebné informace.

Zpráva rovněž vyzývá k tomu, aby se při přezkumu v příštím roce zvážilo několik politických otázek včetně toho, zda by měla být registrace dobrovolná, nebo povinná a zda by mohla v konkrétních situacích platit výjimka v podobě odkladu pro právnické a poradenské firmy, které se chtějí zaregistrovat, ale které jsou vázány mlčenlivostí vůči svým klientům. Při přezkumu by mohl být také vyjasněn rozdíl mezi upozorněním a stížností a objasněna by mohla být rovněž kategorie, jež zahrnuje organizace zastupující místní, regionální a obecní orgány.

Souvislosti

Ke dni 22. října 2012 bylo v rejstříku transparentnosti zaregistrováno 5 431 subjektů. Téměř polovina z nich (48 %) je registrována v kategorii II („In-house“ lobbyisté a obchodní/profesní sdružení) a přibližně 28 % je pak evidováno v kategorii III (nevládní organizace). Podle střízlivého odhadu zastupuje každý zapsaný subjekt průměrně pět osob, což znamená, že k dodržování přísného kodexu chování v rámci rejstříku se zavázalo více než 27 000 zástupců zájmových skupin.

Přehled o vývoji rejstříku

  • 23. června 2011: Na plenárním zasedání Evropského parlamentu podepsali předseda Parlamentu Jerzy Buzek a místopředseda Komise Maroš Šefčovič interinstitucionální dohodu mezi Evropským parlamentem a Komisí o společném rejstříku transparentnosti. Tím došlo ke zřízení rejstříku.

  • 1. července 2011: Pracovat začal společný sekretariát rejstříku transparentnosti – jedná se o nový, inovační způsob práce v orgánech EU, sekretariát sestává ze zaměstnanců dvou různých orgánů.

  • ezen 2012: V rejstříku byl zaveden nový elektronický systém pro podávání žádostí o akreditaci u Evropského parlamentu. Tento systém nahradil dřívější postup, kdy se o akreditaci žádalo v listinné podobě. Zajišťuje, že o právo na přístup do budov EP mohou žádat pouze registrované subjekty.

  • 7. června 2012: Týdenních schůzek společného sekretariátu se začal účastnit pozorovatel z generálního sekretariátu Rady.

  • od 8. června do 31. srpna 2012: Proběhla veřejná konzultace ohledně fungování rejstříku, jež se zaměřovala na subjekty, které jsou do rejstříku zapsány, jakož i na subjekty, které do něho zapsány nejsou. Do konzultace se zapojilo celkem 253 osob a organizací.

  • 23. června 2012: Po jednoletém přechodném období byl uzavřen bývalý rejstřík Komise pro evidenci zástupců zájmových skupin (zřízený v roce 2008). Od zřízení rejstříku transparentnosti uplynul přesně rok a v rejstříku bylo k tomuto dni registrováno 5 150 subjektů.

  • listopad 2012: O rejstříku transparentnosti je zveřejněna první výroční zpráva.

  • do června 2013: Podle plánu v interinstitucionální dohodě bude zahájen přezkum rejstříku.

Rejstřík transparentnosti:

http://europa.eu/transparency-register/index_cs.htm

Výroční zpráva:

http://europa.eu/transparency-register/about-register/official-documents/reports-and-publication/index_cs.htm

Kontaktní osoby:

Antonio Gravili (+32 22954317)

Marilyn Carruthers (+32 22999451)

ANNEX


Side Bar