Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 27 ноември 2012 г.

Първият годишен доклад за регистъра за прозрачност показва добро начало и определя бъдещите цели за 2013 г.

Първият годишен доклад за Съвместния регистър за прозрачност на Комисията и на Европейския парламент показва, че той функционира, като при това всички цели за първата година от съществуването му са постигнати. В доклада се отбелязва решимостта на двете институции след силното начало да продължат със същите темпове, посочват се целите за следващата година и се предлагат основни въпроси, които да бъдат разгледани при прегледа на регистъра през 2013 г.

Заместник-председателят на Комисията Марош Шефчович заяви: „Изключително се гордея с Регистъра за прозрачност и неговото добро начало. Той представлява система, каквато се открива рядко в света, и със сигурност е една от най-широкообхватните. През тази първа година много време и енергия бяха посветени на решаването на технически въпроси и оказването на помощ на потребителите. Но системата съществува, функционира и следва да я използваме изцяло. В доклада се посочват амбициозни начини за постигане на това.“

Заместник-председателят на Европейския парламент Райнер Виланд заяви:Високо оценявам работата, извършена за създаването на съвместния регистър за прозрачност. Регистърът е чудесен инструмент за предоставяне на информация и за подобряване на прозрачността. Може да се счита, че той е в основата на по-високото доверие в политическите процеси и че неговата ефективност ще се повишава колкото повече хора го използват. Затова бих искал да насърча всички представители на интереси на равнище ЕС да се включат в този „пакт за прозрачност“.

В доклада се посочва, че през първите 12 месеца от съществуването на регистъра е извършено успешно преминаване от първите два регистъра, като не е имало понижаване на броя на регистрираните, открит е модул за онлайн заявление за акредитация за Европейския парламент, издадени са три поредни набора от насоки, Съветът е определил наблюдатели в съвместния секретариат на регистъра за прозрачност и е изготвена методология за проверки на качеството. Освен това е проведена онлайн обществена консултация с цел да се получи по-задълбочена обратна информация от потребителите. Почти 4 от всеки 5 регистрирани потребители са отговорили, че са доволни от платформата.

Уебсайтът на регистъра за прозрачност е имал средно по 7 000 уникални посетители на месец, а бюрото за помощ е отговаряло средно на 30 телефонни обаждания и на 100 електронни писма всяка седмица. От март 2012 г. досега съвместният секретариат на регистъра за прозрачност е извършил повече от 400 проверки на качеството, средно по 15 на седмица. Също така той е обработил пет оплаквания, като в един от случаите това е довело до изваждане на организация от регистъра.

По отношение на бъдещето в доклада се предвиждат между другото по-нататъшни подобрения на качеството на съдържанието на регистъра, строго прилагане на правилата, повишаване на броя на регистрациите чрез повече външна информация и усилия в областта на комуникацията, активно използване на схемата от служителите и членовете на двете институции, като им бъдат предоставени насоки относно регистъра, насърчаване на други органи, институции и агенции на ЕС да го използват и допълнителни разяснения и насоки за регистриращите се за това, как да предоставят необходимата информация.

В доклада се призовава също по време на обзора на регистъра през следващата година да се разгледат няколко въпроса на политиката, включително въпроса за доброволния/задължителния характер на регистрацията, възможността за дерогационна и изключителна ad hoc формула за правни и консултантски компании, които желаят да се регистрират, но се тревожат за поверителността по отношение на клиентите си, поясняване на разликата между сигнали и жалби и обяснение на категорията, обхващаща организации, представляващи местни, регионални и общински власти.

Контекст

Към 22 октомври 2012 г. в регистъра за прозрачност е имало 5431 регистрирани. Почти половината (48 %) от тях са регистрирани в категория II (вътрешни лобисти и търговски/професионални асоциации), а около 28 % в категория III (НПО). Според консервативна оценка всеки регистрирал се представлява средно пет души, което означава, че повече от 27 000 представители на интереси са се ангажирали със строгия Кодекс за поведение на регистъра.

Хронология

  • 23 юни 2011 г.: междуинституционално споразумение (МИС) между Европейския парламент и Комисията относно общ регистър за прозрачност е подписано на пленарно заседание на Европейския парламент от председателя на Парламента Йежи Бузек и заместник-председателя на Комисията Марош Шефчович. Така регистърът за прозрачност започва дейността си.

  • 1 юли 2011 г.: съвместният секретариат на регистъра за прозрачност започва работа — нова, иновативна работна форма в институциите на ЕС, в която участват служители от две отделни институции.

  • март 2012 г.: нова електронна система за искане на акредитация за Европейския парламент е въведена чрез регистъра. Тя заменя предишната процедура за искане на акредитация, използваща хартия, и по този начин гарантира, че само регистрираните лица могат да искат право на достъп до сградите на Европейския парламент.

  • 7 юни 2012 г.: наблюдател от Генералния секретариат на Съвета започва да участва в седмичните заседания на съвместния секретариат на регистъра за прозрачност.

  • 8 юни—31 август 2012 г.: обществена консултация относно работата на регистъра е проведена за регистрирани и нерегистрирани лица и организации. В нея участват общо 253 лица и организации.

  • 23 юни 2012 г.: предишният регистър на Комисията за представители на интереси (основан през 2008 г.) е закрит след едногодишен преходен период. Регистърът за прозрачност отпразнува първия си рожден ден с 5150 регистрирани.

  • ноември 2012 г.: първи годишен доклад на регистъра за прозрачност.

  • до месец юни 2013 г.: ще започне обзор на регистъра за прозрачност, както е предвидено в междуинституционалното споразумение.

Регистър за прозрачност:

http://europa.eu/transparency-register/

Годишен доклад:

http://europa.eu/transparency-register/about-register/official-documents/reports-and-publication/index_bg.htm

За връзка:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

ANNEX


Side Bar