Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 27 november 2012

EU-kommissionen agerar för att skydda företag mot vilseledande marknadsföringsmetoder

Bryssel den 27 november 2012 – Europeiska kommissionen har idag lagt fram en rad förslag på åtgärder för att få slut på vilseledande marknadsföringsmetoder, t.ex. sådana metoder som oseriösa katalogföretag ägnar sig åt. Syftet är att förbättra skyddet för företag, yrkesverksamma och icke-statliga organisationer i hela Europa mot oseriösa företag som inte följer reglerna utan använder vilseledande marknadsföringsmetoder. De oseriösa katalogföretagen skickar exempelvis blanketter till företag och uppmanar dem att uppdatera sina uppgifter i deras kataloger, till synes utan kostnad, men tar sedan ut årliga avgifter. Små företag är särskilt sårbara för bedragare, som ofta bedriver sin verksamhet från ett annat EU-land. Detta gör det svårare att komma åt dem. Kommissionen har därför aviserat en skärpning av gällande lagstiftning (direktiv 2006/114/EG om vilseledande och jämförande reklam) för att uttryckligen förbjuda metoder som t.ex. dolda kommersiella syften, och öka kontrollen av att lagstiftningen följs i fall som omfattar flera länder.

– Det är enbart genom stabila EU-omfattande regler som vi kan komma åt vilseledande marknadsföringsmetoder som riktar sig till företag, och hindra de skyldiga från att gömma sig bakom nationella gränser, säger vice ordförande Viviane Reding, EU:s kommissionär för rättsliga frågor. Det är anledningen till att vi idag lägger fram denna omfattande plan. De metoder som de oseriösa katalogföretagen använder, falska fakturor och liknande måste stoppas. Småföretagen utgör kärnan i EU:s ekonomi och har inte har råd att förlora pengar till svindlare, och vi är fast beslutna att förbättra säkerheten för företagarna i Europa.

Varje dag blir företag, yrkesverksamma och organisationer i det civila samhället offer för vilseledande marknadsföringsmetoder. Metoderna kan bestå i allt från att ge falsk eller vilseledande information om erbjudna tjänster till att skicka erbjudanden som i verkligheten är förtäckta fakturor eller vilseledande formulär för uppdatering av information i företagskataloger. Siffrorna visar på en ny utveckling som kan påverka näringslivet i hela världen. Genom att tekniken för massmarknadsföring får allt större spridning kan de mest ökända aktörerna bakom oseriösa katalogföretag enligt uppgift skicka ut upp till 6 miljoner blanketter per år. Den ekonomiska skadan för enskilda företag på grund av vilseledande marknadsföringsmetoder uppskattas till mellan 1 000 euro och 5 000 euro per år för varje företag. De 23 miljoner små och medelstora företagen i Europa utgör 99 % av företagen i EU och har skapat 85 % av alla nya arbetstillfällen i EU mellan 2002 och 2010. De utgör en viktig drivkraft för ekonomisk tillväxt och deras rättigheter bör skyddas.

Idag publicerade kommissionen en strategi (ett meddelande) som innehåller en detaljerad förteckning över framtida åtgärder för att förbättra skyddet för företagen:

1. Översyn av reglerna som förbjuder vissa metoder för att göra dem mer robusta

  1. För att öka rättssäkerheten och se till att det inte finns några luckor i lagen kommer vissa klart vilseledande metoder, t.ex. de metoder som oseriösa katalogföretag använder, att uttryckligen förbjudas, så att näringsidkare direkt vet att sådana metoder omfattas av direktivet om vilseledande och jämförande reklam och alltså är olagliga.

  2. För att alla ska följa de regler som gäller planerar kommissionen att skärpa sanktionerna för överträdelser. EU-länderna måste se till att påföljderna enligt deras lagar är effektiva, proportionerliga och avskräckande.

2. Skärpt tillsyn av att reglerna om vilseledande marknadsföringsmetoder följs i gränsöverskridande fall:

  1. Varje medlemsstat ska utse tillsynsmyndigheter som har de befogenheter som krävs för att se till att bestämmelserna tillämpas även i relationerna mellan företag. I dag är detta inte fallet i alla EU-länder.

  2. Kommissionen ska utarbeta ett förfarande för samarbete mellan tillsynsmyndigheterna. Detta tillsynsnätverk kommer att göra det möjligt för behöriga myndigheter, t.ex. konsumentskydds- eller konkurrensmyndigheter, att utbyta information, begära bistånd från varandra över gränserna och stoppa vilseledande metoder som drabbar företag.

Kommissionen planerar att lägga fram ett förslag under 2013 efter en grundlig konsekvensbedömning i syfte att uppgradera de nuvarande reglerna.

Kommissionens åtgärder är resultatet av en undersökning som gjorts av Europaparlamentet och av ett offentligt samråd (se IP/11/1224), där företag av alla storlekar och från alla sektorer efterlyste ökat skydd på EU-nivå mot vilseledande marknadsföringsmetoder som riktar sig till företag. Av de som svarade var 84 % positiva till EU-omfattande lagstiftning mot de mest skadliga affärsmetoderna som drabbar företag.

Bakgrund

I EU-lagstiftningen om vilseledande och jämförande reklam (direktiv 2006/114/EG av den 12 december 2006) fastställs en lägsta rättsskyddsnivå för hela EU för företagens skydd mot vilseledande marknadsföringsmetoder. Enligt lagstiftningen måste jämförande reklam ”jämföra likadana produkter”, den får inte uttrycka sig nedsättande om andra företags varumärken och inte skapa förvirring bland näringsidkare.

Det finns flera vilseledande marknadsföringsmetoder som används av oseriösa näringsidkare i stor omfattning. De vanligaste metoderna följer ofta ett gemensamt mönster: en oseriös näringsidkare lurar ett offer att ge sitt samtycke, och enligt detta påstådda samtycke ingås ett avtal till ett skyhögt pris och på oskäliga avtalsvillkor i utbyte mot inga eller få tjänster. Därefter tar den vilseledande näringsidkaren till alla medel för att driva in betalningen.

Ett mycket vanligt sätt är att oseriösa katalogföretag skickar ut blanketter där de uppmanar kommersiella aktörer (t.ex. butiksägare, arkitekter eller läkare) att uppdatera sina uppgifter, till synes utan kostnad. När brottsoffren skrivit på blanketten får de reda på att de har skrivit under ett avtal och måste betala ett betydande belopp varje år. I en EU-omfattande undersökning dokumenterades 13 000 klagomål rörande katalogbedrägeri, vilket förmodas vara bara toppen på isberget. I dagsläget är det svårt att i praktiken genomdriva EU:s regler när offret och gärningsmannen är från två olika EU-länder.

Europaparlamentet har också framhållit vikten av denna fråga vid flera tillfällen, och problemet med i synnerhet oseriösa katalogföretag låg till grund för två resolutioner från Europaparlamentet, en från 2008 och en senare från den 9 juni 2011.

Mer information

Meddelandet Skydda företagen mot vilseledande marknadsföringsmetoder och genomdriva regelverket på ett effektivt sätt

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/communication_misleading_practices_protection_en.pdf

Resultatet av det offentliga samrådet:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/consumer-marketing/opinion/111021_en.htm

EU:s lagstiftning om vilseledande och jämförande reklam

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/unfair-trade/false-advertising/index_en.htm

Webbsidan för Viviane Reding, kommissionens vice ordförande och kommissionär med ansvar för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar