Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 27. novembrī

Eiropas Komisija rīkojas, lai aizsargātu uzņēmumus pret tirgvedības krāpniecību

Briselē, 2012. gada 27. novembrī – šodien Eiropas Komisija izklāstīja virkni pasākumu tirgvedības krāpniecības, piemēram, uzziņu sabiedrību maldinošās darbības, apkarošanai. To mērķis ir labāk aizsargāt uzņēmumus, speciālistus un nevalstiskās organizācijas visā Eiropā pret negodīgiem uzņēmējiem, kas pārkāpj noteikumus un piekopj maldinošu tirgvedības praksi, piemēram, nosūtot veidlapas, kurās lūdz uzņēmumus šķietami bez maksas atjaunināt informāciju, kas iekļauta šo sabiedrību uzziņu materiālos, bet vēlāk par to iekasējot ikgadēju maksu. Mazi uzņēmumi ir jo īpaši neaizsargāti no šiem krāpniekiem, kas bieži vien ir pakļauti citu tiesu jurisdikcijai Eiropas Savienībā. Tas sarežģī tiesībaizsardzību. Tādēļ Komisija paziņoja, ka paredz pastiprināt esošo tiesisko regulējumu (Direktīvu 2006/114/EK par maldinošu un salīdzinošu reklāmu), lai nepārprotami aizliegtu tādu praksi kā paziņojuma komerciālā nolūka slēpšana, vienlaikus pastiprinot arī spēkā esošo noteikumu izpildi pārrobežu gadījumos.

“Vienīgi stingri Eiropas mēroga noteikumi sniegs mums iespēju apkarot krāpniecību attiecībā uz uzņēmumiem un būt drošiem, ka vainīgie nevarēs paslēpties ārvalstīs. Tādēļ mēs šodien iepazīstinām ar šo visaptverošo plānu," sacīja Komisijas priekšsēdētaja vietniece un ES komisāre tiesiskuma jomā Viviāna Redinga. “Ir jānovērš uzziņu sabiedrību maldinošā darbība, viltoti rēķini un līdzīgi krāpniecības gadījumi. Mazie uzņēmumi ir Eiropas ekonomikas mugurkauls un nevar atļauties tērēt naudu krāpniekiem. Mēs esam apņēmušies panākt, lai uzņēmējdarbība Eiropā kļūtu drošāka.”

Eiropas Savienības uzņēmumi, speciālisti un pilsoniskās sabiedrības organizācijas ik dienu kļūst par tirgvedības krāpniecības upuriem. Tā izpaužas kā nepatiesa vai maldinoša informācija par pakalpojumu, piedāvājumi, kas ir maskēti kā rēķini, vai maldinošas veidlapas, kurās lūgts atjaunināt informāciju uzziņu materiālos. Statistikas dati liecina par jaunu tendenci, kas var skart uzņēmumus visā pasaulē. Pieejamā informācija rāda, ka, masveida tirgvedības metodēm kļūstot arvien izplatītākām, aktīvākās maldinošas uzziņu sabiedrības var nosūtīt līdz pat 6 miljoniem veidlapu gadā. Atsevišķiem uzņēmumiem radītais finansiālais kaitējums, kas rodas maldinošu uzziņu sabiedrību krāpniecības dēļ, tiek lēsts no 1000 EUR līdz 5000 EUR gadā katram uzņēmumam. Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) skaits Eiropā sasniedz 23 miljonus, kas ir 99 % no Eiropas Savienības uzņēmumiem un laikposmā no 2002. gada līdz 2010. gadam radīja 85 % no visām jaunajām darbavietām ES. MVU ir ekonomikas izaugsmes dzinējspēks, un to tiesības ir jāaizsargā.

Šodien Komisija publicēja stratēģiju (Paziņojumu), kurā sīki izklāstīts pasākumu saraksts, kas turpmāk veicami, lai uzlabotu uzņēmumu aizsardzību.

1. Noteiktu praksi aizliedzošu noteikumu pārskatīšana, lai tos padarītu stingrākus

  1. Lai palielinātu tiesisko noteiktību un novērstu nepilnības, daži acīmredzami maldinošas prakses veidi, piemēram, uzziņu sabiedrību maldinošā darbība, tiks nepārprotami aizliegti, un tirgotāji skaidri zinās, ka uz šādu praksi attiecas Maldinošas un salīdzinošas reklāmas direktīva, un tādēļ tā ir nelikumīga.

  2. Lai nodrošinātu, ka visi ievēro noteikumus, Komisija paredz stiprināt sankcijas par pārkāpumiem. Dalībvalstīm būs jānodrošina, ka valstu tiesību aktos ir paredzētas efektīvas, samērīgas un preventīvas sankcijas.

2. Tiesību normu par maldinošu tirgvedības praksi izpildes pastiprināšana pārrobežu gadījumos

  1. Katrai dalībvalstij būs jānorīko par izpildes nodrošināšanu atbildīga iestāde, kurai ir nepieciešamās pilnvaras, lai nodrošinātu, ka noteikumus piemēro arī uzņēmumu savstarpējās attiecībās. Pašlaik tas visās ES dalībvalstīs vēl nenotiek.

  2. Komisija ieviesīs sadarbības procedūru, kas paredzēta sadarbības nodrošināšanai par izpildes nodrošināšanu atbildīgo iestāžu starpā. Šāds izpildes tīkls attiecīgajām iestādēm, piemēram, konkurences vai patērētāju aizsardzības aģentūrām, sniegs iespēju apmainīties ar informāciju, lūgt savstarpēju atbalstu pārrobežu gadījumos un novērst maldinošu praksi, kas skar uzņēmumus.

Lai atjauninātu pašreizējos noteikumus, Komisija plāno 2013. gadā iesniegt priekšlikumu, kas tiks sagatavots pēc rūpīga ietekmes novērtējuma veikšanas.

Komisija sāka rīkoties pēc Eiropas Parlamenta veiktās aptaujas un sabiedriskās apspriešanas (sk. IP/11/1224), kurā dažādu izmēru uzņēmumi no visām nozarēm neatlaidīgi aicināja uzlabot aizsardzību ES līmenī pret maldinošu tirgvedības praksi, kas īpaši vērsta uz uzņēmumiem. ES līmeņa tiesisko regulējumu, kas vērsts pret viskaitīgākajiem komercdarbības veidiem, kuri skar uzņēmumus, atbalstīja 84 % respondentu.

Vispārīga informācija

Ar ES tiesisko regulējumu par maldinošu un salīdzinošu reklāmu (Direktīva 2006/114/EK, 2006. gada 12. decembris) ir ieviesti visā Eiropas Savienībā obligāti minimuma tiesiskie standarti attiecībā uz uzņēmumu aizsardzību pret maldinošu tirgvedības praksi. Šis tiesiskais regulējums turklāt nodrošina, ka salīdzinošā reklāmā salīdzina savstarpēji pielīdzināmas preces vai pakalpojumus, nenomelno citu uzņēmumu preču zīmes un neliek jaukt dažādus tirgotājus.

Negodīgie uzņēmumi plašā mērogā piekopj vairāku veidu maldinošo praksi. Visizplatītākais krāpniecības veids bieži vien balstās uz vienotu pamata shēmu: negodīgais uzņēmums maldina citus uzņēmumus, lai tie sniegtu piekrišanu, un tādējādi it kā tiek noslēgts līgums par neliela pakalpojuma sniegšanu vai arī nesniegšanu vispār, par to paredzot nesamērīgu maksu un ar netaisnīgus līguma noteikumus. Pēc tam maldinošais uzņēmums izmanto visus iespējamos līdzekļus, lai piedzītu samaksu.

Ļoti izplatīta shēma ir uzziņu sabiedrību maldinošā darbība, izsūtot veidlapas, kurās uzņēmējdarbības veicējiem (veikalu īpašniekiem, arhitektiem vai ārstiem) lūgts šķietami bez maksas atjaunot informāciju, kas iekļauta šo sabiedrību uzziņu materiālos. Ja attiecīgais uzņēmums veidlapu paraksta, tam paziņo, ka šādi ir parakstīts līgums un no uzņēmuma ik gadu tiks iekasēta ievērojama maksa. ES mēroga aptaujā tika apzināts 13 000 sūdzību par uzziņas sabiedrību krāpniecību, un domājams, ka tā ir tikai neliela daļa no visiem krāpniecības gadījumiem. Šajā sakarā pašlaik ir grūti efektīvi īstenot ES noteikumu izpildi, ja cietušais un krāpnieks atrodas dažādās ES valstīs.

Eiropas Parlaments ir arī vairākkārt uzsvēris šī jautājuma nozīmīgumu. Problēmas, kas saistītas ar uzziņu sabiedrību maldinošajām darbībām, ir jo īpaši veidojušas pamatu divām Eiropas Parlamenta rezolūcijām, kas pieņemtas 2008. gadā un 2011. gada 9. jūnijā.

Papildu informācija

Paziņojums „Uzņēmumu aizsardzība no maldinošas tirgvedības prakses un efektīvas izpildes nodrošināšana”:

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/communication_misleading_practices_protection_en.pdf

Sabiedriskās apspriešanas rezultāti:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/consumer-marketing/opinion/111021_en.htm

ES tiesiskais regulējums par maldinošu un salīdzinošu reklāmu:

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/unfair-trade/false-advertising/index_en.htm

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersonas:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar